Character of village

บ้าน Modern เกาะสีชัง 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ภาพรวมชุมชน 

  -เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทะเลล้อมรอบ อาชีพหลักของชาวบ้านเกาะสีชัง

ส่วนใหญ่คือการประมง มีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีการปกครอง

แบบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชาวบ้านบนเกาะสีชังส่วนใหญ่นับถือ

พุทธศาสนา อีกทั้งยังมีเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านบนเกาะ

    -การดำเนินชีวิตของชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ดั้งนั้นสภาพสังคม

บนเกาะก็มีความเจริญที่ไม่มาก การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านบนเกาะ

จึงเป็นส่วนน้อยที่จะทำลายทัศนียภาพโดยรวมของเกาะสีชัง 

ประวัติชุมชน 

"สีชัง" นี้ จะมีมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชัด เท่าที่พบหลักฐานจากหนังสือ
กำสรวลศรีปราชญ์ ซึ่งแต่งไว้เมื่อราวปี
พุทธศักราช ๒๒๓๕ เรียกเกาะสีชังว่า สระชัง
ดังในโคลงบทที่ ๗๘ได้พรรณนาถึง
เกาะสีชังไว้ดังนี้
       มุ่งเห็นละล่ายน้ำ            ตาตก แม่ฮา
   เกาะสระชงงชลธี               โอบอ้อม
   มลกกเห็นไผ่รยงรก            เกาะไผ่ พู้นแม่
   ขยวสระดื้อล้ำย้อม             ยอดคราม

  จากหลักฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านาม “สระชัง” คงจะเรียกขานกันมาก่อนปีพุทธศักราช ๒๒๓๕ เข้าใจว่า ต่อมาการออกเสียง “สระชัง” อาจเพี้ยนไปเป็น “สีชัง” ซึ่งเป็นเสียงสั้น และง่ายกว่า เช่นเดียวกับคำอื่นๆ อีกหลายคำ เช่น บางปลากง ออกเสียงเป็น บางปะกง บางเชือกหนัง ออกเสียงเป็น บางฉนัง วัดเสาประโคน ออกเสียงเป็น วัดเสาวคนธ์ ทัพพระยา ออกเสียงเป็น พัทยา เป็นต้น ได้มีการสันนิษฐานกันเป็นหลายนัยเกี่ยวกับชื่อ สีชัง บ้างก็ว่าคำว่า สีชัง เพี้ยนมาจาก สีห์ชังฆ์ ซึ่งแปลว่า แข้งสิงห์ บ้างก็ว่า สี กับ ชัง เป็นชื่อบุคคลผู้มาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่บนเกาะนี้เป็นคู่แรกอย่างไรก็ตาม

คำว่า สระชัง น่าจะมีความไพเราะและมีความหมายมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า สระชัง หมายถึง การชะล้างเอาความเกลียดชังออกไป 

( มิได้หมายถึงสระน้ำแห่งความชิงชัง ) เช่นเดียวกับคำว่า สระบาป ซึ่งเป็น

ชื่อเทือกเขาในจังหวัดจันทบุรี สระบาป หมายถึง การชะล้างเอาบาปทิ้งไป 

( มิได้หมายถึงห้วงน้ำแห่งบาป ) จึงถือโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ เมื่อคราวเสด็จประพาสจันทบุรีในปีพุทธศักราช ๒๔๑๙ พรรณนาเกี่ยวกับคำว่า สระบาปไว้ดังนี้ 


        สระบาปบาปก่อนสร้าง ปางใด         สระบ่สระทรวงใน สร่างสร้อย

   สระสนานยิ่งอาไลย นุชนาฏ                สระช่วยสระบาปน้อย หนึ่งให้สบนา

                                        

                    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ประเพณี และวัฒนธรรม

        - สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่

สถานที่: ศาลเจ้าเขาใหญ่

เริ่มตั้งแต่วันตรุษจีน ปี 2551 เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณ 45 วัน


                ประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

สถานที่:วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ม.6                                                                 วันที่ 17 เมษายน เวลาประมาณ 14.00 น.เริ่มขบวนแห่

                ประเพณีสงกรานต์ วันไหล


สถานที่: บ้านเกาะขามใหญ่ ม.7 

วันที่ 18 เมษายน (เช้า) ของทุกปี


                ประเพณีสงกรานต์ วันกองข้าว


สถานที่: พระจุฑาธุชราชฐาน ม.3 

วันที่ 19 เมษายน (บ่าย) ของทุกปี


                งานวันรำลึก 100 ปี สีชัง


สถานที่: พระจุฑาธุชราชฐาน ม.3 

วันที่ 20 กันยายน (ทั้งกลางวัน กลางคืน) ของทุกปี


สัญลักษณ์ชุมชน 

    - สัญลักษณ์ของชุมชนชาวเกาะสีชังมี 2 อย่าง ดังนี้           
                        1.กระรอกสีขาว 2.ดอกลีลาวดี(ดอกลั่นทม)
 

ภูมิศาสตร์

สภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ

 
     - เกาะสีชังตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 13 องศา ถึง 12 องศาเหนือและระหว่างเส้นแวง 10 องศา 48 ลิปดา ถึง 100 องศา 51 ลิปดา

    ตั้งอยู่ตะวันออกบริเวณก้นอ่าวไทยตรงกันข้ามกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 35 กม. อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 117 กม. และห่างจากศรีราชาประมาณ 12 กม. รวมเนื้อที่ประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร ประชาชนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง 

    
เกาะสีชังมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะกลางทะเลประกอบด้วย 9 เกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา โขดหิน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มีพื้นที่ราบทำการเพาะปลูกได้ประมาณ 500 ไร่ ไม่มีแม่น้ำลำธารแลหนองบึง บริเวณจุดสูงสุดคือบริเวณยอดเขา พระจุลจอมเกล้าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสีชังมีความสูงประมาณ 192เมตร จากระดับน้ำทะเล  

     
ความสูง

     -ความสูงระหว่าง0 - 50  เมตร จากระดับน้ำทะเล มีประมาณร้อยละ 67 
     -ความสูงระหว่าง50 - 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีประมาณร้อยละ 26 
     -ความสูงระหว่าง  100 - 150 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีประมาณร้อยละ 6 
     -ความสูงตั้งแต่   150  เมตรขึ้นไป  จากระดับน้ำทะเล มีประมาณร้อยละ 1

    ความลาดชัน

        -   ต่ำกว่า10 %ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 
        -   10 - 20 %ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26 
        -   เกิน20 %ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 44 
     จากความที่มีลักษณะพื้นที่ลาดชันเกินร้อยละ 20 ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 44จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำกว่าร้อยละ  10  จะเป็นบริเวณชุมชนในปัจจุบันซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรมาก

    ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะสีชังเป็นแบบพื้นที่ทะเลในเขตร้อนอยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมที่พัดปกคลุมอุณหภูมิตลอดทั้งปีมีค่า 28.5องศาเซลเซียส                 อุณหภูมิเฉลี่ย 31.3 องศาเซลเซียสเกาะสีชังประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
     
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
     
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

      ข้อมูลทางสถิติกรมอุตุนิยมวิทยา(สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง)เนื่องจากเกาะสีชัง
จะพัดเข้าสู่ด้านหน้าเกาะสีชังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ต่อจากนั้นจะมีลมมรสุมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นสู่ตะวันออกเฉียงเหลือตั้งแต่มีนาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจากการศึกษาในช่วง 10 ปี
  (2539-2549) ปริมาณน้ำฝนของเกาะสีชังมีค่าเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,148.8 มิลลิเมตร เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกชุกมากที่สุดวัดได้ 137 มิลลิเมตร และประมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในเดือน
มกราคมคือ 6 มิลลิเมตร เฉลี่ยวันที่ฝนตกบนเกาะสีชังประมาณปีละ 101 วัน

