Motor Insurance ( Insuran Kenderaan Bermotor) Section B-1


1. Pengenalan (Kapasiti / keperluan kami)

Insurans motor adalah wajib dibawah undang-undang Malaysia. Kelas insurans
ini ditadbir oleh Tarif Motor dan hanya boleh diurusniagakan dengan Tunai sebelum perlindungan dimulakan. Kelas-kelas utama kenderaan boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu:

a) Kereta Persendirian
b) Kenderaan Perdagangan & kenderaan Jenis
    Khas
c) Motosikal

2. Pandangan syarikat

Perniagaan insuran bermotor telah sentiasa menjadi kelas perniagaan yang sukar untuk menajakan jaminan, sikap syarikat ke arah kelas perniagaan ini adalah secara pemilihan risiko tertentu. Fokus utama kami adalah kenderaan persendirian yang pada umumnya risiko lebih rendah daripada jenis kenderaan yang lain.

Kelas-kelas lain kenderaan termasuk kenderaan berisiko tinggi seperti bas, lori tangki, teksi,
Kenderaan Komersil Pemit 'A' harus dielakkan sejauh yang mungkin disebabkan pengalaman tuntutan yang bertentangan.

Perniagaan
Insuran Bermotor Pihak Ketiga juga bukan kelas yang Syarikat berhasrat untuk membangunkan disebabkan oleh premium yang kecil (yang tidak sepadan dengan pendedahan risiko), pengalaman tuntutan buruk dan kerja-kerja berat pentadbiran yang terlibat dalam memproses dasar.

Sebagai panduan bagi pembangunan perniagaan, Ejen yang menulis perniagaan motor dan mempunyai ciri-ciri berikut diutamakan:

a) mematuhi dengan tegas peraturan-peraturan yang PJK, dan pengunderaitan panduan dan keperluan.
Menerima Tunai Sebelum Perlindungan

b) 85% daripada perniagaan motor mestilah kereta
perniagaan persendirian.

3. Campuran
Portfolio Kenderaan Bermotor
    pilihan


Campuran portfolio motor pilihan kami adalah seperti berikut:

Jenis Kenderaan Total Motor Premium Kasar
Kereta Persendirian 85%
Kenderaan Perdagangan 14%
Perlindungan pihak ketiga 1%

a. Kereta Persendirian
Fokus utama kami adalah pada Kereta Insurans Swasta yang pada umumnya lebih baiknya daripada lain-lain jenis kenderaan, Ejen MPIB akan digalakkan untuk memberi tumpuan kepada kelas perniagaan ini, arka Ejen diperlukan untuk mengekalkan portfolio kereta persendirian mereka pada 1:15% daripada jumlah motor premium kasar.

Polisi Perlindungan Pihak ketiga amat tidak digalakkan kerana pengalaman tuntutan buruk yang dan premium tidak mencukupi, Kami akan hanya sediamenaja jaminan pada asas penginapan. Setiap dan kapasiti setiap ejen, perlindungan Pihak Ketiga tidak boleh melebihi dua (2) polisi-polisi bagi setiap Sepuluh (10) NOTA Perlindungan yang dikeluarkan.

b. Kenderaan Komersil
Perniagaan Kenderaan Perdagangan bukanlah jenis pilihan kami. Ini termasuk lori dan bas, bas awam dan Kenderaan Pemit "A" membenarkan kenderaan perdagangan betul-betul menurun, Walau bagaimanapun, "C" Permit kenderaan boleh diterima, kandungan Kenderaan Perdagangan tidak boleh melebihi 14% daripada premium kasar jumlah motor.

Pihak ketiga perlindungan dasar adalah amat tidak digalakkan kerana pengalaman tuntutan buruk yang dan premium tidak mencukupi, Kami akan hanya disediakan untuk menaja jamin pada asas penginapan, Setiap dan kandungan setiap ejen, perlindungan Pihak Ketiga tidak boleh melebihi dua (2) dasar-dasar bagi setiap Sepuluh (10) dikeluarkan

c. Motosikal
Motor perniagaan motosikal juga adalah kelas Syarikat
tidak berhasrat untuk membangunkan disebabkan oleh premium yang kecil (yang tidak sepadan dengan pendedahan risiko), pengalaman tuntutan buruk dan kerja-kerja berat pentadbiran yang terlibat dalam memproses dasar.

