be sɔɔ saŋ-o ná lé-pɔlɔ́ le u toó nde.Mrs Red Chicken and the Seeds She Found

A retelling of the classic story of the Little Red Hen in Tseeyo

 (Scroll down for interlinear text with gloss)

Note: This document is somewhat outdated and does not reflect Tseeyo in its most current form.


éʔ-koı́, be sɔɔ saŋ-o u-ála kpacú tı ó-kpɛ́maa gɛ́. u toó lé-pɔlɔ́ pɛm-e fuɛ́ɛ́. wo tımí ɛ, aɲá tsɛlé-pɔlɔ́ an-e kɔcíá-ɲıɛ́? bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.  be sɔɔ saŋ-o tımí, ɗɗɗ, yá tsɛ lé-pɔlɔ́ kɔcíá.  u lé-pɔlɔ́ kɔcíá, wé–e–è.

 

lé-pɔlɔ́ bɔɔndɔ́lí tsɔ́ʔ.  be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ tsí-tɛ́ma an-sı

kuulí-ɲıɛ́? bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.  be

sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɔɔɔ́, yá tsɛ tsí-tɛ́ma kuulí.

 

muéé, tsí-tɛ́ma cɔɔlúlí. be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo

kulám-ɲıɛ́? bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.  be

sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɗɗɗ, yá tsɛ mó-motɛ kulám.  fɔ́ɔ́lí-fɔ́ɔ́́lí ú tıúŋ moŋ

kulám.

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo tɛú-ɲıɛ́ mí? bal bɛú tımí ɛ,

yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.  be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɔɔɔ́, yá tsɛ

mó-motɛ tɛú, kpúŋ-kpúŋ-kpúŋ. 

 

ú tıúŋ moŋ tɛú gbíʔ.  be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo

yaá-ɲıɛ́?  bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.  be sɔɔ

saŋ-o tımí ɛ, ɗɗɗ, yá tsɛ mó-motɛ yaá.

 

mó-modıɛ yaá-í pɛ́tsí.  be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-modıɛ am-mo

dıí?  bal bɛú tımí ɛ, yáŋ dıí mòŋ híıì.  bal tson tımí ɛ, yáŋ dıí moŋ

gbígílí.  ɲa péŋkí. ɲa mó-modıɛ díí cɛ́ dɛ̋ʔ.  be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, yáŋ tsɛ

mó-modıɛ am-mo dıí.  pɔ́t-pɔ́t-pɔ́t. á-sɔɔ támbɔ́́-a, ɲa hún mó-modıɛ

díí-mò.

  

  

Interlinear text with gloss.be sɔɔ saŋ-o ná lé-pɔlɔ́ le u toó nde.

mother chicken red-NC* and NCM*-rice.seeds PRN 3SG see NC.BINDER

Mrs. Red Chicken and the rice seeds that she found.

NCM = noun class marker.  NC = noun class concord marker

 

éʔ-koı́, be sɔɔ saŋ-o u-ála kpacú tı ó-kpɛ́maa gɛ́.

NCM-long.time mother chicken red-NC 3SG-(associates)* scratch at NCM-dry.rice.field in

( *-álà is a suffix denoting “and __’s associates” or “and the people with __.” )

A long time ago, Mrs. Red Chicken and her brood were scratching in the dry rice field.

 

u toó lé-pɔlɔ́ pɛm-e fuɛ́ɛ́.

3SG see NCM-rice.seeds some-NC IDPH

She saw some grains of rice (scattered about).

 

wo tımí ɛ, aɲá tsɛ lé-pɔlɔ́ an-e kɔcíá-ɲıɛ́ ?

3SG(Emph) say QUOT, who AUX 1SG.OBJ NCM-rice.seeds DEM.PROX-NC plant.rice.in.nursery.bed.APPL

So she said, who is planting these rice grains in a nursery bed for me?

 

bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.

father goat say QUOT, IDPH 1SG.EMPH NEG.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH NEG IDPH

Mr. Goat said, (of surprise) not me.  Mr. Dog said, not me (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɗɗɗ, yá tsɛ lé-pɔlɔ́ kɔcíá.

mother chicken red-NC say QUOT, IDPH(extended dental click – IPA [|ː]), 1SG.EMPH AUX NCM-rice.seeds plant.rice.in.nursery.bed IDPH

Mrs. Red Chicken said, (of disgust), I am planting the rice grains in the nursery bed.

 

u lé-pɔlɔ́ kɔcíá, wé–e–è.  lé-pɔlɔ́ bɔɔndɔ́lí tsɔ́ʔ. 

1SG.SBJ NCM-rice plant IDPH.  NCM-rice.seeds tall.PLURACTIVE.MIDDLE IDPH

She plants the rice (of rice being sown).  The rice seeds grew (of being big enough). 

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ tsí-tɛ́ma an-sı kuulí-ɲıɛ́ ?

mother chicken red-NC say QUOT, who AUX 1SG.OBJ NCM-rice.plant DEM.PROX-NC transplant.PLURACTIVE.APPL

Mrs. Red Chicken said, who will transplant these rice plants for me?