    เกาะสีชังมีเกาะบริวารรวม 8 เกาะคือ

    1. เกาะขามใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
    2. เกาะขามน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
    3. เกาะโปรง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
    4. เกาะร้านดอกไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
    5. เกาะสัมปันยื้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชัง
    6. เกาะยายท้าว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
    7. เกาะค้างคาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
    8. เกาะท้ายตาหมื่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง

    อาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้


    ทิศเหนือ จดทะเลเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
    ทิศใต้ จดทะเลเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
    ทิศตะวันออก จดทะเลเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    ทิศตะวันตก จดทะเลเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การคมนาคม

การเดินทางเข้าสู่เกาะสีชัง

    - เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นที่จอดพักเรือสินค้า  นานาชาติ และเป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียว หรือพักค้างคืนก็ได้ ในอดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อนมีพระราชวังจุฑาธุชที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่สร้างให้เป็นอนุสรณ์แก่พระราชโอรส-เจ้าฟ้าจุฑาธุชที่ประสูติบนเกาะสีชัง ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์ ชุมชนเกาะสีชัง อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ เป็นที่ตั้งของท่าเรือเทววงษ์ (ท่าล่าง) และท่าภาณุรังษี (ท่าบน) เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางด้วยรถสามล้อเครื่องหรือสกายแล็ปและรถปิคอัพเหมาไปยังจุดอื่น ๆ บนเกาะสีชัง 

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

    - เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอยู่ห่างกันพอสมควร จะสะดวกมากหากจะเช่ารถสามล้อเครื่องสกายแลป นั่งได้คันละ 3-6 คน หรือถ้ามาเกินกว่าหกคนจะมีรถปิคอัพให้เช่า ถ้าท่านไม่แน่ใจเรื่องราคาให้ถามที่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเกาะสีชังที่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอำนวยความสะดวก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเกาะสีชัง ไว้บริการที่ท่าเรือราคาค่าเช่ารถคิดเป็นรอบ ๆ คือรอบเล็ก ราคา 150 บาท วิ่งครึ่งเกาะ(ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่, ช่องเขาขาดและพระจุฑาธุชราชฐาน)                     รอบใหญ่ ราคา 250 บาท วิ่งรอบเกาะเพิ่มหาดถ้ำพัง
-ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์ ราคา 250 บาท / วัน
-รถปิคอัพคันละ 500 บาท นั่งได้ประมาณ 15 คน
 
 

การปกครอง 

    - เดิมเกาะสีชังขี้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2486 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนเป็นเขตสุขาบาลเกาะสีชัง อยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอเกาะสีชัง และได้ยกฐานะเป็นอำเภอ                เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น          เทศบาลตำบลเกาะสีชังเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยผลของ      พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อ พ.ศ.2542 อำเภอเกาะสีชังมี 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน แยกเป็นเขตเทศบาลจำนวน 7 ชุมชน 

ทรัพยากร 

                เกาะสีชังมีระบบนิเวศชายฝั่งหาดทราย หาดหิน และแนวปะการัง                     

ประชากร

จำนวนประชากร

            - ชาย 92 คน 

            - หญิง 78 คน

            - รวม 170 คน

            - จำนวนบ้าน 38 หลังคาเรือน

ภาษา

- ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

            ศาสนา


            - ประชากรส่วนใหญ่บนเกาะนับถือพุทธศาสนา

            การศึกษา


            - มีการให้การศึกษาในระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

            บุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน 


            - นายดำรง เภตรา (นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง)


เศรษฐกิจ


            ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือน, การเกษตร
       แหล่งท่องเที่ยว (แสดงใน GOOGLE MAP)

a.      สถานที่ท่องเที่ยว

b.      ศาสนสถาน

c.      ร้านค้า ตลาดComments