Ejen-ejen harus mengelakkan kelas
perniagaan ini dan hanya menerima perniagaan motosikal jika perniagaan insurans lain yang Diinsuranskan turut diinsuranskan dengan Syarikat, kandungan perniagaan motosikal tidak boleh melebihi % daripada jumlah premium motor kasar.

4. Skop Perlindungan

Kedua-dua jenis perlindungan
utama adalah seperti berikut:

1) Polisi Perlindungan Komprehensif
Ini adalah perlindungan insurans luas tersedia di bawah tarif motor dan ia meliputi Pihak Diinsuranskan terhadap mana-mana kerugian atau kerosakan kepada kenderaan sebagai akibat daripada kecurian, kebakaran, letupan, kilat, perbuatan niat jahat, kerosakan kesan akibat perlanggaran tidak sengaja;

• apa-apa liabiliti tuntutan dari pihak ketiga bagi kerosakan harta benda dan / atau kecederaan anggota yang timbul daripada penggunaan kenderaan.

Manfaat tambahan juga tertakluk kepada liabiliti premium undang-undang kecil tambahan kepada penumpang
• perlindungan kerosakan cermin
• radio kaset /
pemain CD
• banjir, angin ribut, hujan lebat, tanah runtuh/
    tenggelam
• mogok, rusuhan dan kekecohan awam

b) Polisi Liability keatas Pihak Ketiga
Liputan yang diberikan di bawah polisi ini amat terhad kerana ia hanya melindungi Yang Diinsuranskan atau pemandu yang diberi kuasa terhadap apa-apa tuntutan liabiliti daripada pihak ketiga atas kerosakan harta benda dan kecederaan tubuh yang timbul daripada penggunaan kenderaan.

5. Kriteria
Penerimaan

Semua penerimaan perniagaan motor ketat tertakluk kepada Peraturan-Peraturan / Garis Panduan berikut
a) Tunai Sebelum Peraturan Perlindungan.
b) Perjanjian Antara Syarikat Perniagaan Insurans Am
    (ICAGIB).
c) Tarif Motor.
d)
Pengunderaitan Jangka Insurans Bermotor  seperti
    yang dinyatakan dalam garis panduan ini.
e) Diskaun Tanpa Tuntutan Pengesahan mengikut
    prosedur.

6. Diskaun Tanpa Tuntutan

Penanggung insurans hendaklah apabila memberikan NCD ini, mengesahkan NCD dengan penginsurans sebelumnya yang Diinsuranskan dan jika ia mendapati bahawa NCD ini tidak betul, Pihak Diinsuranskan hendaklah membayar perbezaan itu dalam tempoh 14 hari bekerja, gagal yang polisi ini boleh dibatalkan oleh Syarikat.

7. Pindah Hakmilik

Apabila kenderaan dipindahkan kepada pemilik yang baru, yuran sebanyak RM10.00 (bagi semua kelas) akan dikenakan untuk pemindahan polisi insurans. NCD tidak boleh dipindah milik kepada pemilik baru dan akan kembali pada asas pro-rata bagi tempoh yang belum tamat insurans.

8. Tempoh Perlindungan pendek

Semua dasar-dasar yang diperbaharui / dilanjutkan selama kurang daripada satu tahun adalah tertakluk kepada kadar pendek tempoh berikut:
Tidak melebihi 1 minggu 1/8
atas premium tahunan
Tidak melebihi 1 bulan 1/4 atas premium tahunan
Tidak melebihi 2 bulan 3/8 atas premium tahunan
Tidak melebihi 3 bulan 1/2 atas premium tahunan
Tidak melebihi 4 bulan 5/8 atas premium tahunan
Tidak melebihi 6 bulan 3/4 atas premium tahunan
Tidak melebihi 8 bulan 7/8 atas premium tahunan
Melebihi 8 bulan             Penuh premium tahunan

9. Akaun Bank yang ditetapkan untuk pengiriman wang daripada Premium Kenderaan Ber
motor

Untuk memastikan bahawa Tunai Sebelum Nota Perlindungan dipatuhi sepenuhnya, semua Ejen dinasihatkan menjelaskan premium keseluruhan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh pengeluaran nota perlindungan, ke dalam akaun berikut yang ditetapkan di mana-mana cawangan yang berdekatan dengan pejabat anda.

