รายละเอียดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ที่ได้รับคำสั่งให้เข้าสลายการชุมนุมลำดับ

วันเวลา

พื้นที่การชุมนุม

รายชื่อผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วย
ทหารที่เข้าสลายการชุมนุม

 1

 10 เมษายน2553
ระหว่าง
เวลา 18.00-24.00 น.

บริเวณอาคารรัฐสภา
สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กทม.

 1. นายมานะ  อาจราญ

       นป .
พ.อ.วิรัตน์
พ.ท.สุรเดช  สุริยะภาค
พ.ท.มหรรพณพ พึ่งพัฒน์

 2

 10 เมษายน2553
ระหว่าง
เวลา 18.00-24.00 น.

สี่แยกคอกวัว ถ.ตะนาว
เขตพระนคร กทม.

1. นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์
2. นายบุญธรรม ทอง
3. นายไพร ทิพ

4. นายมนต์ชัย แซ่จอง

5. นายยุทธนา ทองเจริญพูลผล

6. นายสมิง แดงเพชร

7. นายสวาท วางาม

8. นายคะนึง ฉัตรเท

9. นายสยาม วัฒนนุกูล

10.นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์

11.นายอำพน ตติยรัตน์

       พล.2 รอ.
พ.อ.กู้เกียรติ  ศรีนาคา

 3

 10 เมษายน 2553
ระหว่าง
เวลา
18.00-24.00 น.

ถ.ดินแดง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กทม.

 

1.  นายฮิโรยูกิ มูราโมโต้
2. นายวสันต์  ภู่ทอง
3. นายจรูญ  ฉายแม้น
4. นายทศชัย  เมฆงามฟ้า
5. นายสมศักดิ์  แก้วสาร
6. นายธวัชฒนชัย กลัดสุข
7. นายบุญจันทร์ ไหมประเสริฐ

       พล.ร.2 รอ.
พ.อ.ธรรมนูญ วิถี

พ.อ.ประวิทย์  ฉายาบุตร

 4

 10 เมษายน 2553
ระหว่าง
เวลา
18.00-24.00 น.

บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงหน้ากระทรวงศึกษาธิการถ.ราชดำเนินนอก
เขตป้อมปราบ กทม.

1. นายเกรียงไกร  คำน้อย

       พล.1 รอ.
พ.ท.อัศวิน  บุนนาค

พ.ท.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์
ร.อ.มล

ส.อ.สรายุทธ  ศรีวะโส

 5

 22 เมษายน 2553
ระหว่าง
เวลา
20.00-23.00 น.

หน้าอาคารกรุงศรีอยุธยาอาคารชิลลีคเฮ้าส์ ถ.สีลม

1. นส.ธันยนันท์  แบทอง

       พล.ม.2 รอ.
พ.ท.อุดม  แก้วมหา

ร.ท.เกษม  เตปิยะศิลป์
ร.อ.ธงชัย  ธีราธรรม

 6

 28 เมษายน 2553
เวลา 15.30 น.

บริเวณใต้ทางขึ้นโทลเวย์
ใกล้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

1. พลฯณรงค์ฤทธิ์  สาละ

      พล.ร.9 รอ.
พ.ท.สิทธิพร จุลปานะ

ร.อ.สรยุทธ  ศัยนันทน์
ร.อ.ธนรัชดิ์  มณีวงศ์
ร.ท.ปกรณ์  จันทรวิสุทธิ์
จ.ส.อ.โกศล นิลบุตร
จ.ส.ต.นพดล
ส.อ.วสันต์  สุริยฉาย
ส.อ.ประยุทธิ์  ชวนอยู่

7
7 พฤษภาคม 2553
เวลา 22.45 น.
หน้าธ.กรุงไทย สาขาย่อยอาคารชิลลีคเฮ่าส์ ถ.สีลม
(จุดที่เชื่อว่าเป็นจุดยิง
ถ.พระราม4 ฝั่งมุ่งหน้าแยก
สาธร บริเวณสวนลุมพินี หรือ
ยิง ถ.พระราม4 ฝั่งมุ่งหน้า
แยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิมเปียเก่า หรือ
ตึกไทยประกันชีวิต)
1. ส.ต.ท.กาณต์พันธ์ 
                  เลิศจันทร์เพ็ญ
      พล.ม.2 รอ.
พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
พ.ท.ฉกาจพงษ์ หงศ์ทอง
ร.อ.วีระโชค  การภักดี
พ.ท.กิตติพงษ์ เนื่องชมพู
ร.อ.วีรพล  อุ้มเงิน

 8

8 พฤษภาคม 2553
เวลา 01.45 น.

