วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์
   - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช.3 แลปวส.2 ทุกสาขางาน ให้ส่งใบคำร้องคาดว่าจะจบ  
ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น ได้ที่ อ. ฐิตาภรณ์  ชัยรัง
เอกสารประกอบคำร้อง
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  แผ่น
3.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  แผ่น
4.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 แผ่น
  - - แจ้งนักศึกษาระดับทุกระดับชั้น ที่ประสงค์อยากทำบัตรนักศึกษาใหม่  กรณีบัตรชำรุด หรือ สูญหาย  สามารถเขียนใบคำร้อง ได้ตั้งแต่วันนี้-21 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น  ติดต่อ อ.ฐิตาภรณ์  ชัยรัง 
   - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.ทวิภาคี ทีมีเรียนในราย วิชาภาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ตอนนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนได้แล้วพร้อมทำแบบประเมิณผลการเรียน เพื่อเก็บคะแนน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ อ.ผู้สอนโดยตรง
  - - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช.1 ทุกสาขางาน สาขาดำเนินการย้ายห้อง ย้ายสาขาเรียน 
ได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค 2561 นี้เท่านั้น  ติดต่อ อ.ฐิตาภรณ์  ชัยรัง


http://118.175.21.18/scripts/foxweb.exe/oa_login

ช่องทางการติดต่อ...คลิ๊กเลย


หลักสูตรทวิภาคี

วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับ  YAMAHA MOTO Challenge
กิจกรรมความมันส์  สร้างสรรค์ มอเตอร์สปอร์ตในกลุ่มอาชีวะศึกษา