Titores

Caderno do titor

 • Rexistros (PR750104. Actividades de aula)
No caderno do titor deberá estar rexistrada a información que de seguido se relaciona:
 • Datos dos alumnos: XADE
 • Orlas: 👉
 • Relación de delegados: 👉
 • Horarios: 👉
 • Planificación anual: MD710101
 • Rexistro de faltas de asistencia: XADE
 • Rexistro das reunións cos titores legais:
  • Formato libre.
 • Modelos rexistrables 
Modelos e formularios de uso na actividade docente, a rexistrar xunto co caderno do titor.
 • Documentos de apoio
Documentos para o rexistro da información do caderno do titor en formatos alternativos.
 • Ficha de alumnos/Rexistro de reunións: 👉
 • Documentos antigos: 👉

Enlaces e documentación de interese:

 • Espazo Abalar
  • Xestión dos grupos en Abalar: 👉
  • Recursos Espazo Abalar: 👉
 • Programacións e memorias
  • Programacións didácticas (PR750101): 👉
  • Memorias fin de curso de grupo (PR750101): 👉
  • Consello orientador (ESO-LOMCE): 👉
 • Planificación e Calendarios (PR7101. Planificación docente)
 • Incidencias (PR750104. Actividades de aula)
  • Consulta de partes de incidencias: 👉
  • Prazos de envío das faltas aos pais: DC75010403
  • Criterios para a perda da avaliación continua: DC75010402
   • Apercibimento de perda de avaliación continua: XADE (informe AL933)
   • Comunicación de perda de avaliación continua: XADE (informe AL934)
  • Protocolo de absentismo escolar: PQ1501a
   • Documentos absentismo: 👉 
   • Rexistros absentismo: 👉
 • Documentos avaliacións (PR750106. Avaliación)
  • Porcentaxe de programación impartida: RX75010401
  • Criterios de conformidade no control dos cursos: DC75010401
  • Actas de control dos cursos: RX75010601
  • Claves das actas de control dos cursos: NM75010601
  • Outros documentos:
   • Información pais: 👉
   • Reclamación alumno: 👉
 • Representación do alumnado
  • Funcións do delegado e subdelegado: 👉
  • Normas para a elección de delegados: 👉
  • Acta de elección do delegado e subdelegado: 👉
  • Acta de cese do delegado e subdelegado: 👉