No. Akaun semasa
a) Malayan Banking Bhd 014011-3-2095-6
b) Alliance Bank Malaysia Bhd 140820010004240

Semua penyerahan nota perlindungan mesti disertai oleh bank-in slip dan lembaran pencampur. Kiriman Wang mestilah dalam jumlah wang yang tepat dan dikenal pasti dengan nota perlindungan yang berkaitan

10. Sijil Insurans

Sijil asal Insurans mesti dikembalikan kepada Syarikat:
a) Apabila pembatalan polisi.
b) Setelah pindah hakmilik.
c) Apabila pindaan kad pendaftaran kenderaan, nama
    tempoh Diinsuranskan, insurans dan jumlah wang
    yang diinsuranskan.
d) Apabila kecurian kenderaan atau sekiranya jumlah
    kerugian.

Sekiranya Sijil berkenaan telah hilang atau tersalah letak, Deklarasi Kehilangan Sijil Insurans asal mesti ditandatangani oleh Pihak Diinsuranskan.

11. Pembayaran balik
Premium

Sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 141 (4) Akta Insurans, 1996 bayaran balik semua premium hendaklah dibuat dalam jumlah kasar yang Diinsuranskan dan komisen bagi jumlah bayaran balik akan didebitkan ke dalam akaun ejen.

12. Pembatalan Polisi oleh Pemegang Polisi

Dalam semua kes di mana Dasar bagi apa-apa sebab ditamatkan sebelum tarikh luput biasa Sijil (s) perlu dikembalikan kepada Syarikat untuk pembatalan dan apa-apa bayaran balik premium hanya boleh dikira dari tarikh penerimaan Sijil (s).

Jika Sijil (s) tidak boleh dikembalikan kerana ia telah hilang atau musnah Akuan Berkanun mesti diperolehi.
Dasar patut dibatalkan sahaja dari tarikh penerimaan Sijil () atau Akuan Berkanun.

13. Pemecahan Kaca Cermin Depan atau Window

Sebelum pemeriksaan lanjutan oleh Agen diperlukan untuk permintaan yang berikut:
a.Polisi yang sedia-ada tidak meliputi
kemasukan risiko
    t
ambahan ini
b. Tambahan didalam jangkamasa pertengahan

Pemeriksaan mesti memastikan keadaan cermin dan bumbung "Sunroof" untuk memastikan bahawa tiada daripada ini mempunyai retak, cip, atau apa-apa bentuk kerosakan. Satu set gambar-gambar yang menunjukkan empat sudut kenderaan yang akan diinsuranskan. Gambar-gambar mesti termasuk plat pendaftaran kenderaan.

14. Risiko baru - Dokumen Yang Diperlukan

a) Borang Cadangan dilengkapkan dan ditandatangani
b) Salinan Kad Pendaftaran Kenderaan
c) Surat Akujanji
d) Jika pembaharuan daripada syarikat insurans yang
    lain, dokumen yang diperlukan adalah sama ada
    Polisi Asal, Sijil Insurans, Notis Pembaharuan atau
    Pengendorsan menyatakan peratusan NCD.

15.
Terma Pengunderaitan

Ejen-ejen mestilah mematuhi ketat kepada terma pengunderaitan motor. Semua penyelewengan dan had penerimaan melebihi had kuasa ejen perlu dirujuk kepada syarikat sebelum komitmen

Nota: Rizab Syarikat berhak untuk membuat pelarasan ke atas Terma Pengunderaitan dan apabila dianggap perlu.

