วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2104-2003


              1.  รหัสวิชา                      :         2104-2003

                2.  จำนวนหน่วยกิต          :         (ทฤษฎี) 2(4)

                3.  ชื่อวิชา                        :         วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                4.  ชื่อผู้สอน                     :         อ.ถาวร  แดงท่าขาม

                5.  เงื่อนไขรายวิชา                       

                         5.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        :         -

                         5.2  สถานภาพของรายวิชา       :         สาขาวิชา   ช่างไฟฟ้ากำลัง

                6.  จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์         :         4ชั่วโมง / สัปดาห์

                7.  คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาและปฏิบัติ หลักการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับค่าต่างๆของรูปคลื่นไซน์ เฟสเซอร์ไดอะแกรมปริมาณเชิงซ้อนวงจร R.L.C แบบอนุกรม ขนาน                     และผสม วงจรรีไซแนนซ์  กำลังไฟฟ้า

                 8.  จุดประสงค์รายวิชา

                    8.1. เพื่อให้รู้เข้าใจทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                            8.2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการต่อ การวัด ประลองและคำนวณ หาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                            8.3. เพื่อให้มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์                     และมีความรับผิดชอบ

                 9.  มาตรฐานรายวิชา

                            9.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

                   9.2. ปฏิบัติการต่อวงจร วัดและทดสอบค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ĉ
Thaworn Deangtakham,
22 พ.ค. 2561 21:34
Comments