 

bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.

father goat say QUOT, IDPH 1SG.EMPH NEG.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH NEG IDPH

Mr. Goat said, (of surprise) not me.  Mr. Dog said, not me (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɔɔɔ́, yá tsɛ tsí-tɛ́ma kuulí.

mother chicken red-NC say QUOT, IDPH, 1SG.EMPH AUX NCM-rice.plants transplant.PLURACTIVE

Mrs. Red Chicken said, (of disappointment), I am transplanting the rice plants.

 

muéé, tsí-tɛ́ma cɔɔlúlí. 

IDPH, NCM-rice.plants be.ripe.PLURACTIVE.MIDDLE

(Of ripening), the rice plants ripened.

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo kulám-ɲıɛ́ ?

mother chicken red-NC say QUOT, who AUX 1SG.OBJ NCM-uncooked.rice DEM.PROX-NC harvest.APPL

Mrs. Red Chicken said, who will harvest this rice for me?

 

bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.

father goat say QUOT, IDPH 1SG.EMPH NEG.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH NEG IDPH

Mr. Goat said, (of surprise) not me.  Mr. Dog said, not me (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɗɗɗ, yá tsɛ mó-motɛ kulám.

mother chicken red-NC say QUOT, IDPH, 1SG.EMPH AUX NCM-uncooked.rice harvest

Mrs. Red Chicken said, (of disgust), I am harvesting the rice.

 

fɔ́lí-fɔ́lí ú tıúŋ moŋ kulám.

IDPH 3SG finish PRN harvest

(Slowly and steadily) she finished harvesting it.

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo tɛú-ɲıɛ́ ?

mother chicken red-NC say QUOT, who AUX NCM-uncooked.rice DEM.PROX-NC pound.in.mortar.APPL 1SG.OBJ

Mrs. Red Chicken said, who will pound this rice for me?

 

bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.

father goat say QUOT, IDPH 1SG.EMPH NEG.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH NEG IDPH

Mr. Goat said, (of surprise) not me.  Mr. Dog said, not me (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɔɔɔ́,  yá tsɛ mó-motɛ tɛú, kpúŋ-kpúŋ-kpúŋ.

mother chicken red-NC say QUOT, IDPH, 1SG.EMPH AUX NCM-uncooked.rice pound.in.mortar IDPH

Mrs. Red Chicken said, (of disappointment), I am pounding the rice (sound of one person pounding rice).

 

ú tıúŋ moŋ tɛú gbíʔ.

3SG finish PRN harvest IDPH

She finished pounding it (all).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-motɛ am-mo yaá-ɲıɛ́ ?

mother chicken red-NC say QUOT, who AUX NCM-uncooked.rice DEM.PROX-NC cook.APPL 1SG.OBJ

Mrs. Red Chicken said, who will cook this rice for me?

 

bal bɛú tımí ɛ, yɛɛɛ, yáŋ cɛ́.  bal tson tımí ɛ, yáŋ cɛ́ dɛ̋ʔ.

father goat say QUOT, IDPH 1SG.EMPH NEG.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH NEG IDPH

Mr. Goat said, (of surprise) not me.  Mr. Dog said, not me (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, ɗɗɗ, yá tsɛ mó-motɛ yaá.

mother chicken red-NC say QUOT, IDPH, 1SG.EMPH AUX NCM-uncooked.rice cook

Mrs. Red Chicken said, (of disgust), I am cooking the rice.

 

mó-modıɛ yaá-í pɛ́tsí.

NCM-cooked.rice cook.STA  IDPH

The rice is cooked (of being delicious).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, aɲá tsɛ mó-modıɛ am-mo dıí?

mother chicken red-NC say QUOT, who AUX NCM-cooked.rice DEM.PROX-NC eat

Mrs. Red Chicken said, who will eat this rice?

 

bal bɛú tımí ɛ, yáŋ dıí mòŋ híıì.  bal tson tımí ɛ, yáŋ dıí moŋ gbígílí.

father goat say QUOT, 1SG.EMPH eat IDPH.  father dog say QUOT, 1SG.EMPH eat PRN IDPH

Mr. Goat said, I will eat it (of bigness).  Mr. Dog said, I will eat it (of filling to the rim).

 

ɲa péŋkí. ɲa mó-modıɛ díí cɛ́ dɛ̋ʔ.

2PL.SBJ rest-IMP.  2PL.SBJ NCM-cooked.rice eat NEG  IDPH

Stop! You are not eating rice (of being annoyed).

 

be sɔɔ saŋ-o tımí ɛ, yáŋ tsɛ mó-modıɛ am-mo dıí.

mother chicken red-NC say QUOT, 1SG.EMPH AUX NCM-cooked.rice DEM.PROX-NC eat

Mrs. Red Chicken said, I am eating this rice.

 

pɔ́t-pɔ́t-pɔ́t. á-sɔɔ támbɔ́́-a, ɲa hún mó-modıɛ díí-mò.

(ONOM). NCM-chicken child-NC, 2PL.SBJ come.IMP  NCM-cooked.rice  eat-NC

Cluck, cluck, cluck. Baby chickens, come eat rice.