บทที่5 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ภาระ ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์สามารถเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยใช้ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ทำโครงงาน

องค์ประกอบหลักของภาระ ชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์  มีดังนี้

1 มีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3 มีการปฏิบัติงานตามความสามารถของผู้ทำโครงงาน

4 มีการวางแผน การสรุป และการเสนอผลงาน

            โครงงานคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ทำโครงงาน สังคมและประเทศชาติเนื่องจากช่วยสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ทำโครงงานนำเสนอความคิดและความสามารถของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าและการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการจัดสรรเวลา เสริมสร้างความสัมพันธ์ในวงการคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในวงการคอมพิวเตอร์ และการบูรณาการความรู้ทั้งหมดของผู้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานได้ 5  ประเภท

            1 โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา  เป็นรูปแบบสื่อเพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการศึกษา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน


2  โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องมือ  สร้างฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ

หุ่นยนต์บังคับวิทยุ

 

3 โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการทดลองทฤษฎี  ใช้คอมพิวเตอร์ทดลองหรือปฏิบัติงานด้านต่างๆ

โปรแกรมจำลองการขับเครื่องบิน

 

 4  โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านการประยุกต์ใช้งาน นำผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานไปใช้ได้จริง

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 

5 โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเกม สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นหลัก

 

เกมเลี้ยงปลา


ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนิยมสร้างและพัฒนาในรูปแบบของซอฟต์แวร์มากกว่าฮาร์ดแวร์ เนื่องจากเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ในปัจจุบันส่งเสริมให้สามารถใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้และมีต้นทุนในการสร้างและพัฒนาต่ำกว่าโรงงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ โดยตัวอย่างการทำโครงงานในหน่วยเรียนรู้นี้ คือเว็บไซต์ ฐานความรู้ที่ใช้ไมโครซอฟต์เพาเวอร์สร้าง เชื่อมโยงข้อมูลและอัปโหลดยังเว็บไซต์ของโรงเรียน

Comments