xin yang
Xin Yang   (pronounced as Sheen Young)

Doctor of Engineering

Senior Algorithm Engineer @ UnionBigData.com
Chengdu, Sichuan, China