Xefes de departamento

Rexistros

 • Actas de departamento (PR5301) >>
  • Instrucións para a validación das actas: >>
 • Inventario (PR6301) >>
 • Programacións didácticas (PR750101): >>
 • Memorias fin de curso (PR750101): >>
 • Homoxenización e calibración: >>

Recursos

 • Web departamentos >>
Planificación
 • Borrador Proxecto Educativo: >>
 • Documento de organización de materias curso 2019-20>>
Compras
 • Instrucións para a realización das compras (PR7401) >>
 • Folla de pedido >>
 • Comprobación do pedido >>