ทำเนียบหน่วย

                        ประธานอำนวยการ  อกท.  หน่วยทุ่งสิงห์

ชื่อ – สกุล                                            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายไววิทย์      ชัยถาวร                                 ๑ เมษายน ๒๕๑๖ – ๓ เมษายน ๒๕๒๔

นายดำรง       หาพิพัฒน์                                ๓ เมษายน ๒๕๒๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕

นายเทียบ       เต็งไตรรัตน์                            ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ – ๒๒ เมษายน ๒๕๓๖

นายชนินท์      ด่านพาณิช                            ๒๒ เมษายน ๒๕๓๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙

นายสุขุม         รักษาชาติ                             ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

นายสหัส        คำบู่                                       ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

นายสุรชัย       สายน้อย                                ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๔๑

นายรวี           ระวีพร                                     ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ – ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

นายวันชัย       จารุพงศ์                                ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

นายประยูร     โพธิ์งาม                                 ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายบุญส่ง      พรหมมานนท์                       ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓ มกราคม ๒๕๕๖

นายบุญปลูก    บุญอาจ                                ๓ มกราคม ๒๕๕๖ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายจักรภพ    มงคลสวัสดิ์                           ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน


            ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วยทุ่งสิงห์

ชื่อ-นามสกุล                                ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายสุมิตร          บุญน้า                         .. ๒๕๒๒-๒๕๒๓

นางสาวฉวีวรรณ  จริยาวัฒนรัตน์              ..๒๕๒๔

นายมณเฑียร      จันทร์เจนจบ                 ..๒๕๒๕

นายสุนทร         แก่นจ้าย                       ..๒๕๒๖

นายเกษม          ต่ายเกิด                        ..๒๕๒๗-๒๕๓๔

นายสุวรรณ   ชำนาญชาติ                        ..๒๕๓๕-๒๕๕o

นายทวี             กันทะสอน                      ..๒๕๕o-๒๕๕๕

นายเกษม         ต่ายเกิด                         ..๒๕๕๖

นายทวี             กันทะสอน                      ..๒๕๕๗-ปัจจุบัน


 

                ทำเนียบ นายก อกท.

ปีการศึกษา                     ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

    2522                                                         นายเอกชัย            รัตนมงคล

    2523                                                         นายประเสริฐ        ต่ออภิชาตกระกูล

    2524                                                          นายโสภณ           พวกอิ่ม

    2525                                                         นายประเวศ          วรางกูร

    2526                                                         นายโชคชัย           จั่นนิธิกุ

    2527                                                         นายเกื้อ               สุทัศน์

    2528                                                         นายสถาพร           วิมาโน

    2529                                                         นายศักดิ์ชัย          กิจชัย

    2530                                                         นายวรินทร์           สุทนด์

    2531                                                         นายสมศักดิ์          เพรชรัตน์

    2532                                                         นายพิษณุ             นาคพินิจ

    2533                                                         นายจารุพงศ์                 หล้าปาวงศ์

    2534                                                         นายณรงค์ศักดิ์       คูกิดิรัตน์

    2535                                                         นายชัยรัตน์           ครุฑจันทร์

    2536                                                         นายศิลา              ประเสริฐน้อย

    2537                                                         นายจิรพงษ์           เปรมปรีดิ์

    2538                                                         นายอภิชาติ           บุญเลี้ยง

    2539                                                         นายมณเทียน       แสนดะหมื่น

    2540                                                          นายไพรวัลย์         วงศ์ศิริ

    2541                                                         นางสาวระพีพร      จูวงษ์

    2542                                                         นายนที               ท้าวเจริญชัย

    2543                                                         นางสาวเจริญ       วัชวงษ์

    2544                                                         นายวิทยา            แย้มยวน

    2545                                                         นายธงชัย            สินเธาว์

    2546                                                         นายบุญเต็ม         ที่หว่างกลาง

    2547                                                         นายสุรพล            แสงแก้ว

    2548                                                         นางสาวกัญญารัตน์ เฌอมือ

    2549                                                         นายกรกฏ             รอดพูล

    2550                                                         นายวีระธรรม         สุวรรณสิงห์

    2551                                                         นางสาวภรณ์ทิพย์   หล่อสุทธิเศรษฐ

    2552                                                         นายเฉลิมวุธ          ประยูรวงศ์

    2553                                                         นายศุภวัฒน์          มาเยอะ

    2554                                                         นายประสาน           ภูเสือ

    2555                                                          นายพงศธร            บุญรอด

    2556                                                         นางสาวแคทรียา    พันธุ์ขะวงศ์

    2557                                                         นายชัยณรงค์         สังน้ำมนต์

    2558                                                         นายเฉ่ง                  แซ่ม้า

    2559                                                         นายทศพร              ฤกษ์ฉวี

    2560                                                         นายธนกร                กรุ่นทอง

   2561                                                           นางสาวกาญจนา    ใจแสน