QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN

đăng 07:09, 13 thg 11, 2010 bởi tai ha

 

QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN

(Ban hành kèm theo Quyết số 11/QĐ- ĐU, ngày 05 tháng 8 năm 2010 của

BCH Đảng uỷ)

 

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG:

ĐiÒu 1: Công tác Dân vận là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế- xã hội, mọi cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đều phải làm công tác Dân vận theo chức trách của mình.

Điều 2; Ban chấp hành đảng uỷ xã, trực tiếp là Ban Thường vụ lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện công tác Dân vận; Các cấp uỷ chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo công tác Dân vận ở thôn bản.

Điều 3: Các tổ chức trong hệ  thống chính trị, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, các tổ chức kinh tế xã hội phải có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác Dân vận  một cách chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Chương II

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN:

Điều 4: BCH đảng uỷ xã căn cứ quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, định kỳ hàng năm hoặc căn cứ tình hình thực tế để có chủ trương, định hướng hoặc ra NQ về công tác Dân vận.

Điều 5: BCH đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo công tác Dân vận của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, MTTQ, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng, lực lượng vũ trang và các tổ chức kinh tế; Kiểm tra công tác Dân vận ở cơ quan, đơn vị, định kỳ mỗi tháng 1 lần, BCH Đảng uỷ nghe khối Dân vận báo cáo kết quả công tác Dân vận của  hệ thống chính trị.

Điều 6: Thực hiện sự chỉ đạo trực tiÕp Đảng uỷ- HĐND- UBND xã có trách nhiệm cụ thể hoá chủ trương công tác Dân vận của chính quyền các cấp, các ban, các ngành và đội  ngũ cán bộ công chức lực lượng vũ trang  của xã.

Điều 7: Các chi bộ đảng có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vô công tác Dân vận tại địa phương, đơn vị mình, chủ động thông tin báo cáo đảng uỷ thông qua khối Dân vận và các ban ngành có liên quan của xã để thống nhất tham mưu, đề xuất với BCH đảng uỷ phối hợp thực hiện công tác Dân vận theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 8: Uû ban nh©n d©n x· trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc có liên quan đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các vấn đề khiếu nại tố cáo của công dân, vấn đề dân tộc, tôn giáo, giải quyết điểm nóng, những vấn đề bức xúc nổi cộm…chủ động phối hợp chặt chẽ từ đầu với khối dân vận đảng uỷ, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết với BCH, Ban thường vụ Đảng uỷ.

Điều 9: MTTQ, các đoàn thể nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các thôn bản, lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

Điều 10: Các ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải chủ động thực hiện công tác dân vận, phối hợp với khối dân vận Đảng uỷ, các thôn bản tham mưu đề xuất với BCH, Ban thường vụ Đảng uỷ về công tác dân vận.

Điều 11: khối dân vận đảng uỷ là cơ quan tham mưu của đảng uỷ về công tác dân vận, có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ những chủ trương giải pháp về công tác dân vận; về tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng cấp xã. Được BCH Đảng uỷ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác dân vận của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, lực lượng vũ  trang, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức kinh tế- xã hội trong toàn xã.

Điều 12: Các cấp uỷ chi bộ đảng từ xã đến thôn bản, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, thủ trưởng cơ quan, lực lượng vũ trang, cán bộ đảng viên và công chức theo chức năng, nhim vụ của mình trực tiếp lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận, gương mẫu xây dựng và hoàn thiện phong cách “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm vơí nhân dân”; theo qui chÕ cña cÊp uû, hµng th¸ng cã ch­¬ng tr×nh tiÕp xóc c¸n bé vµ nh©n d©n ®Ó tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan cÇn gi¶i quyÕt mµ nh©n d©n hái ë ®Þa ph­¬ng. cÊp uû chi bé ®¶ng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp tµi liÖu liªn quan ®Õn c«ng t¸c d©n vËn, c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng cho cÊp uû viªn cïng cÊp, th­êng xuyªn cö c¸n bé ®i tËp huÊn vÒ c«ng t¸c d©n vËn.

