PETÍCIA OBČANOV MESTA POPRAD


„ZA ZACHOVANIE ZELENÝCH PLÔCH A PROTI ZAHUSŤOVANIU OBYTNÝCH ZÓN NOVÝMI STAVBAMI“

My, podpísaní občania mesta Poprad, sa v zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame na volených predstaviteľov mesta s nasledujúcou petíciou:

1. Vyjadrujeme presvedčenie, že prioritou občanov i predstaviteľov mesta je udržiavať a vytvárať zdravé životné prostredie. Preto žiadame s okamžitou platnosťou zastaviť všetky kroky mesta, ktoré umožňujú ďalšiu výstavbu v existujúcich obytných zónach, znižujúcu kvalitu bývania a životného prostredia. I keď takéto kroky zodpovedajú zneniu zákona, vyhlasujeme, že nie sú vo verejnom záujme občanov mesta.

2. Nesúhlasíme s navrhovanými čiastkovými zmenami územného plánu, ktoré sú v rozpore s trvalo udržateľným rozvojom a so zásadami Aalborgskej charty, ktorú mesto Poprad podpísalo. V tejto súvislosti žiadame o prehodnotenie územného plánu mesta Poprad, a to v riadnej verejnej diskusii a za plnej informovanosti občanov.

3. Nesúhlasíme s plánovanou výstavbou na uliciach Tomášikova (Juh 1, parc. č. 2993/662), Moyzesova (Juh 2, parc. č. 3290/24) a Murgašova (v parku pri Dome kultúry), ale aj v iných podobných lokalitách.

4. Žiadame o verejné prerokovanie tejto petície v Televízii Poprad a o verejné stanovisko primátora mesta v kontexte jeho volebného programu.

V Poprade 24. novembra 2007

Petičný výbor v zložení:

1. Adela Troppová Murgašova 87/8 058 01 Poprad 0907 992 908
2. Mgr. Pavol Krupka L. Svobodu 2589/66 058 01 Poprad 0949 190 448
3. Imrich Body Bajkalská 2335/3 058 01 Poprad 0903 496 633
4. Jana Sosková Tomášikova 2511/11 058 01 Poprad 0902 724 150

Osoba poverená petičným výborom na zastupovanie:

Mgr. Pavol Krupka L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad

Dokumenty na stiahnutie:
Text petície
Petičné hárky

ĎAKUJEME všetkým obyvateľom mesta Poprad, ktorí podporili petíciu. Za 4 dni podpísalo petíciu 2306 obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo 29.11.2007 ZASTAVILO čiastkovú zmenu územného plánu na polyfunkciu na ulici Tomášikovej pred blokmi Bodrog a Laborec a tým aj predaj pozemku. Primátor vydal vyhlásenie, že zelené plochy v obytných zónach budú zachované. Bohužiaľ sa nepodarilo zabrániť čiastkovej zmene na Moyzesovej ulici, lebo argumentovali tým, že ľudia nepodali žiadne námietky. /nepodali, lebo sa to v termíne nedozvedeli, nevšimli si oznam na vývesnej tabuli pred mestským úradom./ Park pred Domom kultúry bol už predaný skôr a prebehla aj čiastková zmena územného plánu. /ani nevedia, kedy sa to udialo/. Obyvatelia týchto neúspešných lokalít využijú všetky možnosti, ktoré im dáva zákon, aby zmenili túto situáciu. Ešte raz ďakujeme za podporu.

Je na vás obyvatelia, ako sa budete zaujímať o dianie v meste. Mesto si splní povinnosť, ak 30 dní visí na úradnej tabuli oznam. Iná možnosť v súčasnosti neexistuje, ako chodiť a čítať vývesné tabule, či sa nemení územný plán, alebo neodpredáva pozemok práve pred vaším domom. A tiež chodiť na mestské zastupiteľstvo a vidieť ako funguje popradský parlament.

Čím argumentujú obyvatelia blokov Bodrog a Laborec na Tomášikovej ulici v Poprade:
Námietka na mesto (proti zmene územného plánu)
List poslancom (16.10.2007)