16.
Terma Pengunderaitan dan Syarat Kereta-Persendirian, Kenderaan Perdagangan dan Motosikal

Semua penerimaan mestilah tegas dalam mengikut
Tarif Premium, Memuatkan Jadual dan Jadual Lebihan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran berikut.
Swasta Kereta-Lampiran B-1 (i)
Kenderaan Perdagangan 'C' Permit-Lampiran B-1 (ii)
Motor Cycle-Lampiran B 1 (iii)

Semua ejen tidak dibenarkan untuk menerima mana-mana risiko yang berikut. Apa-apa permintaan untuk penginapan mestilah dirujuk kepada Syarikat yang disertai dengan maklumat pengunderaitan yang penuh dan dengan justifikasi yang baik.

17. Risiko yang dirujuk (Penerimaan risiko tersebut adalah dirujuk kepada Pembangunan Perniagaan atau Ketua Cawangan)

i) Kereta Persendirian (termasuk yang didaftarkan
    sebagai kegunaan komersil)

a) ModeJ / Jenis Kereta

1) Toyota Wish, Altis, daster, Hiace, Dyna, Toyota
    Camry tahun pembuatan -2006 & ke atas
2) Honda (Honda Accord tahun pembuatan -2006 & ke
    atas)
3) Nissan (X-Percubaan, Frontier _Nissan Cabstar,,
   
Venette)
4) Mitsubishi (Storm)
5) Ford (Ranger, Courier, Everest, melarikan diri)
6) BMW (tahun pembuatan 2008 & ke atas)
7) Mercedes Benz (tahun pembuatan -2007 &
   
atas)
8) Isuzu (D-Max)
9) Hyundai (Azera, Tuscon, Trajet)
10) Land Rover (Freelander, Discovery, Range Rover)
11) Suzuki (Swift)
12) Subaru (Impreza, Forester, Legacy)
13) Ssangyong (Kyron, Rexton, Stavic)
        
b) Kereta dengan Jumlah Diinsuranskan yang                     melebihi RM250, 000
        
c) Kereta dengan Jumlah Diinsuranskan di bawah
            RM10, 000 (Perlindungan Komprehensif)
        
d) Kereta lebih daripada tahun (Perlindungan
            Komprehensif)
       
e) Kereta lebih daripada 20 tahun (Berkaitan
            dengan
            
Parti perlindungan ketiga)
       
f) Orang yang mempunyai lebih dari 2 kemalangan
            dalam tempoh satu tahun

       
g) Warga Asing yang menetap di Malaysia pada
            
buat sementara waktu
h) Diinsuranskan / Pemandu berumur di bawah 20 tahun atau berumur 65 tahun ke atas.
ii} Kenderaan Perdagangan

a) Model / Jenis Kenderaan
1.hicom (semua model)
2.hino (semua model)
3.daihatsu (Hijet)

a. Semua Hidangan atau Jenis Kenderaan muncul di Risiko Kereta Persendirian yang Dirujuk yang didaftarkan sebagai kenderaan perdagangan
b) Pembinaan peralatan / kenderaan jenis khas dengan
     
meliputi diperluaskan termasuk kerja risiko
c) Plat Perdagangan Motor
d) Kenderaan dengan Jumlah Diinsuranskan melebihi
        
RM250,000
e) Kenderaan (Berkaitan dengan lebih daripada 10
    tahun
Perlindungan Komprehensif)
f) Kenderaan yang berusia lebih daripada 15 tahun
    (Berkaitan dengan
    
Perlindungan Pihak Ketiga)
g) Kenderaan dengan Jumlah Diinsuranskan di bawah
    RM8,000.00
(Perlindungan Komprehensif)
h) Orang yang mempunyai lebih dari 2 kemalangan pada masa lalu 1 tahun
i) Diinsuranskan di bawah 20 tahun atau berumur 65 tahun ke atas
    
(Terpakai kepada pemilikan persendirian sahaja)

iii)  Motor

a) Jumlah Diinsuranskan melebihi RMl0, 0000 «(Perlindungan Komprehensif)
b) Kenderaan Motosikal lebih daripada 10 tahun (Berkaitan dengan
    
Perlindungan Komprehensif)
c) Kenderaan Motosikal lebih daripada 20 tahun (Berkaitan dengan
    
Perlindungan Pihak Ketiga)
d) Motor kitaran dengan Jumlah yang Diinsuranskan di bawah
    
