The North Wind and the Sun 

 

The classic story of the contest between the North Wind and the Sun, in Tseeyo.ale ʦɛ́ lébul ahá ba huɛ banle ná ba pal, lébul ahá lékpíti ŋá kpiti.

 

ba huɛ banle ná ba pal hɔwɛ kítɛrɛ-kítɛrɛ.  ba huɛ banle

 

timi ɛ, a yoŋ ŋɔ ókpaasa.  ba pal timi ɛ, yɛɛɛ, a yoŋ ŋɔ́

 

ókpaasa dɛ̋.  miɛ́, ówɛnɔ kpelio hun, ḿbɔma baneŋ 

 

ti ókɔ gɛ́.  ba huɛ banle ná ba pal timi tiɛl, wɛnɔ-wɛnɔ

 

sɔʦi ókpaasa, u cuuwi ḿbɔma ti ópu gɛ́.  ba huɛ banle

 

hɔu fuéé-fuéé, kɛ, ówɛnɔ kpelio sao ḿbɔma bɛ́ŋ.  ba pal

 

bentu píé, ná óʦulu bina ówɛnɔ kpelio fásu-fásu.  miɛ́,

 

ówɛnɔ kpelio cuu ḿbomawo. ɛ, ŋá hiŋ, ba pal yoŋ 

 

ókpaasa.

 

 

 

Interlinear with gloss

 

ale ʦɛ́ lébul ahá ba huɛ banle ná ba pal, lébul ahá lékpíti ŋá kpiti.

Dem COP NM.story of Mr. wind big.NC and Mr. sun, NM.story of NM.contest they contest.PERF

"This is the story of Mr. Big Wind and Mr. Sun and the contest they had."

 

ba huɛ banle ná ba pal hɔwɛ kítɛrɛ-kítɛrɛ.

Mr. wind big.NC and Mr. sun talk IDPH(everyone at the same time)

"Mr. Big Wind and Mr. Sun were having a heated argument."

 

ba huɛ banle timi ɛ, a yoŋ ŋɔ ókpaasa.

Mr. wind big.NC say QT, I pass you NM.strength

"Mr. Big Wind said, "I'm stronger than you."

 

ba pal timi ɛ, yɛɛɛ, a yoŋ ŋɔ́ ókpaasa dɛ̋.

Mr. Sun say QT, IDPH(of being surprised), I pass you.EMPH NM.strength IDPH(of annoyance)

"Mr. Sun said, "Hmph! No, I'm stronger than you."

 

miɛ́, ówɛnɔ kpelio hun, ḿbɔma baneŋ ti ókɔ gɛ́.

then NM.person walk.about.NC come, NM.tunic big.NC at NM.back in.

"Then a traveling person came, a long tunic on his back."

 

ba huɛ banle ná ba pal timi tiɛl, wɛnɔ-wɛnɔ sɔʦi ókpaasa, u cuuwi ḿbɔma ti ópu gɛ́.

Mr. wind big and Mr. sun say same, somebody have NM.strength, he remove.CAUS NM.tunic at NM.man in.

"Mr. Big Wind and Mr. Sun agreed that the strongest one could make the man take off his tunic."

 

ba huɛ banle hɔu fuéé-fuéé, kɛ, ówɛnɔ kpelio sao ḿbɔma bɛ́ŋ.

Mr wind big blow IDPH(of blowing), but, NM.person walk.about.NC grab NM.tunic IDPH(grasp firmly)

Mr Big Wind blew and blew, but the traveling person held on tight to his tunic.

 

ba pal bentu píé ná óʦulu bina ówɛnɔ kpelio fásu-fásu.

Mr sun make IDPH(very bright light) and NM.heat take NM.person walk.about.NC IDPH(extremely hot)

Mr Sun shone brightly and the traveller got very hot.

 

miɛ́, ówɛnɔ kpelio cuu ḿbomawo.

then, NM.person walk.about.NC take.off.PERF NM.tunic.3PS.POS

Then the traveller took off his tunic.

 

ɛ, ŋá hiŋ, ba pal yoŋ ókpaasa.

so they lay.down, Mr sun pass NM.strength

So they judged that Mr Sun was the strongest.