فال روا شدن حاجت شیخ بهائی


Home
Forum
Download
Blog
Gallery
New Posts


فال روا شدن حاجت شیخ بهائی

فال روا شدن حاجت شیخ بهائی

 

ابتدا نیت کنید . سپس سه صلوات فرستاده و شعر مناجات زیر را قرائت نمائید و روی یکی از خانه ها کلیک نمائید.

ای کار بر آرنده هر حاجـتمند وی رافع مشکل و رهاننده ز بند
سر رشته مطلبم ز هم بگسسته بنــما فـالی کـه رشته یابد پیوند
 
ب ع ص ن ب م ح ج م ز گ ک ه ر ب ه ی ز
ا م ق ب ذ گ ر و ر ا ا ن ج ی ص ع ر ر
ح س ب ل ز د ت ع د د ز د ا م ا ص ی م
ت ح ص ص ی ی ج ط ش ب ن ا م ا ا ب ن م
ت ل د ر م ز ی ج ب ر آ ک م ب ک م د ی
ش ت ر ر ر د ش ت ل ق ع ن و ت ا ا ز ر
و ا ی ص ا ح د ب ن ح و ا م ز و و ق ا
ر ی ب ت ف ز ش د ه آ ط ج و ش ر آ ک ی
و ر ر و ع ت ا ک آ و ر ن غ و م ر ن ب
ب ب ی ر د ر م ر ق د ظ ی ی ر د د گ ه
گ آ ص ب ر ا ق آ ز ب ر ک ی ی و ا ک ث
ی ی و ا ک ذ ن و د ر ن ر ن د د ر ن ر


جواب :

بهر حاجت مشو مشو غمگین
حاجــتـت مــی شود روا بیقینجواب :

عروس مطلبت از در در آید
جمیع حاجتت بی شک بر آیدجواب :

صبر باشد کلید هر مقصود
مقصد صابران بر آید زود

 جواب :

نهال صبر مقصد آورد بار
ز بعد صبر راحت آورد بارجواب :

بیا زین مدعا قطع نظر کن
گذر زین آرزو فکر دیگر کنجواب :

مزن از این حاجت بی اثر
که گردی مکدر ازین رهگذر