ถ.พระราม4 (ขาออก) ตรงข้ามอาคารอื้อจือเหลียง แขวงลุมพินี หน้าแยกสาธร บริเวณสวนลุมพินี ถ.พระราม4 ฝั่งมุ่งหน้าแยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิมเปียเก่า หรือตึกไทยประกันชีวิต

1. จ.ส.ต.วิทยา  พรมสำลี

       พล.ม.2 รอ.
พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
พ.ท.ฉกาจพงษ์ หงศ์ทอง
ร.อ.วีระโชค  การภักดี
พ.ท.กิตติพงษ์ เนื่องชมพู
ร.อ.วีรพล  อุ้มเงิน

 9

13 พฤษภาคม 2553
เวลา 22.50 น.

บนฟุตบาทใน ถ.พระราม4
หน้าร้านกฤษณามาร์เก็ตติ้ง จก.ตรงข้ามสวนลุมพินี บริเวณสะพานลอย หน้าซอยศาลาแดง1 ถ.พระราม4

1. นายชาติชาย  ชาเหลา

       พล.ม.2 รอ.
พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
พ.ท.ฉกาจพงษ์ หงศ์ทอง
ร.อ.วีระโชค  การภักดี
พ.ท.กิตติพงษ์ เนื่องชมพู
ร.อ.วีรพล  อุ้มเงิน

 10

15 พฤษภาคม 2553
ระหว่าง
เวลา
15.00 - 18.30 น.

1.)บริเวณปากซอยงามดูพลี
   ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
2.)บริเวณแยกบ่อนไก่

   ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

3.)บริเวณหน้าซอยสุวรรณสวัสดิ์
   ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

1. นายมานะ แสนประเสริฐศรี
2. นายพรสวรรค์ นาคะไชย
3. นายเกรียงไกร เลื่อนไธสง
4. นายวารินทร์ วงศ์สนิท

       พล.ร.2 รอ.
พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย

พ.ต.กอบปิติ ถาวรพฤกษ์
ร.อ.ผดุงศักดิ์  ปิ่นเกตุ
ร.อ.กำธร  งามสะอาด

 11

19-20 พฤษภาคม 2553
เวลา กลางวัน-กลางคืน
ต่อเนื่องกัน


1.)บริเวณวัดปทุมวนาราม
   ถ.พระราม1
2.)บริเวณรางรถไฟฟ้า
BTS
   สถานีหน้าวัดปทุมวนาราม
3.)บริเวณรางรถไฟฟ้า
BTS
   สถานีสยาม สถานีชิดลม1. นายรพ  สุขสถิต
2. นายมงคล  เข็มทอง
3. นส.กมลเกดอัคฮาค

4. นายสุวรรณ  ศรีรักษา

5. นายอัครเดช  ขันแก้ว

6. นายอัฐชัย  ชุมจันทร์

7. นายวิชัย  มั่นแพร

        พล.1 รอ.
พ.ท.ยอดอาวุธ  พึ่งพักตร์      

        นสศ.
พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คำภีระ

       ร.31 พัน2 รอ.

     กองพันรบพิเศษที่1
   กรมรบพิเศษที่3
(ลพบุ
รี)
พ.ต.นิมิต วีระพงษ์    
หน.ชุด
จ.ส.อ.สมยศ ร่มจำปา
รองหน.ชุด

12

13 พฤษภาคม 2553
ระหว่างเวลา
18.00-24.00 น.

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม สวนลุมพินี ถ.พระราม4 และ บริเวณแยกศาลาแดง ถ.สีลมกทม.

1. พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

       พล.ม.2 รอ.
พ.ต.สุรพงษ์  กาญจนโพธิ์
พ.ต.ณัฐพล บุญกระพือ
ร.อ.จิรจำนง  โกษาวัง
ร.อ.ศันสนะ  เพ็ชรสุข

13

14 พฤษภาคม 2553
เวลา 16.00 น.

1.)บริเวณ ถ.วิทยุ
   แนวสะพานไทย-เบลเยี่ยม
2.)บริเวณหน้าสนามมวยลุมพินี
3.)บริเวณรอบ ธ.กรุงเทพ จก.
   สำนักงานใหญ่

1. นายประจวบ  ศิลาพันธ์
2. นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์

      พล.ม.2 รอ.
พ.ท.วิฑูรย์ โพธิ์ร่มชื่นพ.ท.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์พ.ต.อวยชัย  เอกะกุล
พ.ต.กอบปิติ ถาวรพฤกษ์
ร.อ.ผดุงศักดิ์  ปิ่นเกตุ


14

16 พฤษภาคม 2553
เวลา 19.00 น.

หน้าร้านซ่อมรถจักยานยนต์ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม4 แขวงลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์


1. นายสมัย  ทัดแก้ว

     
พล.ร.2 รอ.

พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย

พ.ต.กอบปิติ ถาวรพฤกษ์
ร.อ.ผดุงศักดิ์  ปิ่นเกตุ
ร.อ.กำธร  งามสะอาด

 15

14 พฤษภาคม 2553
ระหว่าง
เวลา
1
6.00 - 17.00 น.

1.)บริเวณ สวนลุมพินี แขวง
   ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

2.)บริเวณแยกศาลาแดง
  ถ.พระราม4 แขวงลุมพินี

  เขตปทุมวัน กทม.

1. นายบุญมี  เริ่มสุข
2. นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์

      พล.ม.2 รอ.
พ.ท.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์พ.ต.อวยชัย  เอกะกุล

พ.ต.สุรพงษ์  กาญจนโพธิ์
พ.ต.ณัฐพล บุญกระพือร.อ.ศันสนะ  เพ็ชรสุข

 16

17 พฤษภาคม 2553
เวลา 04.00 น.

บนฟุตบาทใน ถ.พระราม4
หน้าร้านกฤษณามาร์เก็ตติ้ง จก.
ตรงข้ามสวนลุมพินี บริเวณสะพานลอย หน้าซอยศาลแดง1
ถ.พระราม4

1. นายสุพจน์  ยะพิมา

      พล.ม.2 รอ.
พ.ท.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์พ.ต.อวยชัย  เอกะกุล
ร.ท.ภูวดล  พลเสน

 17

19 พฤษภาคม 2553
ระหว่างเวลา
11.00 - 12.30 น.

1.)บริเวณ สวนลุมพินี
  แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
2.)บริเวณด้านหลัง
สวนลุมพินี
  แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม.

1. นายถวิล  คำมูล
2. นายธนโชติ ชุ่มเย็น

      พล.ม.2 รอ.
พ.อ.ถนัดพล โกษัยเสวีพ.ท.อดุลย์  ลอยฟ้า
พ.ท.ธงชัย  มีอนันต์
พ.ต.จิรภัทร เศวตเศรณี
พ.ต.ณัฐพงษ์ บัวจันทร์
พ.ต.นัย

 18

19 พฤษภาคม 2553
เวลา 10.00 น.

บริเวณ ถ.ราชดำริ
หน้าตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาฯ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

1.นายฟาบิโอ  โปเลนซี

       พล.ม.2 รอ.
พ.อ.ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์

พ.อ.ธัชพล  เปี่ยมวุธ
พ.ท.นพสิทธ์สิทธิพงษ์โสภณ
ร.อ.ศันสนะ  เพ็ชรสุข

 5

 22 เมษายน 2553
ระหว่าง
เวลา
20.00 - 23.00 น.

หน้าอาคารกรุงศรีอยุธยาอาคารชิลลีคเฮ้าส์ ถ.สีลม

1. นส.ธันยนันท์  แบทอง

       พล.ม.2 รอ.
พ.ท.อุดม  แก้วมหา

ร.ท.เกษม  เตปิยะศิลป์
ร.อ.ธงชัย  ธีราธรรม

 6

 28 เมษายน 2553
เวลา 15.30 น.

บริเวณใต้ทางขึ้นโทลเวย์
ใกล้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

1. พลฯณรงค์ฤทธิ์  สาละ

      พล.ร.9 รอ.
พ.ท.สิทธิพร จุลปานะ
ร.อ.สรยุทธ  ศัยนันทน์
ร.อ.ธนรัชดิ์  มณีวงศ์ร.ท.ปกรณ์  จันทรวิสุทธิ์
จ.ส.อ.โกศล นิลบุตร
จ.ส.ต.นพดล
ส.อ.วสันต์  สุริยฉาย
ส.อ.ประยุทธิ์  ชวนอยู่

7
7 พฤษภาคม 2553
เวลา 22.45 น.
หน้าธ.กรุงไทย สาขาย่อยอาคารชิลลีคเฮ่าส์ ถ.สีลม
(จุดที่เชื่อว่าเป็นจุดยิง
ถ.พระราม4 ฝั่งมุ่งหน้าแยก
สาธร บริเวณสวนลุมพินี หรือ
ยิง ถ.พระราม4 ฝั่งมุ่งหน้า
แยกศาลาแดง บริเวณตึกโอลิมเปียเก่า หรือ
ตึกไทยประกันชีวิต)
1. ส.ต.ท.กาณต์พันธ์ 
                  เลิศจันทร์เพ็ญ
      พล.ม.2 รอ.
พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี
พ.ท.ฉกาจพงษ์  หงศ์ทอง
ร.อ.วีระโชค  การภักดี
พ.ท.กิตติพงษ์ เนื่องชมพู
ร.อ.วีรพล  อุ้มเงิน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments