คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกัณหา  บุญโจม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
นางสัมฤทธิ์  ชนชนะชัย
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 นางคำปอน  ปุราชะกา
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 นางแอลนา  เยียนไธสง
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comments