4ο κεφάλαιο χημική ισορροπία

  
Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 NEA  Γ Λυκείου 2015-16
1 οξειδοαναγωγή
2 θερμοχημεία
3 χημική κινητική
4 χημική ισορροπία.
5ο ιοντική ισορροπία

B' Τάξη Βιβλίο  Χημεία Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 4 (28MB)  Διαφάνειες Βιβλίο Καθηγητή, Λύσεις ασκήσεων

αξιολόγηση μαθητών στην χημεία Β Λυκείου 4 κεφ ΚΕΕ

online ερωτηματολόγιο στην χημική ισορροπία


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Διαγράμματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής ισορροπίας


 

4 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Εισαγωγή

Πολλές φορές οι αντιδράσεις δεν ολοκληρώνονται, αλλά σταματούν σε κάποιο στάδιο όπου μόνο ένα μέρος των αντιδρώντων έχει μετατραπεί σε προϊόντα. Τότε, η αντίδραση γίνεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση και καταλήγει σε μία χημική ισορροπία όπου η σύσταση των προϊώντων και των αντιδρόντων παραμένει σταθερή.

 

4.1 Έννοια χημικής ισορροπίας-

Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και καταλήγουν σε κατάσταση χημικής ισορροπίας λέγονται αμφίδρομες.

Ομογενής ισορροπία είναι η ισορροπία όπου τα αντιδρώντα και τα προϊόντα είναι στην ίδια φάση ενώ ετερογενή έχουμε όταν αντιδρώντα και/ή προϊόντα βρίσκονται σε πάνω από μία φάσεις.

μηχανικό ανάλογο στην ισορροπία

Βίντεο YouTubeΝ2Ο4 <--> 2ΝΟ2
είτε ξεκινήσουμε απο Ν2Ο4 ή ΝΟ2 το τελικό μίγμα ισορροπίας περιέχει υις ίδιες συγκεντρώσεις Ν2Ο4 , ΝΟ2


 Έστω η αμφίδρομη αντίδραση

 

    Αα(g)   +    βΒ(g)            <-->                   γΓ(g)    +   δΔ(g)   

 

Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία εισάγονται ορισμένες ποσότητες από τις ουσίες Α και Β.

Αρχικά :  Οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων Α και Β είναι  μέγιστες, οπότε η ταχύτητα U1 έχει τη μέγιστη τιμή της. Αντίθετα οι συγκεντρώσεις των Γ και Δ είναι μηδέν οπότε  U2=0.

Με την πάροδο του χρόνου οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων Α και Β ελαττώνονται οπότε και η ταχύτητα U1 ελαττώνεται. Αντίθετα η ταχύτητα U2 αυξάνεται επειδή με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των Γ και Δ.

Από κάποια χρονική στιγμή tν  και μετά  οι ταχύτητες U1 και U2 εξισώνονται U1= U2 και το σύστημα μακροσκοπικά δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή.Οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων Α και Β και των προϊόντων Γ και Δ δεν μεταβάλλονται δηλαδή η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του συστήματος δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου,εφόσον βέβαια οι συνθήκες παραμένουν σταθερές.Στο σημείο αυτό έχει αποκατασταθεί χημική ισορροπία.

όταν αποκατασταθεί χημική ισορροπία οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων παραμένουν σταθερές 

Βίντεο YouTube

ċ
ερωτησειςπαραγοντεςχHMIKHISORROPIA.htm
(363k)
Giorgos Stavrakantonakis,
31 Οκτ 2015, 5:38 π.μ.
ċ
ερωτησειςχημικηισορροπια.htm
(233k)
Giorgos Stavrakantonakis,
31 Οκτ 2015, 5:39 π.μ.
Comments