RM1, 000 (Perlindungan Komprehensif)
e) Orang yang mempunyai lebih dari 2 kemalangan pada masa lalu
    
Saya tahun

18. Risiko Penerimaan Khas (Penerimaan risiko tersebut akan dirujuk kepada Pengunderait Portfolio / Ketua Pengunderaitan dan Sokongan Teknikal)

i) Kereta Persendirian

a) Jenis Model Kereta
(1) Toyota (Harrier, Landcruiser, Wald, Estirna,
    
Alphard, Lexus, Hilux, Fortuner, Caldina)
(2) Mitsubishi t Evolution, Airtrek)
(3) Nissan (Fairlady, Nissan Skyline, Murano,
        
Silvia)
(4) Honda (menangis, Stream & Odyssey)
(5) Volkswagen (Touareg)
(6) Mini (Mini Cooper)
(7) Hummer
(8) SAAB

b) Salah satu jenis atau model yang jarang berlaku yang diimport oleh AP
    
pemegang

c) kereta baru yang diimport oleh pengimport selari
    
tanpa sokongan bengkel yang betul

d) kereta telah dibaikpulih yang diimport oleh selari
    
pengimport tanpa sokongan bengkel yang betul

e) Sukan kereta & Kereta Prestasi Tinggi
i) kenderaan pacuan kiri-tangan

ii. Kenderaan Perdagangan

a) Model / Jenis Kenderaan
(1) Toyota (Hilux, Fortuner, Landcruiser)
(2) Daihatsu (Delta)
(3) Semua Hidangan atau Jenis Kereta yang muncul dalam Risiko Penerimaan Khas Kereta Persendirian yang didaftarkan sebagai kenderaan perdagangan

b) "A" Permit kenderaan

c) Teksi

d) Kenderaan dalam peti sejuk,

Dump Lori e)

Kontena Treler f)

g) pembawa Kayu / log

h) bas sekolah / bas kilang (hanya pekerja sahaja)

i) bas yang digunakan dan dikendalikan oleh Hotel. Rejimen. Organisasi swasta dan Institusi), teksi awam dan sewa dan kenderaan pacuan

19. Risiko menurun (Mana-mana penginapan risiko itu ialah beliau merujuk kepada Ketua Pengunderaitan dan Sokongan Teknikal / Jawatankuasa Kajian Risiko)

i) Kereta Persendirian (termasuk mereka yang berdaftar sebagai kegunaan komersil) a) Jenis / Model Kereta

1. Porsche, Ferrari, Lamborgbini, Lotus, Bentley, dan lain-lain model yang jarang berlaku

b) Kenderaan yang digunakan untuk lumba lari, perlumbaan dan / atau dugaan kelajuan, iaitu model bangsa

ii) Kenderaan Perdagangan

Pelancong Bas 1)

b) Bas Express

c) Bas Awam / Peringkat

Petrol Kapal tangki d)

e) Kenderaan di atas landasan keretapi

f) Kenderaan tidak di atas jalan raya awam atau tiada cukai jalan diperlukan (jenis kenderaan ini hendaklah diinsuranskan di bawah Insurans Peralatan Berat)

g) Kenderaan yang membawa barangan berbahaya

h) Kenderaan kawasan premis lapangan terbang di mana orang ramai tidak mempunyai akses percuma.
Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai kepada kenderaan yang dibenarkan dan / atau diluluskan untuk memasuki premis lapangan terbang

i) pemilikan, operasi, penyelenggaraan atau penggunaan mana-mana kenderaan penggunaan utamanya ialah:
1) pengangkutan bahan letupan tinggi, seperti nitrogliserin, dinamit atau mana-mana bahan letupan lain yang seumpamanya.
2) pengangkutan pukal petroleum atau gasolin
3) pengangkutan bahan kimia atau gas dalam bentuk cecair, termampat atau gas.

j) Kontraktor loji dan peralatan tidak digunakan di lebuh raya awam
Penyelesaian

Sebagai seorang individu atau entiti perniagaan, kelas yang paling biasa Insurans Bermotor anda mungkin beruruskan ialah insurans Kereta Persendirian dan insurans motosikal atau sekadar kecilan insurans kenderaan perdagangan bergantung kepada keperluan anda dan undang-undang Malaysia.

Terdapat beberapa faktor yang anda perlu  mempertimbangkan apabila mengambil polisi jenis
ini dengan kami. Berikut adalah beberapa soalan umum yang biasanya ditanya-tanya dalam fikiran anda: -

1) Siapakah kami?
2) Adakah kita mampu untuk memenuhi keperluan
    anda
?
3) Apakah jenis perlindungan yang disediakan dari 
    kami
.
4) Bilakah anda perlu memperbaharui perlindungan
    anda
.
5) Bagaimana untuk berurusan dengan kami dengan
    mudah
dan menjimat masa dan kos.


Insurans Kenderaan Persendirian
Memiliki kereta adalah pelaburan utama dan atas sebab ini, anda perlu untuk melindungi kereta anda terhadap kemalangan dan kecurian dan liabiliti atas kegunaan kenderaan terhadap kecederaan  dan kerosakan harta benda pihak ketiga .

Asas Insuran Komprehensif Kenderaan Persendirian kami melibatkan
perlindungan insurans: -
Kerugian atau kerosakan yang akibat perlanggaran kemalangan, terbalik, kerosakan impak, kebakaran, petir, kecurian atau kerosakan dengan niat jahat dan liabiliti pihak ketiga bagi kematian, kecederaan tubuh badan dan kerosakan harta benda, yang timbul daripada penggunaan kenderaan bermotor tersebut.

Dengan polisi automobil Komprehensif kami dan tertakluk kepada premium tambahan, anda juga boleh memilih untuk melanjutkan liputan termasuk kerosakan cermin, radio, pemain kaset / CD, banjir, mogok, rusuhan dan kekecohan awam (SRCC), tahun semasa NCD bantuan, pampasan bagi masa pembaikan taksiran (CART), liabiliti undang-undang penumpang serta liabiliti undang-undang kepada penumpang
.
Prosedur Tuntutan

Sekiranya berlaku kejadian yang mungkin menimbulkan tuntutan di bawah polisi insurans anda, sila ambil langkah-langkah berikut:

Insurans Motor

• Laporkan kemalangan kepada Polis dalam tempoh 24
    jam.
• Beritahu kami kemalangan dengan menghubungi
    Pelanggan kami
Perkhidmatan di 03-2034 9888 atau
    pejabat cawangan kami yang terdekat.
Kami akan
    menghantar kepada anda borang laporan kemalangan
    yang berkaitan.
    Sebagai alternatif, anda boleh melawat Pusat Khidmat
    Pelanggan kami di Ibu Pejabat kami atau di cawangan
    kami yang berhampiran untuk mengambil borang
    laporan kemalangan.
• Dokumen yang diperlukan untuk pemprosesan
    tuntutan:

Tuntutan Pembaikan Kemalangan motor

Memilih mana-mana bengkel PIAM berdaftar untuk menjalankan pembaikan kepada kereta itu, mereka akan menyediakan Anggaran Pembaikan untuk perhatian kami. Kebanyakan bengkel juga akan membantu pihak yang diinsuranskan untuk mengemukakan dokumen-dokumen tuntutan secara elektronik untuk pemprosesan kami. Jika perlu, kami akan menugaskan adjuster untuk memeriksa kereta yang rosak.

Borang Laporan Kemalangan.

Laporan Polis.

Salinan fotostat kad pendaftaran kenderaan (depan & belakang).

Salinan fotostat lesen yang diinsuranskan dan pemandu memandu dan kad pengenalan.

Keperluan Gambar Sebelum Tunda
Mengambil gambar di tempat kejadian kemalangan semua kenderaan-kenderaan yang terlibat dengan plat nombor dan keterukan kerosakan kepada kenderaan (sebelum menunda). Gambar mesti menunjukkan kedua-dua arah jalan dengan garis batas jalan. Anda juga diminta untuk mengambil gambar penumpang yang cedera (kenderaan pihak ketiga)
Untuk menyediakan surat penjelasan jika tiada gambar yang diambil di tempat kejadian kemalangan.

