5 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

đăng 06:48, 9 thg 12, 2010 bởi tai ha

5 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

/ Đối với đất nước, quê hương, chế độ xã hội chủ nghĩa:
Trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, phấn đấu góp phần xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, yêu quê hương; ra sức xây dựng Đắk Lắk vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, anh ninh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

2/ Đối với nhân dân:
Gắn bó với dân, dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, nhũng nhiễu với nhân dân.
3/ Đối với đồng chí đồng nghiệp:
Tôn trọng, đoàn kết, yêu thương, giúp nhau cùng tiến bộ; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương.

4/ Đối với công việc:
Toàn tâm toàn ý, làm việc có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5/ Đối với bản thân:
Gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng gia đình văn hóa. 


HỌC TẬP 5 TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1/   Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
2/   Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng.
3/   Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
4/   Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của mọi con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
5/   Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

 

Comments