จังหวัดนครสวรรค์

 
 
จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 9,597.7 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว และกิ่งอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน สภาพพื้นที่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็น แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด และแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็นด้านตะวันออกและตะวันตก

สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่า ทึบในเขตอำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน และกิ่งอำเภอชุมตาบง พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของ จังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอำเภอแม่วงก์ ส่วนบนของอำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะตอนกลางของ จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ, อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอชุมแสง, อำเภอท่าตะโก, อำเภอโกรกพระและอำเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก (เขตอำเภอลาดยาว, อำเภอแม่วงก์, กิ่งอำเภอแม่เปินและกิ่งอำเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้าและอำเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่นยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 50 - 150 เมตร
 
คำขวัญ ประจำจังหวัด
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานเดชาติวงศ์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็นสะพานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย กรมทางหลวงวางแผนสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นประตูสู่ภาคเหนือ เมื่อปี 2485

วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่บนเขาในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง ศาลาพุทธานุภาพ วิหารหลวงพ่อโต และพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งนับว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์
เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัด มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปะพื้นบ้าน อาวุธ และของใช้โบราณมากมาย

ศาลเจ้าแม่หน้าผา อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์

เรียก ทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่า หน้าผา

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอกิ่งแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
อุทยาน แห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ที่อยู่ในเขต จ. นครสวรรค์ได้แก่ น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่กระสา และน้ำตกแม่กี

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
พุทธศาสนสถาน หลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์ ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล

ป่าไพศาลี อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
มี จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล มีจุดพักแรมบนยอดสอยดาวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย

แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
แหล่ง โบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท สำรวจขุดค้นโดยกรมศิลปากร พบภาชนะเครื่องใช้ทั้งแบบโลหะและแบบดินเผาของคนโบราณ ซึ่งเป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย

รอยพระพุทธบาท อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
รอยพระพุทธบาท มีลักษณะเป็นแผ่นหินชนวนสีเขียวแกะสลัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย

บ้านมอญ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร บ้านมอญตั้งชื่อหมู่บ้านตามความเป็นมาในอดีตมีชาวบ้านมอญ 4 ครอบครัว ได้อพยพมาจากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดเขาดินใต้ หรือวัดพระหน่อธรรินทรใกล้วารินคงคาราม อำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
เป็น สถานที่แห่งหนึ่ง ในเส้นทางตามรอยเสด้จประพาสต้นในสมัย ร.5 และได้ทรงสนทนาธรรมกับ หลวงพ่อเฮง และทรงเลือมใสในศิลา-จารวัตรของหลวงพ่ออย่างมาก

ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
" วัดศรีสุวรรณ หรือวัดเขื่อนแดง " สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์มาก่อนเมื่อ ครั้งที่ร.5 เสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 125 ( พ.ศ. 2449 ) และพระองค์ท่านได้ประทับที่ศาลาหน้าวัดแห่งนี้

วัดเกาะหงษ์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น สถานที่แห่งหนึ่ง ในการเสด็จประพาสต้นทางเหนือของ " พระพุทธเจ้าหลวง " ซึ่งได้เสด็จผ่านมาถึง " วัดบ้านเกาะ " หรือวัดเกาะหงษ์ " เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ( ร.ศ 125 ) พระองค์นมัสการพระประธานในโบสถ์ และนมัสการ " หลวงปู่กัน" ซึ่งเป็นสมภารวัดในขณะนั้น และ พระองค์ทรงโปรด " พระสังกัจจายน์ " ยืนมือกุมท้อง จึงได้ขอเชิญไป และได้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

วัดพระปรางค์เหลือง อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

" วัดพระปรางค์เหลือง " เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่มากวัดหนึ่ง และเป็นสถานที่หนึ่งในสมัยที่ ร.5 เสด็จประพาสต้น เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปกรได้คำนวณอายุของวัดว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้น ประมาณปีพุทธศักราช 2305 ซึ่งเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และในอดีตที่ผ่านมาวัดมีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

อุทยานสวรรค์ อำเภอ จ.นครสวรรค์
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองนครสวรรค์มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีเนื้อที่ 314 ไร่ ใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่ - พิษณุโลก

ทุ่งหินเทิน อำเภอ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอแม่วงก์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาวไปตามถนนลาดยางบ้านห้วยน้ำหอม ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็นสวนหินธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา

วัดจันเสน อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสน สมัยทวารวดี มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ปัจจุบันมีพระธาตุเจดีย์ที่สร้างอย่างสวยงามใหญ่โตและมีพิพิธภัณฑ์จันเสนอ ยู่ภายใน

เขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร

บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เหมาะแก่การดูนกในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอ จ.นครสวรรค์
นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ

วัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอ จ.นครสวรรค์
(วัด เขา) อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์และค่ายจิรประวัติ ตำนานกล่าวว่า เมื่อกองทัพพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่ 2 ได้แล้ว จึงร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่านับถือพุทธศาสนาเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองและพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์เทวดาสร้าง

สระทะเล อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่หลังโรงพยาบาลตาคลี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 94 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ มีสระน้ำตามธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอตาคลี

เขาพระเจดีย์ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
(เขา กากซาก) ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ถนนราดยางห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) มีลักษณะเป็นเนินเขา ประกอบด้วยหินที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เป็นเหลี่ยม ขรุขระ เป็นโพรง ไม่ราบเรียบเหมือนเขาอื่นๆ ไม่มีดินปนอยู่เลย ลักษณะของหินคล้ายกระดูกสัตว์ที่ตายหักทับถมกันมาเป็นเวลานาน มีถ้ำไม่ลึกมากอยู่ 1 ถ้ำ มีความงดงามพอประมาณเข้ากับลักษณะของหิน ที่ตีนเขามีวัดเขาพระเจดีย์

เขาถ้ำบุนนาค อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี ถนนเป็นลูกรังห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขา ปากถ้ำสูงจากเชิงเขาประมาณ 25 - 30 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทจำลอง มีปล่องให้แสงสว่างจากยอดเขาลงมา บรรยากาศในถ้ำไม่อับชื้นแต่เย็นสบายเพราะลมที่ลงมาตามปล่องภูเขาแล้วออกทาง ปากถ้ำ ที่เชิงเขาด้านปากถ้ำมีวัดถ้ำบุนนาค ที่กว้างขวางร่มเย็น

วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่ หมู่ 4 บ้านปากคลอง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ภายในวัดมีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน

ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
สถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ สัมผัสกับนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด ตื่นเต้นกับการเก็บไข่นกกระจอกเทศ และเฮฮากับการขี่นกกระจอกเทศแข่งกัน

ตลาดน้ำวัดบางประมุง อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง ด้านหลังวัดบางประมุง เป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของภาคเหนือ มีผลิตผลทางการเกษตร ขนม และอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ จำหน่ายในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ 7.00 น.ถึงยามบ่าย เหมาะแก่การมานั่งรับประทานอาหาร และเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา ซึ่งมีอยู่มากมายในคลองแห่งนี้ มีบริการนวดแผนโบราณ ล่องเรือชมทัศนียภาพริมคลอง

เขื่อนวังรอ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ตามถนนสายโกรกพระ - ทัพทัน ทางแยกเข้าเขื่อนวังรอระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังที่สภาพไม่ดีนัก เขื่อนเก็บน้ำวังรอมีทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยให้การเกษตรของเกษตรกรในอำเภอโกรกพระและอำเภอเมืองอุทัยธานี ตัวเขื่อนเป็นคอนกรีต สันเขื่อนเป็นคันดิน

เขาถ้ำพระ อำเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร ตามถนนสายโกรกพระ - ทัพทัน ทางแยกไปเขาถ้ำพระระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ 100 ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ

ถ้ำบ่อยา อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เป็น ถ้ำอยู่บนเขาที่หมู่บ้านหินก้อน ตำบลหนองกรวด อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์ - ลาดยาว ทางแยกเข้าวัดถ้ำบ่อยา (วัดศรีอุทุมพร) ระยะทาง 6 กิโลเมตร
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไปมา

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ในบริเวณวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุขที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมของจังหวัด ภายในเป็นห้องนิทรรศการ แสดงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาด 110 ที่นั่งจัดแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
(วัด ถือน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ ออกห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ไปตามถนนพหลโยธิน (นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ) เข้าไปทางค่ายจิรประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับข้าราชการกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยมีใบหอก ใบพาย มีดดาบสมัยโบราณ พระพุทธรูปทองคำปางปฐมเทศนาและพระพุทธรูปเนื้อเงินบรรจุอยู่ภายใน

วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
เขา กบ) เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.50 เมตร มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันได จำนวน 437 ขั้น และอีกด้านหนึ่งมีถนนราดยางขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีโบราณวัตถุ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง

