Homepage

Xiang Cheng (程 翔), PhD, Senior Member IEEE                                                                   


Professor of Wireless Communications

Wireless Communications and Signal Processing Research Center
Modern Communications Research Institute
School of Electronics Engineering and Computing Science
Peking University
Beijing 100871
P. R. China
Tel: +86(0)10 62767154
Email: xiangcheng.86@gmail.com
            xiangcheng@pku.edu.cn