ลมบก ลมทะเล

ลมบก

    ลมบก คือลมที่พัดจากบกออกสู่ทะเลและเกิดในตอนเช้า  โดยปกติพื้นดินจะดูดความร้อนได้มากกว่าพื้นน้ำ ดังนั้นในตอนเช้าอากาศจะร้อนทำให้พื้นดินมีอุณหภูมิสูง ส่วนพื้นน้ำจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดิน จึงทำให้เกิดลมที่พัดจากจากบกเข้าสู่ทะเล 
(โดยปกติลมเคลื่อนที่จาก อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำ) หรือจะอธิบายอีกนัยหนึ่งว่า อากาศร้อนจากพื้นดินลอยตัวสูงขึ้นแล้วอากาศเย็นจากทะเลจะไหลเข้าแทนที่ทำให้เกิดลมพัด.ลมทะเล


    ลมทะเล คือลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่บกและเกิดในตอนกลางคืน โดยปกติพื้นดินจะคายความร้อนได้มากกว่าพื้นน้ำดังนั้นพื้นดินจะอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ำทำให้เกิดลมที่พัดจากบกเข้าสู่ทะเล
(โดยปกติลมเคลื่อนที่จาก อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำ) 
หรือจะอธิบายอีกนัยหนึ่งว่าอากาศร้อนจากทะเลลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นจากพื้นดินไหลเข้าแทนที่ทำให้เกิดลมพัด. 

posted Oct 15, 2009, 1:24 AM by ชาญชัย เลิศวิมลศักดิ์   [ updated Feb 16, 2012, 5:35 PM ]

.

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by ชาญชัย เลิศวิมลศักดิ์   [ updated Feb 20, 2012, 2:29 AM ]


posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by ชาญชัย เลิศวิมลศักดิ์   [ updated Feb 20, 2012, 2:30 AM ]


1-3 of 3