แบบทดสอบก่อนเรียน

1. การคำนวนณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word
ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft Access
ง. Microsoft PowerPoint
2. ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel
ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ใการพิมพ์งาน
ข. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและตัวอักษรได้ดี
ง. เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็นอย่างดี
3.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด
ก. Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรข้ามเซลล์ได้
ข. Excel ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในเซลล์ได้หลังจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้
ค. Excel สามารถที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการจากตารางมาวิเคราะห์ได้ว
ง. Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่สามารถคำนวณข้อมูลจากตารางที่ไม่เหมือนกันได้
4. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Excel
ก. Name Box
ข. Title Ba
ค. Sheet Tabr
ง. Worksheet
5. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft Word ไม่มี
ก. แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
ข. แถบชื่อเรื่อง(Title Bar)
ค. แถบคำสั่ง (Menu Bar)
ง. แถบสูตร (Formular Bar)
6. จากตารางทำงานแถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า
ก. แถว (Row)
ข. เซลล์ (Cell)
ค. สดมภ์ (Column)
ง. ตาราง (Table)
7. ถ้าสมชายต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้้องปฏิบิติอย่างไร
ก. คลิกที่ปุ่ม Start ไปเลือกที่  Microsoft Excel
ข. Double Click ที่สัญลักษณ์  
ค. สมชายจะเข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้
ง. คลิกที่ปุ่ม Start ไที่ All Program และ  Microsoft Office คลิกที่  Microsoft Office Excel
8. สมชายไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องปฏิบัติได้โดยวิธีใด
ก. คลิกที่ บนแถบคำสั่ง
ข. เลือก แฟ้ม (File) > จบการทำงาน (Exit)
ค. ไปที่ปุ่ม Control Menu Bar คลิกที่ ปิด (Close)
ง. สามารถปฏิบัติได้ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค
9.สมชามกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่มอักษร N เป็นการให้โปรแกรมทำงานใด
ก. เปิดสุดงานใหม่
ข. เปิดสมุดงานเดิม
ค. บันทึกสมุดงาน
ง. บันทึกสมุดงานเป็นชื่อใหม่
10. สมชายต้องการบันทึกข้อมูล สามารถทำได้โดย
ก. คลิกที่
ข. คลิกที่File > new
ค. คลิกที่ปุ่ม Ctrl+D
ง. สมชายสามารถทำได้ทั้ง 3 วิธี
11. สมชายต้องการปิดแฟ้มข้อมูล เขาจะปฏิบัติอย่างไร
ก. คลิกที่ Shut down
ข. คลิกที่ File > Close
ค. คลิกที่ File > Exit
ง. คลิกที่ บนไตเติ้ลบาร์
12. นายประเสริฐ สิงห์แก้ว บ้านเลขที่ 5 เป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข
ข. ข้อมูลตัวเลข
ค. ข้อมูลตัวอักษร
ง. ข้อมูลที่เป็นสูตร
13. ข้อมูลประเภทข้อความ ปกติจะอยู่ส่วนใดของเซลล์ที่ป้อน
ก. ชิดขวา
ข. ขวาล่าง
ค. กลางเซลล์
ง. ชิดซ้าย
14. เ มื่อป้อนข้อมูลแล้วคลิกที่เครื่องหมายถูกบนแถบสูตรตัวชี้เซลล์จะเลื่ื่อนไปที่ใด
ก. อยู่กับที่
ข. เลื่อนไปทางขวา
ค. เลื่อนไปทางซ้าย
ง. เลื่อนลงไป 1 บรรทัด
15. การเลือกช่วงเซลล์ให้เป็นเซลล์ทำงานในโปรแกรม Microsoft Excel อาจเลือกพร้อมกันได้หลายเซลล์โดยไม่ติดกัน ทำได้ในข้อข้อใด
ก. คลิกที่เซลลแรก ใช้ปุ่มลูกศรไปยังเซลล์ต่อไป
ข. คลิกที่เซลล์แรกกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้คลิกที่เซลล์ต่อไป
ค. คลิกที่เซลล์แรก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่เซลล์ต่อไป
ง. คลิกเมาส์ที่ช่องว่างด้านบนแถวที่ 1 กับด้านซ้ายของคอลัมน์ A
16. สมชายต้องเลือกเซลล์โดยใช้คำสั่ง ไปที่ (GoTo) ไปที่แถวที่ 8 คอล้มน์ท่ Q คำสั่งข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ 8Q
ข. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Shift + 8Q
ค. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Q8
ง. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Shift +Q8
17. ปุ่ม Ctrl + <home> เป็นการสั่งให้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานอะไร
ก. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 65536
ข. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวนั้น
ค. กลับที่ Worksheet ที่ 1
ง. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 1
18. สมชายต้องการลบข้อมูล เขาจะใช้ปุ่มใด
ก. ปุ่ม TAB
ข. ปุ่ม Enter
ค. ปุ่ม Shift
ง. ปุ่ม Backspace
19. หหากต้องการยกเลิกการป้อนข้อมูลในเซลล์ให้กดปุ่มใดที่คัย์บอร์ด
ก. ปุ่ม Esc
ข. ป่ม End
ค. ป่ม Enter
ง. ป่ม Home
20. กรณีที่สมชายยังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล สมชายลบข้อมูลไปแล้ว จะนำกลับคืนมาได้หรือไม่
ก. ได้ โดยใช้คำสั่ง Redo
ข. ได้ โดยใช้คำสั่ง Undo
ค. บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้
ง. ไม่ได้ เพราะลบเรียบร้อยแล้ว
Comments