Ch­¬ng III

QUI TR×NH THùC HIÖN NHIÖM Vô CñA C¤NG T¸C D¢N VËN:

§iÒu 13: ViÖc n¾m t×nh h×nh nh©n d©n, chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o vµ thÈm ®Þnh v¨n b¶n thùc hiÖn nh­ sau:

1. C¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng cã tr¸ch nhiÖn n¾m v÷ng t×nh h×nh nh©n d©n trªn ®Þa bµn, ®ång thêi ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p l·nh ®¹o, chØ ®¹o, gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ò xuÊt, bøc xóc cña nh©n d©n.

2. §Þnh kú hµng th¸ng (hoÆc ®ét xuÊt) C¸c chi bé, MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c héi quÇn chóng, thanh tra nh©n d©n b¸o c¸o t×nh h×nh nh©n d©n vÒ khèi d©n vËn §¶ng uû; §Þnh kú hµng qói giao ban c«ng t¸c d©n vËn do khèi d©n vËn chñ tr×, khèi d©n vËn phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan tæng hîp, tham m­u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p víi BCH §¶ng uû vÒ t×nh nh©n d©n, nhÊt lµ khi cã biÓu hiÖn ph¸t sinh c¸c vô viÖc phøc t¹p næi cém ë c¬ së.

3. Tr­íc khi tr×nh §¶ng uû, c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c d©n vËn, c¸c tæ chøc c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i göi tr­íc vÒ v¨n phßng ®¶ng uû vµ khèi d©n vËn ®¶ng uû ®Ó tæng hîp, thÈm ®Þnh hoµn chØnh b¸o c¸o vµ b¸o c¸o víi BCH, BTV xem xÐt quyÕt ®Þnh.

4. Nh÷ng vô viÖc cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh nh©n d©n, khi c¸c cÊp c¸c ngµnh trùc tiÕp b¸o c¸o víi th­êng trùc ®¶ng uû, th× ®¶ng uû th«ng b¸o l¹i ®Ó khèi d©n vËn cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, theo dâi, nghiªn cøu ®Ó b¸o c¸o víi §¶ng uû.

§iÒu 14: ViÖc ban hµnh c¸c chñ tr­¬ng, chØ thÞ, nghÞ quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh nh­ sau:

1. §èi víi chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña ®¶ng uû, chÝnh quyÒn ®­îc th«ng b¸o lÊy ý kiÕn cña MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n hoÆc ®¹i diÖn c¸c tÇng líp nh©n d©n tr­íc khi ban hµnh, khèi d©n vËn ®¶ng uû phèi hîp, tæng hîp ý kiÕn b¸o c¸o víi BCH ®¶ng uû.

2. MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, ®¹i diÖn c¸c ®èi t­îng quÇn chóng nh©n d©n ®· ®­îc th«ng b¸o vÒ viÖc lÊy ý kiÕn, cã tr¸ch nhiÖm tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµ tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n hiÓu, tÝch cùc tham gia thùc hiÖn chñ tr­¬ng, NQ vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn.

3. Trong tõng tr­êng hîp cô thÓ, c¸c chñ tr­¬ng, NQ cã tÝnh hÖ träng ®Õn quyÒn lîi trùc tiÕp cña ng­êi d©n sÏ ®­îc c«ng bè réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, ®Ó c¸n bé §¶ng viªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n gãp ý kiÕn tr­íc khi v¨n b¶n ®­îc ban hµnh.

§iÒu 15: TriÓn khai tæ chøc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, NQ, QuyÕt ®Þnh cña §¶ng, chÝnh quyÒn liªn quan ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh sau:

1. C¸c tæ chøc, c¬ quan, ban ngµnh, c¸c ®¬n vÞ ®­îc giao chñ tr× so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®Ó tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn, ph¶i chñ ®éng th«ng b¸o vµ phèi hîp víi khèi d©n vËn §¶ng uû c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng tr­íc khi ban hµnh, phæ biÕn ®Õn nh©n d©n.

2. Khèi d©n vËn ®¶ng uû, MTTQ, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, chñ ®éng ®Ò nghÞ cÊp uû, chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan liªn quan, cung cÊp th«ng tin vÒ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, NQ, Q§ cã ¶nh h­ëng t¸c ®éng ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n hoÆc vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi nh¹y c¶m kh¸c ®Ó tham m­u vµ phèi hîp quÇn chóng.

3. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhiÖm vô gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­ hoÆc c¸c vô viÖc khiÕu kiÖn tè c¸o phøc t¹p, ®«ng ng­êi, ph¶i c«ng cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn.

§iÒu 16: VÒ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña khèi d©n vËn §¶ng uû.

