Poesia clĂ ssica xinesa


Xie Lingyun - Xie Tiao - Meng Haoran - Hanshan - Li Bai - Wang Wei - Du Fu - Lu Lun - Han Yu - Bai Juyi - Liu Yuxi - Li She - Li He - Du Mu - Chen Tao - Wang Jian - Li Qunyu - Cui Daorong - Zheng Ao - Li Yu

Versions en catalĂ  d'Eduard J. Verger


ENTRAComments