Profesorado

Pasa o rato por enriba do texto para deter o movemento

Planificación e Calendarios (PR7101. Planificación docente)


Caderno do profesor

 • Rexistros (PR750104. Actividades de aula)
No caderno do profesor deberá estar rexistrada a información que de seguido se relaciona:
  • Datos dos alumnos: XADE
  • Orlas: >>
  • Relación de delegados: >>
  • Horarios: >>
  • Planificación anual: >>
  • Rexistro de faltas de asistencia: XADE
  • Rexistro de cualificacións: XADE
  • Aplicación dos criterios de cualificación: formato libre
  • Rexistro semanal das actividades de aula:
   • Formato libre.
   • Aula Virtual: >>
   • ESO/BAC/Ciclos LOXSE: RX75010406
   • Ciclos LOE/FPB: >>
 • Faltas e incidencias: modelos rexistrables
Modelos e formularios de uso na actividade docente, a rexistrar xunto co caderno do profesor.
  • Parte de incidencias: RX75010405a
  • Declaración do alumno: RX75010405b
  • Apercibimento de perda de avaliación continua: XADE (informe AL933)
  • Comunicación da perda do dereito á avaliación continua: XADE (informe AL934)
 • Documentos de apoio
Documentos para o rexistro da información do caderno do profesor en formatos alternativos.
  • Ficha de alumnos: >>
  • Documentos antigos: >>
  • Membrete Daviña (LibreOffice): >>
  • Membrete Daviña (Word): >>

Enlaces e documentación de interese:

 • Avaliacións: documentos (PR750104. Actividades de aula)
  • Datas de avaliación aprobadas en CCP 10/10/2018
  • Porcentaxe de programación impartida: RX75010401
  • Informe individualizado de módulo pendente: >>
  • Actas de Control de Grupos >>
  • Avaliación das Competencias Clave >>
 • Actividades Extraescolares
  • Solicitude de actividades extraescolares: >>
  • Protocolo de actuación: >>
  • Autorización dos alumnos: >>
  • Relación de participantes: >>
 • Programacións e memorias
  • Programacións didácticas (PR750101): >>
  • Memorias fin de curso (PR750101): >>
 • Faltas e Incidencias (PR750104. Actividades de aula)
  • Criterios de aplicación de apercibimentos e comunicación da perda do dereito á avaliación continua DC75010402
  • Consulta de partes de incidencias: >>
  • Xustificante faltas do alumnado: MD75010411 [galego castelán]
  • Normativa disciplinaria:
   • Extracto legal >>
 • Espazo Abalar
  • Xestión dos grupos en Abalar: >>
  • Recursos Espazo Abalar: >>
 • Edixgal (1º 2º ESO)
  • Acceso ao eva edixgal>>
 • Aula virtual
  • Acceso aula virtual: >>
 • Agueiro
  • Acceso Agueiro: >>
 • Office 365 online
  • Acceso Office 365: >>