หน้าแรก

 

 
       
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
กิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป. บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 9 สิงหาคม 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 15 สิงหาคม 2558

กิจกรรมซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2558 18-20 สิงหาคม

กิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 23 สิงหาคม 2558

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 30 สิงหาคม 2558

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 กันยายน 2558

กิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ 12 กันยายน 2558

ศึกษาดูงานของ นศ.หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย 29-30 ตุลาคม 2558

 
 ข่าวผลงานวิจัย