1. §èi víi cÊp uû  §¶ng: Khèi d©n vËn chÞu sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña BCH, Ban th­êng vô §¶ng uû chñ ®éng  x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c, ch­¬ng tr×nh kiÓm tra hµng n¨m hoÆc toµn kho¸ ®èi víi c«ng t¸c d©n vËn cña cÊp uû tr×nh BCH, Ban Th­êng vô §¶ng uû quyÕt ®Þnh, th­êng xuyªn vµ kÞp thêi b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c cña khèi cho Th­êng trùc §¶ng uû.

2. §èi víi c¸c ban vµ v¨n phßng §¶ng uû: cã sù chi phèi trong ch­¬ng tr×nh  x©y dùng c«ng t¸c, nghiªn cøu, tæng kÕt thùc tiÔn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NQ, ChØ thÞ, chñ tr­¬ng cña §¶ng, nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c d©n vËn.

3. §èi víi chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh cÊp x·: Cã sù phèi hîp vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c d©n vËn cña chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh, thÈm tra c¸c NQ, qui ®Þnh cña ChÝnh quyÒn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c D©n vËn, ®Õn nh©n d©n; phèi hîp nghiªn cøu n¾m t×nh h×nh, kiÕn nghÞ víi cÊp uû, ®Ò nghÞ víi chÝnh quyÒn xö lý c¸c v­íng m¾c trong c«ng t¸c  D©n vËn, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña MTTQ, c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ, héi quÇn chóng; tham gia c¸c héi nghÞ cña chÝnh quyÒn cã néi dung liªn quan ®Õn c«ng t¸c D©n vËn.

4. §èi víi MTTQ, c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ, c¸c héi quÇn chóng: Khèi d©n vËn nghiªn cøu, kiÓm tra c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng ®èi víi MTTQ, c¸c ®oµn thÓ, c¸c héi quÇn chóng; §Ò xuÊt víi cÊp uû biÓu d­¬ng nh÷ng mÆt tèt, uèn n¾n sai lÖch vµ tham m­u cho cÊp uû ®æi míi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c¸c tæ chøc nµy. Gióp MTTQ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng nghiªn cøu tæng kÕt, ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé, x©y dùng tæ chøc ngµy cµng v÷ng m¹nh, ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quÝ, 6 th¸ng tæ chøc giao ban ®èi víi c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®Ó trao ®æi t×nh h×nh vµ rót kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong khèi.

5. Khèi d©n vËn x· tham dù ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c D©n vËn do cÊp trªn tæ chøc, tæ chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c D©n vËn cña hÖ thèng chÝnh trÞ, cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh ®Þnh kú hµng th¸ng, quý, n¨m, b¸o c¸o chuyªn ®Ò hoÆc ®ét xuÊt vÒ ban D©n vËn HuyÖn uû.

Ch­¬ng IV

KHEN th­ëng- kû luËt:

§iÒu 17: Ban chÊp hµnh thùc hiÖn tèt chÕ ®é khen th­ëng, kû luËt hµng n¨m theo quy ®Þnh chung ®èi víi c¸c tæ chøc §¶ng vµ c¸ nh©n c¸n bé, §¶ng viªn trong viÖc tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn qui chÕ nµy.

Khèi d©n vËn §¶ng uû x©y dùng tiªu chuÈn thi ®ua, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ xÕp lo¹i thùc hiÖn quy chÕ c«ng t¸c D©n vËn, ®Ò nghÞ héi ®ång thi ®ua khen th­ëng x· xÐt th­ëng hµng n¨m.

Ch­¬ng V

Tæ chøc thùc hiÖn:

§iÒu 18: c¨n cø quy chÕ nµy c¸c Chi bé th«n b¶n trong toµn x·, khèi d©n vËn ®¶ng uû gióp cÊp uû h­íng dÉn, theo dâi vµ b¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khai, tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ c«ng t¸c D©n vËn cña cÊp uû, ®Þnh kú hµng quÝ, hµng n¨m b¸o c¸o BCH §¶ng uû.

§iÒu 19: trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ cã vÊn ®Ò g× v­íng m¾c, ph¶n ¸nh vÒ khèi D©n vËn §¶ng uû ®Ó tæng hîp tr×nh BCH, Ban Th­êng vô §¶ng uû bæ sung, hoµn thiÖn cho phï hîp víi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña x· trong tõng thêi kú./.

Comments