ข่าวประชาสัมพันธ์

   - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.ทวิภาคี ทีมีเรียนในราย วิชาการจัดการฐานข้อมูล ตอนนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนได้แล้วพร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเก็บคะแนน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ อ.ผู้สอนโดยตรง
  - แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้น สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 25-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะ
 

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

http://www.t-techno.itshop.info/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kxN8oMKMBbZ8_qlRhJlvqKE9DSXQy5KB6Et-o8j6exw/edit#gid=556871413
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0zl51-2aIXjGgrSpRMPSH_WxywL9xr8VYFUe8wxVac/edit#gid=1390188381
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84-557401560941241/
http://www.t-techno.ac.th/