ภาคตะวันตก

        ภาคตะวันตก

 

ขนาด

ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  53,679.02  ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณร้อยละ  10.46  ของเนื้อที่ทั้งประเทศประกอบด้วยพื้นที่ของ  5  จังหวัด  ได้แก่  ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  คือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ส่วนจังหวัดราชบุรี  มีพื้นที่น้อยที่สุด  แต่ราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากกว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันตก

 

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ : ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  ลำพูน  และลำปาง  ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคตะวันตก คือ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม  สุพรรณบุรี  อุทัยธานี  กำแพงเพชร สุโขทัย  นครสวรรค์  และอ่าวไทย  ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันตก  คือ  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

ทิศใต้ : ติดต่อกับจังหวัดชุมพร  ดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดของภาคตะวันตก  คือ  ตำบลทรายทอง  อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่ามีแนวเทือกเขาถนนธงชัย  และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดน  ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคตะวันตก  คือ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันตกประกอบด้วย เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขาแคบๆคล้ายคลึงกับภาคเหนือ แต่ที่รายหุบเขาภาคตะวันตกไม่กว้างเหมือนภาคเหนือ โดยสามารถแบ่งได้เป็น เขต ดังนี้

                1. เขตเทือกเขา เขตเทือกเขาสูงทางตะวันตกของภาคจากจังหวัดตากจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย อยู่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เทือกเขาตะนาวศรีมีที่ราบลุ่มสลับกับเทือกเขา ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแควน้อย และที่ราบลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

                2. เขตที่ราบ แบ่งเป็น บริเวณ ได้แก่

                                - ที่ราบหุบเขา ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแควน้อยและที่ราบลุ่มแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี

                                - ที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ เป็นที่ราบแคบๆตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดจากการกระทำของคลื่น เป็นชายฝั่งทะเลแบบยกตัว

ลักษณะภูมิอากาศ

                ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (AW) ฤดูร้อนจะฝนตก ฤดูหนาวจะแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาถนนธงชัย ขวางทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทะเลอันดามัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเงาฝน