Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2, poprzez:


• wspieranie działalności programowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie;

• prowadzenie działalności szkoleniowej dla pracowników MOW Nr 2 i innych placówek resocjalizacyjnych;

• wspomaganie działalności naukowo - badawczej w zakresie niedostosowania społecznego nieletnich;

• współdziałanie ze wszystkimi władzami na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich;

• kształcenie zawodowe i usamodzielnianie wychowanek MOW Nr 2;

• gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;

• wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu skuteczną promocję programów profilaktyczno - wychowawczych wobec nieletnich;

• inicjowanie i wspieranie wszelkich działań oraz współdziałanie ze wszystkimi podmiotami życia społecznego na rzecz powrotu do społeczeństwa resocjalizowanych wychowanek;

• wszechstronne propagowanie problematyki związanej z profilaktyką i resocjalizacja nieletnich;

• organizacyjne i promocyjne działania na rzecz MOW Nr 2 przez organizowanie wystaw, koncertów, odczytów i innych imprez;

• doradztwo oraz szkolenie członków i inn
ych osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia


Stowarzyszenie „Wyjdź na prostą”


KRS: 0000080242

NIP: 952-18-22-407

REGON: 016102811-00015


E-mail: wyjdznaprosta@o2.pl


Numer rachunku bankowego:
89 1160 2202 0000 0001 7637 2265 Millenium BankWŁADZE STOWARZYSZENIA:
Angelika Łączyńska - prezes
Teresa Goryszewska - wiceprezes