Tuntutan Kerosakan Cermin Depan motor

Prosedur Tuntutan cermin kenderaan baru melalui Panel kaca cermin depan Dilantik

Bengkel bagi Kuala Lumpur & Selangor berkesan pada MEI 1, 2011.

Laporan polis diketepikan dan pihak yang diinsuranskan tidak perlu membayar terlebih dahulu untuk membaiki kaca cermin depan / tingkap.

Sila mengemukakan dokumen-dokumen berikut: -

1.
Melengkapkan dan menandatangani Borang Tuntutan
    Cermin Kereta.
Borang
Tuntutan boleh dicetak dari
    Merimen Online jika tuntutan yang dikemukakan
    melalui bengkel panel kami cermin
2. Salinan Kad Pendaftaran Kenderaan (depan &
    belakang)
3. Salinan diinsuranskan dan kad pengenalan pemandu
    dan Memandu
Lesen
4. Salinan Jadual Polisi
5. Sila berikan bukti dokumentari filem tinted jika
    ada tuntutan untuk filem gelap

Jika
bukan tuntutan melalui Bengkel Cermin Kereta Panel.
Sila mengemukakan dokumen-dokumen berikut: -

1. Melengkapkan dan menandatangani Borang Tuntutan
    Cermin Kereta
2. Laporan polis asal
3. Bil asal untuk penggantian cermin / tingkap kaca
4. Gambar-gambar yang menunjukkan pandangan
    umum kenderaan
dengan kaca cermin / tingkap yang
    rosak, dekat cermin / tingkap kaca yang rosak, cukai
    cakera jalan dan pengilang kaca
5. Salinan Kad Pendaftaran Kenderaan (depan &
    belakang)
6. Salinan diinsuranskan dan kad pengenalan pemandu
    dan Memandu
Lesen
7. Salinan Jadual Polisi
8. Sila berikan bukti dokumentari filem tinted jika
    ada tuntutan untuk filem gelap

Tuntutan Kecurian Motor

Borang Laporan Kecurian motor.

Kad pendaftaran kenderaan asal, mengemukakan tuntutan diselesaikan.

Sijil asal Insurans.

Laporan Polis.

Full set kunci.

Sewa Perjanjian Jual Beli, jika ada.

Sewa Beli Surat Siaran, mengemukakan tuntutan diselesaikan.

Salinan fotostat lesen yang diinsuranskan dan pemandu memandu dan kad pengenalan.

Borang JPJ K3 dan K3A (2 set).

JPJ Borang TM-AB (Surat Tanggung Rugi) yang telah ditandatangani dan disaksikan dengan sewajarnya.

Lepas slip gaji 3 bulan yang diinsuranskan dan pemandu.
Notis taksiran cukai pendapatan terkini (Borang J) yang diinsuranskan dan pemandu.

Surat daripada polis mengenai hasil siasatan mereka.

Sekiranya pihak diinsuranskan ialah suatu pertubuhan perbadanan:

Salinan fotostat sijil pemerbadanan syarikat atau Pendaftaran Perniagaan.

Kembali kepada Pendaftar Syarikat, atau Borang 9, 13, 24, 44, dan 49.

Akaun tahunan untuk 3 tahun.

Fotostat kad pengenalan rasmi yang ditandatangani JPJ
Borang K3, K3A dan Borang JPJ TM-AB.

Resolusi Syarikat, mengemukakan tuntutan diselesaikan.

Sila Ingat:
• Beritahu kami dengan segera jika pihak ketiga mengemukakan tuntutan terhadap anda atau pemandu anda yang diberi kuasa.

• Jangan berunding atau mengaku liabiliti kepada tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga tanpa kami
kebenaran.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
http://www.youtube.com/watch?v=dhQbiyqQFaU&feature=related  Nov 27, 2012, 1:50 PM Simon Poon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Nov 27, 2012, 2:52 PM Simon Poon
ċ

View
  Nov 27, 2012, 2:51 PM Simon Poon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Payment instruction to insurer for your insurance transaction. 信用卡付款指令,保险公司的保险交易。Pembayaran Kad Kredit arahan kepada syarikat insurans untuk transaksi insurans anda.  Nov 27, 2012, 1:58 PM Simon Poon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments