Mục lục

2007


 

PHẦN XÁC SUẤT

 

Chương 0:     Giải tích tổ hợp                                                                               1

0.1                   Chỉnh hợp , Chỉnh hợp lặp

                        Hoán vị , Hoán vị lặp

                        Tổ hợp

0.2                   Bài tập tổng hợp

 

Chương I:      Xác suất của biến cố                                                                      8

I.1                    Công thức xác suất cổ điển

                        Công thức cộng

       Công thức xác suất có điều kiện

                        Công thức nhân

                        Công thức xác suất đầy đủ

                        Công thức Bayes

I.2                    Bài tập tổng hợp

 

Chương II:     Đại lượng ngẫu nhiên và                                                             34

                        Hàm của lượng ngẫu nhiên

II.1     Đại lượng ngẫu nhiên   

Bảng phân phối xác suất (quy luật phân phối xác suất)

Kỳ vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn

Mốt, trung vị

Môment gốc, môment quy tâm

Hệ số nhọn, hệ số bất đối xứng

II.2       Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

   Hàm 1 biến     , Hàm 2 biến

Bảng phân phối xác suất, kỳ vọng, phương sai, …

của Hàm đại lượng ngẫu nhiên

Hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập

II.3     Bài tập tổng hợp

Chương III:    Các quy luật phân phối xác suất                                                52

III.1      Quy luật phân phối siêu bội

Quy luật phân phối nhị thức

Quy luật phân phối Poisson

Quy luật phân phối chuẩn

III.2      Các công thức xấp xĩ:

Siêu bội qua nhị thức

Nhị thức qua Poisson

Nhị thức qua chuẩn

III.3      Bài tập tổng hợp

 

Chương IV:   Đại lượng ngẫu nhiên 2 chiều                                                    73

IV.1   Bảng phân phối xác suất đồng thời

Bảng phân phối xác suất lề (biên duyên)

Độc lập về xác suất của 2 đại lượng ngẫu nhiên

Bảng phân phối xác suất của X.Y

          Bảng phân phối xác suất có điều kiện

          Kỳ vọng toán có điều kiện, phương sai có điều kiện

          Đại lượng ngẫu nhiên  E(X/Y)  ,   E(Y/X)

          Hiệp phương sai, hệ số tương quan

          Ma trận hiệp phương sai, ma trận tương quan

IV.2   Bài tập tổng hợp

 

PHẦN THỐNG KÊ

 

Chương V:    Mẫu và tham số mẫu                                                                    91

V.1    Trung bình mẫu, phương sai mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh,

          độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh.

Tỷ lệ mẫu

V.2    Bài tập

 

Chương VI:   Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên                       97

VI.1   Ước lượng điểm

          Ước lượng trung bình đám đông

          Ước lượng tỷ lệ đám đông

          Ước lượng phương sai đám đông

VI.2   Ước lượng khoảng

2.1     Ước lượng trung bình đám đông

          Ước lượng tỷ lệ đám đông

2.2     Ba dạng toán của ước lượng trung bình, tỷ lệ:

                 Xác định độ chính xác của ước lượng

                 Xác định độ tin cậy của ước lượng

                 Xác định cỡ mẫu

2.3     Ước lượng phương sai đám đông

VI.3   Bài tập tổng hợp

 

Chương VII:  Kiểm định giả thiết thống kê                                                     111

VII.1  Kiểm định tham số                                                                                      111

          Kiểm định giá trị trung bình, tỷ lệ, phương sai

          Kiểm định 2 phía, 1 phía, theo p–value

          Xác suất mắc sai lầm loại 2 khi kiểm định

          Kiểm định với xác suất mắc sai lầm loại 1 và loại 2 cho trước

VII.2  Kiểm định phi tham số                                                                                 131

2.1         Kiểm định quy luật phân phối xác suất                                                       131

Quy luật nhị thức, quy luật phân phối đều

Quy luật Poisson

Quy luật chuẩn : theo K.Pearson , Jacque Bera

2.2         Kiểm định tính độc lập                                                                                 145

Hai dấu hiệu định tính

Một dấu hiệu định tính và một dấu hiệu định lượng

Hai dấu hiệu định lượng (2 đại lượng ngẫu nhiên)

VII.3 Bài tập tổng hợp

 

Chương VIII: Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy                                    153

Chuyển từ dạng tương quan cặp sang dạng tương quan bảng

Phương trình hồi quy tuyến tính của Y đối với X

Phương trình hồi quy tuyến tính của X đối với Y

Hệ số tương quan tuyến tính

Sự thay đổi của hàm hồi quy khi thay đổi đơn vị đo

 

Phần ôn tập xác suất                                                                                          162

Phần ôn tập thống kê                                                                                         191

 

Một số đề thi cao học Trường đại học Kinh tế Tp.HCM (1999–2006)         210

 

 

PHẦN PHỤ LỤC

 

Hướng dẫn sử dụng một số hàm trong EXCELXP                                        237

Bảng chữ cái Hy Lạp trong Toán học                                                              238

 

Cách tra các bảng thống kê                                                                              239

Các bảng tra thống kê                                                                                        242

                        Bảng tổ hợp                                                                                  242

                        Bảng hoán vị                                                                                 242

                        Bảng chỉnh hợp                                                                            243

                        Bảng A: Phân phối nhị thức, tính P(X=k)                                     244           

                        Bảng B: Phân phối nhị thức, tính P(X≤k)                                     249

                        Bảng C: Phân phối Poisson, tính P(X=k)                                     254

                        Bảng D: Phân phối Poisson, tính P(X≤k)                                      255

                        Bảng E: Hàm mật độ Gauss                                                        256

                        Bảng F: Tích phân Laplace                                                           258

                        Bảng G: Phân phối chuẩn tắc                                                      260

                        Bảng H: Phân phối Student                                                          261

                        Bảng I: Phân phối Chi (khi) bình phương                                     263