6) ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1.1. SECTOR PRIMARIO
Elabora unha sinxela información sobre a situación do sector tendo en conta os datos  aportados na información 

1.2.- A PESCA
- Indica o volume da flota, a porcentaxe de exportación, os principais produtos de acuicultura, as pincipais lonxas da Mariña
- Explica a diferencia entre os tres tipos de caladoiros e define tres dos sistemas de pesca (un por cada caladoiro)
- Redacta nun máximo de dez liñas"a importancia da industria conserveira en Galica" de acordo cos datos da gráfica correspondentes

1.3.- SECTOR SECUNDARIO
-Redacta nun máximo de dez liñas a situación do sector en Galicia comparado co resto de España.

1.4.- SECTOR SERVIZOS
- Observa como medrou o sector servizos en ocupación e como decreceu o sector da agricultura e a pesca, entre 1977 e 2010. Intenta xustificar de xeito claro estes cambios


Comments