RULERS

1 BABUR 
         
           2 HUMAYUN

                                 3 AKBAR

                                               4 JAHANGIR

                                                                    5 SHAH JAHAN

                                                                                             6 AURANGJEB