Profesorado

Pasa o rato por enriba do texto para deter o movemento

Caderno do profesor

 • Rexistros (PR750104. Actividades de aula)
No caderno do profesor deberá estar rexistrada a información que de seguido se relaciona:
  • Datos dos alumnos: XADE
  • Orlas: >>
  • Relación de delegados: >>
  • Horarios: >>
  • Planificación anual: >>
  • Rexistro de faltas de asistencia: XADE
  • Rexistro de cualificacións: XADE
  • Aplicación dos criterios de cualificación: formato libre
  • Rexistro semanal das actividades de aula:
   • Formato libre.
   • Aula Virtual: >>
   • ESO/BAC/Ciclos LOXSE: RX75010406
   • Ciclos LOE/FPB: >>
 • Modelos rexistrables 
Modelos e formularios de uso na actividade docente, a rexistrar xunto co caderno do profesor.
 • Documentos de apoio
Documentos para o rexistro da información do caderno do profesor en formatos alternativos.
  • Ficha de alumnos: >>
  • Documentos antigos: >>
  • Membrete Daviña (LibreOffice): >>
  • Membrete Daviña (Word): >>

Enlaces e documentación de interese:

 • Actividades Extraescolares
  • Solicitude de actividades extraescolares: >>
  • Protocolo de actuación: >>
  • Autorización dos alumnos: >>
  • Relación de participantes: >>
 • Programacións e memorias
  • Programacións didácticas (PR750101): >>
  • Memorias fin de curso (PR750101): >>
 • Licenzas e permisos (PR6203. Xestión de recursos humanos)
  • Solicitude ao Director (anexo V): >>
  • Solicitude ao Director (anexo V): Normativa anterior DEROGADA >>
  • Solicitude ao Xefe territorial (anexo IV): en preparación (pódese obter da Orde do 29 de xaneiro)
  • Normativa DEROGADA:
   • Orde do 7 de abril de 2008.
  • Normativa:
 • Planificación e Calendarios (PR7101. Planificación docente)
 • Incidencias (PR750104. Actividades de aula)
  • Consulta de partes de incidencias: >>
  • Xustificante faltas do alumnado: MD75010411 [galego castelán]
  • Normativa disciplinaria:
   • Extracto legal >>
 • Documentos avaliacións (PR750104. Actividades de aula)
  • Porcentaxe de programación impartida: RX75010401
  • Informe individualizado de módulo pendente: doc, pdf
 • Espazo Abalar
  • Xestión dos grupos en Abalar: >>
  • Recursos Espazo Abalar: >>