วัดเกรียงไกรกลาง อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์
ตั้ง อยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ เจดีย์เก่าและมณฑปพระพุทธบาท บริเวณวัดมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าของวัดมีเอกชนจัดทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้อยู่ด้วย

 วัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
ในช่วงเทศกาลออกพรรษา บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จะมีงานปิดทองไหว้พระ วัดที่มีแม่น้ำไหลผ่านหรือวัดใกล้เคียงแม่น้ำ จะมีประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพาย ที่นำเรือยาวของตนเข้าแข่งขัน

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (ตรุษจีน)
กำหนดจัดงาน ระหว่างเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจี่ยที) ตรงกับวันที่ 24 เดือน 12 ของจีน ถึงวันชิวโหงว คือวันจีนที่ 5 เดือนแรกของปี รวม 12 วัน
ความเป็นมา ในตัวจังหวัดนครสวรรค์หรือ "ปากน้ำโพ" นั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้งจีนกวางตุ้ง ไหหลำ แต้จิ๋ว และฮวดกา (จีนแคะ) จึงได้มีการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเป็นประจำปีในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน โดยเริ่มทำสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 กิจกรรมสำคัญของงานนอกจากพิธีไหว้เจ้าทั่วไปและไหว้บรรพบุรุษตามบ้านเรือน แล้ว จะมีขบวนแห่มังกรและสิงโตด้วย ชาวจีนมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า มังกรเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่บันดาลประโยชน์อย่างมากแก่มนุษย์ เช่น ทำให้เกิดฝน ลม ไฟ และฤดูกาลต่าง ๆ จึงควรแห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญู ส่วนสิงโตนั้นเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหล้าหาญมั่นคงและสูงศักดิ์ ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงแห่สิงโตขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำมาซึ่งโชคลาภ นอกจากนี้ก็มีการอัญเชิญเจ้าซึ่งเป็นรูปเคารพประจำศาลเจ้าต่าง ๆ ในชุมชนออกแห่แหนให้ประชาชนได้สักการะบูชา

พิธีและกิจกรรม
ในวันก่อนวันชิวอิดหรือวันแรกของปีใหม่ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำความสะอาดบ้าน จ่ายของเซ่นไหว้ เปลี่ยนเครื่องบูชาบนหิ้งไหว้เจ้าและบรรพบุรุษประจำบ้าน แล้วมีการเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ พอถึงวันชิวอิดและวันชิวยี่(วันที่สองของปีใหม่) ก็จะเป็นการเที่ยวและเยี่ยมเยียนญาติมิตร
ในเวลาย่ำค่ำของคืนวันชิวซา (วันที่สามของปีใหม่) หลังจากพิธีเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าร่างทรงแล้ว จะมีขบวนแห่เคลื่อนไปตามถนนสายต่าง ๆ ของย่านการค้าในเมือง โดยเฉพาะขบวนมังกรทองที่ประดับแสงไฟทั้งตัวยาวหลายสิบเมตรนั้น เมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำแล้ว มังกรทองก็จะค่อย ๆ คืบคลานพันรอบเสาแล้วเลื้อยขึ้นสู่ปลายเสา ซึ่งมีลูกแก้วประดับดวงไฟกวัดแกว่งหลอกล่อ จากนั้นมังกรก็จะพ่นไฟสีขาว เหลือง แดง ออกมาจากปากขณะสะบัดหัวส่ายไปมา
ส่วนในเช้าตรู่ของวันชิวสี่ (วันที่สี่ของปีใหม่) เชื่อว่าเป็นวันที่เจ้ากลับลงมาจากการเข้าเฝ้าเง็กอ๊วงเซี่ยวตี่ (เง็กเซียนฮ่องเต้ ประมุขแห่งทวยเทพเทวดา) ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วยวงดุริยางค์ ขบวนธง ขบวนสิงโตกวางเจา กวางตุ้ง แต้จิ๋ว ไหหลำ และฮวดกา ขบวนเจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนนักรบเอ็งกอ (เป็นนักรบจากเขาเหลียงซาน 108 คน สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ งดงามด้วยการเขียนสีบนหน้าและลีลาท่าทางการเดินและต่อสู้) ขบวนมังกรทอง ขบวนเจ้าแม่กวนอิม ขบวนไง๊วฮงกี่ ล่อโก๊ว และรถนางฟ้า แห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ ในตัวเมือง
นอกจากนี้ ในระหว่างเทศกาลตรุษจีนนั้น ยังมีมหรสพ เช่น งิ้ว ดนตรี และภาพยนตร์ ฯลฯ แสดงให้ชมฟรีตลอดงาน
Comments