ประเทศเวียดนามแผนที่ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย 
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย) 
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi) 
ประชากร 89.57 ล้านคน (2553) 
ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิต่ำสุดกับสูงสุดอยู่ระหว่าง 5 องศาเซลเซียส
ถึง 37 องศาเซลเซียส และมีฝนตกระหว่างช่วงพฤษภาคม – กันยายน
ภาษา ภาษาเวียดนาม
ศาสนา ไม่มีศาสนาประจำชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผู้แสดงตนว่านับถือศาสนาต่างๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ
มีอำนาจสูงสุด
ประมุข 
นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ประธานาธิบดี
หัวหน้ารัฐบาล 
นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี 
พรรคคอมมิวนิสต์ 
นายเหวียน ฝู จ่อง (Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรค
วันชาติ 2 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย
 6 สิงหาคม 2519 

เศรษฐกิจการค้า
หน่วยเงินตรา เงินด่ง (1 บาท ประมาณ 625 ด่ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2554)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 102 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553)
รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.78 (ปี 2553)
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าส่งออกสำคัญ สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา 
กาแฟ รองเท้า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. ภาพรวมความสัมพันธ์ทั่วไป
- ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 
และเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี 2521 และ 2535 
ตามลำดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ส่วนสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ประกอบด้วยฝ่ายการพาณิชย์ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย - เวียดนามในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมาก
มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้างสะดวก
- เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ สถานะทางการเมือง ขนาดของประเทศ 
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความเข้าใจอันดีกับไทยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย - เวียดนามตลอดระยะที่ผ่านมาจึงมีลักษณะของการพัฒนาความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกันในเชิง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"

2. ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและความมั่นคง
- ไทยและเวียดนามมีการวางกรอบความร่วมมือทวิภาคีหลายด้านในระดับต่าง ๆ เช่น 
ในระดับสูงสุดมีกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet 
Retreat: JCR) ระดับรองลงมามีกลไกการหารือร่วม (Joint Consultative Mechanism: JCM) ซึ่งเป็นกลไกการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ดูแลกรอบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือในภาพรวม
- ประเด็นด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและเวียดนามอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group on Political and Security Cooperation: JWG on PSC) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายไทย ปัจจุบัน ไทยและเวียดนามตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาค โดยมีแผนงานความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง “Thailand-Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security Cooperation (2008-2010)” กำหนดกรอบความร่วมมือ
- สำหรับด้านการทหาร มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมระหว่าง
กองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม รวมทั้งมีการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนามว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลอย่างสม่ำเสมอ

3.ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
3.1 การค้า ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของเวียดนาม ในปี 2553 โดยมีมูลค่าการค้าทวิภาคีรวม 7,242.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.43 จากปี 2552 (6,063.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 5,845.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 1,396.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าประมาณ 4,448.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย (ลดลงจากอันดับ 13 ในปี 2552) และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเวียดนาม ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ด้ายและเส้นใย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ เลนส์ แว่นตา และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เคมีภัณฑ์ และเหล็ก

3.2 การลงทุน นับตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปี 2553 ไทยลงทุนในเวียดนามสูงเป็นอันดับ 10 จากนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด (เกาหลีใต้ลงทุนสูงสุด มูลค่า 26,880.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2,560 โครงการ) โดยมีโครงการต่าง ๆ รวม 238 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 5,811.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่เอกชนไทยไปลงทุน คือ นครโฮจิมินห์และจังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดด่องไน (Dong Nai) จังหวัดบิ่ญเซือง (Binh Duong) และจังหวัดลองอัน ในสาขาสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิดและการแปรรูป อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว โรงแรม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลาสติก ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันมีบริษัทไทยจดทะเบียนทำธุรกิจในภาคใต้ของเวียดนามประมาณ 130-150 บริษัท และมีบริษัทสำคัญ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ลงทุนด้านอาหารสัตว์ เครือซิเมนต์ไทยลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มอมตะลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
3.3 การท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งลงนามวันที่ 16 มีนาคม 2537 และมีความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งลงนามวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 จากสถิติเมื่อสิ้นปี 2553 มีนักท่องเที่ยวเวียดนามมาไทย 3.969 แสนคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 3.63 แสนคน ร้อยละ 9.35) ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปเวียดนาม 2.228 แสนคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 1.526 แสนคน ร้อยละ 46)

4. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและวิชาการ 
- ไทยและเวียดนามลงนามในความตกลงด้านวัฒนธรรมเมื่อปี 2539 และเมื่อพิจารณาถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ดี ระดับการพัฒนาที่ไม่ห่างกันมาก และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จึงถือได้ว่าเวียดนามมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในด้านวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากนั้น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านนี้ด้วยอีกทางหนึ่ง 
- ไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เวียดนามตั้งแต่ปี 2535 (ค.ศ. 1982) ผ่านกรอบการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนการสอนภาษาโดยมีการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 5 แห่งของเวียดนาม (ที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และนครดานัง) และสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งก็เปิดการสอนภาษาเวียดนาม
- เวียดนามยังให้ความสนใจในการพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม ที่บ้านนาจอก 
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพำนักในช่วงกอบกู้เอกราช เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเวียดนามยังได้สนับสนุนงบประมาณ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2549 สร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่จังหวัดนครพนม (หรือที่เรียกว่า “ศูนย์มิตรภาพนครพนม-ฮานอย”) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เวียดนาม โดยจังหวัดนครพนมได้ทำพิธีเปิดศูนย์มิตรภาพฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
- ศาสนาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ชาวไทยและชาวเวียดนามมีความใกล้ชิดและความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น แม้ว่าในความเป็นจริงจะมีชาวเวียดนามเพียงร้อยละ 9.3 เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) นับตั้งแต่ปี 2547 ประเทศไทยได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่เวียดนามเป็นประจำทุกปี ในปี 2552 ไทยจัดผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดโฮ ฟ๊าบ (Ho Phap) จังหวัดบาเรียวุงเต่า และในปี 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายที่วัดตามบ่าว (Tam Bao) ซึ่งเป็นวัดพุทธนิกายเถรวาทแห่งเดียวในนครดานัง
- กลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างไทยและเวียดนาม ได้แก่ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ล่าสุดไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันของสองสมาคมครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมาคมมิตรภาพทั้งสองได้กำหนดกิจกรรมและโครงการร่วมกันสำหรับปี 2553 ด้วยแล้ว เช่น การแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับเยาวชนเวียดนาม การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนามในระดับมัธยมและอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา และระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2553 คณะผู้บริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 1,000 ปีกรุงฮานอย พร้อมทั้งได้มอบภาพวาดวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นของขวัญให้แก่สหพันธ์องค์กรมิตรภาพเวียดนาม (Vietnam Union of Friendship Organization) ในโอกาสนี้ด้วย

5. ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
5.1 การเยือนที่สำคัญ
ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502 เสด็จฯ เยือนเวียดนามใต้* 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- เมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535 เสด็จฯ เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเล ดึ๊ก แอง (Le Duc Anh) และต่อมาได้เสด็จฯ เยือนเวียดนามอีกหลายครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2540 และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 และ 24 ธันวาคม 2550 (ทรงทำการบินไปนครโฮจิมินห์) 31 มกราคม 2551 (ทรงทำการบินไปกรุงฮานอย) และ 13 พฤษภาคม 2551 (ทรงทำการบินไปนครดานัง) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เมื่อวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2536 เสด็จฯ เยือนเวียดนาม ตามคำเชิญของ
นายกรัฐมนตรีโว วัน เกี๊ยต ** (Vo Van Kiet) ต่อมาเสด็จฯ เยือนเวียดนามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-21 
เมษายน 2543 และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เสด็จฯ เยือนเพื่อทรงนำคณะนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และคณาจารย์รวม 84 คน ทัศนศึกษา ณ กรุงฮานอย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- เมื่อวันที่ 7-13 มีนาคม 2537 เสด็จฯ เยือนเวียดนาม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2541 เสด็จฯ เยือนเวียดนาม และต่อมาได้เสด็จฯ เยือน
เวียดนามอีกหลายครั้ง อาทิ เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2544 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2546 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2546 เมื่อวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2551 และล่าสุด เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 เสด็จฯ เยือนเพื่อทรงนำคณะนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง Arsenic Exposure: Implications for Human Health ณ กรุงฮานอย 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
- เมื่อวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2548 เสด็จเยือนเวียดนาม เพื่อทรงแข่งขันแบดมินตัน

รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน)
- เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2535 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)
- เมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม 2537 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
- เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2540 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
- เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2544 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ และต่อมา
ได้เยือนเวียดนามอีกหลายครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม
ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 และเมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2547 เพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ASEM ครั้งที่ 5
นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)
- เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ และต่อมาเมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2549 ได้เยือนเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมผู้นำ APEC ครั้งที่ 14
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 
นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
- เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2551 เยือนเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 3 
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
- เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายเวียดนาม 
ประธานาธิบดี (นายเจิ่น ดึ๊ก เลือง)
- เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2541 เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (State Visit) 
นายกรัฐมนตรี (นายฟาม วัน ดง)
- เมื่อวันที่ 6-10 กันยายน 2521 เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายโว วัน เกี๊ยต)
- เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2534 เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (นายฟาน วัน ข่าย)
- เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2543 เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และต่อมาได้เยือนไทย
อีกหลายครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546 เพื่อร่วมประชุมผู้นำ APEC ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครพนม และ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เพื่อร่วมประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2
นายกรัฐมนตรี (นายเหวียน เติน สุง)
- เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2549 เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2553 เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
ผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 1 (1st MRC Summit) ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.2 การประชุมที่สำคัญ
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultation Group ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2553 ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ไทยและเวียดนามทบทวนภาพรวมความสัมพันธ์และปรับปรุงกลไกต่าง ๆ เพื่อดำเนินความร่วมมือทวิภาคีให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. เรื่องอื่น ๆ 
รัฐบาลไทยได้มอบความช่วยเหลือผ่านกาชาดเวียดนาม จำนวน 50,000 ดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่เวียดนามต่อกรณีความเสียหายจากพายุ Ketsana โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเป็นผู้แทนส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวผ่าน ดร. Tran Ngoc Tang ประธานกาชาดเวียดนามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

ความตกลงที่สำคัญ
ปัจจุบัน ไทยและเวียดนามมีความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวมทั้งสิ้น 43 ฉบับ ดังนี้

1. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเวียดนามว่าด้วย
บริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ฝ่ายและพ้นจากนั้นไป พ.ศ. 2513
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
Socialist Republic of Vietnam for Air Service between and beyond their Respective Territories,1970)

2. ความตกลงว่าด้วยการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ พ.ศ. 2521 
(Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation. 1978)

3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม พ.ศ. 2521 
(Agreement on Postal and Telecommunication Services, 1978)

4. ความตกลงด้วยการบริการทางอากาศ พ.ศ. 2521
(Agreement for Air Services Between and Beyond Their Respective Territories, 1978)

5. ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ทางทะเล พ.ศ. 2522
(Agreement on Commercial Maritime Navigation, 1979)

6. ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เวียดนาม พ.ศ 2534
(Agreement on the Establishment of the Joint Commission on Economic Cooperation, 1991)

7. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. 2534
(Agreement for the Promotion and Protection of Investments, 1991)

8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2534
(MOU on the Cooperation in the Natural Gas Industry, 1991)

9. ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการ
แห่งรัฐว่าด้วยความร่วมมือและการลงทุน พ.ศ. 2535
(Cooperation Agreement between the Office of the BOI of the Kingdom of Thailand and the State 
Committee for Cooperation and Investment of the SRV, 1992)

10. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการผลิตและส่งออกข้าว พ.ศ. 2535
(MOU on Bilateral Cooperation in Rice Production and Exportation, 1992)

11. ความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน พ.ศ. 2535
(Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion 
with Respect to Taxes on Income, 1992)

12. ความตกลงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อระยะยาว พ.ศ. 2535
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of 
the Socialist Republic of Vietnam on a Long-Term Credit, 1992)

13. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2537
(Agreement on Tourism Cooperation between Thailand and Vietnam, 1994)

14. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม พ.ศ. 2537
(Agreement on Cooperation between Industrial Association of Thailand and 
Chamber of Commerce and Industry of Vietnam, 1994)

15. ความตกลงระหว่างกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการคลัง
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยอนุกรรมการร่วมด้านการคลัง พ.ศ. 2538
(Agreement between the Ministry of Finance of the Kingdom of Thailand and the Ministry of 
Finance of the Socialist Republic of Vietnam on the Joint Subcommittee on Finance, 1995)

16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยหลักการและการจัดการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งกลับชาวเวียดนาม
ซึ่งไม่ใช่ผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2543
(Memorandum of Understanding on the Principles and Arrangements Relations to 
Repatriation of Vietnamese Non-Refugees from the Kingdom of Thailand, 1995)
17. ความตกลงทางด้านวัฒนธรรม พ.ศ. 2539
(Cultural Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of the Socialist Republic of Vietnam, 1996)

18. ความตกลงทางด้านความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2540
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of 
The Socialist Republic of Vietnam on Scientific, Technological and Environmental 
Cooperation, 1997)

19. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตรวจตราซึ่งกันและกันสำหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือ
เดินทางราชการ และอำนวยความสะดวกในการลงตรวจตราสำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา พ.ศ.2540
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and
Official Passports and Visas Facilitation for Ordinary Passports, 1997)

20. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยและเวียดนามในอ่าวไทย พ.ศ. 2540
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on the Delimitation of the Maritime Boundary between the Two 
Countries in the Gulf of Thailand, 1997)

21. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาล พ.ศ. 2541
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on Legal and Judicial Cooperation, 1998)

22. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและปราสาท 
และสารตั้งต้น พ.ศ. 2541
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
Socialist Republic of Vietnam on the Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic 
Substances and Precursor Chemicals Control, 1998)

23. บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมและการ
จัดตั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร พ.ศ. 2542
(Memorandum of Understanding between the Royal Thai Navy and the Vietnamese Navy on
Joint Patrol Procedures in the Adjacent Maritime Areas and Establishment of Lines of 
Communication, 1999)

24. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตรวจตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา พ.ศ. 2543
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
Socialist Republic of Vietnam on Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports)

25. บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานส่งเสริมการลงทุรกับกระทรวงแผนและการลงทุนเวียดนามว่า
ด้วยการลงทุนไทย-เวียดนาม พ.ศ. 2546
(Memorandum of Understanding between the Board of lnvestment of Thailand and the 
Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam)

26. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร พ.ศ. 2546
(Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist 
Republic of Vietnam on Agricultural Cooperation)

27. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์
และสำนักข่าวเวียดนาม พ.ศ. 2546
(Memorandum of Understanding between the Public Relations Department of Thailand and 
the Vietnam News Agency of the Socialist Republic of Vietnam)

28. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2547
(Memorandum of Understanding on Educational Cooperation)

29. พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตรวจตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
และหนังสือเดินทางราชการ พ.ศ. 2547
(Protocol to Amend the Agreement on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic
and Official Passports)

30. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ พ.ศ. 2547
(Memorandum of Understanding on Technical Cooperation)

31. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2547
(Memorandum of Understanding on Health Cooperation)

32. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยกรอบความร่วมมือไทย-เวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2547
(Joint Statement on the Thailand-Vietnam Cooperation Framework in the First Decade of 
the 21st Century)

33. ความตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พ.ศ. 2547
(Agreement on the Prevention and Fight Against Criminal Activities)

34. กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2547
(Framework Agreement on Economic Cooperation)

35. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน พ.ศ. 2547
(Joint Statement on the Arrangements for Facilitation of Road Transportation)

36. ความตกลงย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2547
(Implementing Agreement on Scientific and Technological Cooperation)

37. บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือในการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พ.ศ.2547
(Memorandum of Understanding on Cooperation on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures)

38. ความตกลงระหว่างสถาบันมาตรวิทยาไทย-เวียดนาม พ.ศ. 2548

39. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและ
สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2550

40 Arrangement between and among the Governments of the Lao People's Democratic
Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam on the
Operation of the Tourism Road Transport , 2007

41. ข้อตกลงความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการให้การศึกษาอบรมตำรวจระหว่าง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยกับสถาบันตำรวจของประชาชนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Memorandum Concerning Cooperation and Mutual Assistance in Police Training between
Vietnamese People's Police Academy and Thai Royal Police Cadet Academy, 2008)

42. ความตกลงระหว่างไทย-เวียดนามว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก และการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
(Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
of the Socialist Republic of Vietnam on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in
Persons, especially Women and Children and Assisting Victims of Trafficking, 2008)

43. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศ ACMECS พ.ศ. 2551
(Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand
and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Vocational Training
Development in ACMECS Countries, 2008)