ผลการปฏิบัติงานการบริหาร

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

 


1.  ประวัติ

ชื่อ-สกุล              นายชัยยุทธ          เมืองแก้ว      อายุ      52     ปี     อายุราชการ     28      ปี

คุณวุฒิสูงสุด       ปริญญาตรี   วิชาเอก  พลศึกษา  จากสถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการโรงเรียน   ตำแหน่งเลขที่  3696

สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านทับร้าง  อำเภอบ่อทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ชลบุรี  เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.3  ขั้น  36,020  บาท

 

2.  การปฏิบัติงาน

                    สายงานบริหารสถานศึกษา

                    1)  หน้าที่และความรับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

                          1.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง

                                (1)  บังคับบัญชาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทับร้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีครูจำนวน  14  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก  2  คน  เจ้าหน้าธุรการ  จำนวน  1  คน

มีนักเรียนทั้งสิ้น  463  คน  บริหารกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  ดังนี้

                                วิสัยทัศน์

                    ภายในปี  2551-2555  นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างมีแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีทาง

การศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  ดี  เก่ง  มีความสุข  ตามมาตรฐานสถานศึกษา  ประสานสัมพันธ์ชุมชน   พัฒนา  อนุรักษ์ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม 

และสืบสานความเป็นไทย

                                พันธกิจ

                                      1.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา

                                      2.  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                                      3.  พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
                                       

                                 4.  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณภาพ

                                      5.  พัฒนา  อนุรักษ์ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย

                                 6.  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                                เป้าหมาย

                                      1.  นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                                      2.  นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                      3.  นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี  สารสนเทศ

  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการศึกษาหาความรู้

                                      4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน  และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

                                      5.  บุคลากรในสถานศึกษาสืบสานวัฒนธรรมไทย

                                      6.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                (2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

                                (3)  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศและการวัดประเมินผล

                                (4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ 

นอกระบบ  และตามอัธยาศัย

                                (5)  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผ่านการประเมินภายนอก

รอบ  2  แล้ว

                                (6)  บริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์

                                (7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 

                                (8)  จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน  ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตลอดปีการศึกษา

                                (9)  ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                                (10)  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

                                (11)  จัดระบบควบคุมภายในโรงเรียน

                                (12)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                (13)  เป็นผู้แทนของโรงเรียนในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญา

ในราชการของโรงเรียนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจ

                    2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

                          1.  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านทับร้าง

                          2.  กรรมการสมาคมครูอำเภอบ่อทอง

                          3.  รองประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  3

                          4.  กรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี

 เขต 2

                          5.  กรรมการการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอบ่อทอง

                          6.  กรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  ในงานกาชาดจังหวัดชลบุรี

                          7.  กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

                          8.  กรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะ  เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

                          9.  กรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียน  จังหวัดชลบุรี

                          10.  กรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  กรรมการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ่อทอง

                          11.  กรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

                          12.  กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2

                          13.  กรรมการพิจารณางบประมาณโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

 

                          14.  กรรมการดำเนินการจัดการแสดงของนักเรียนนักศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานกาชาดจังหวัดชลบุรี

                          15.  กรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนระดับอำเภอร่วมพัฒนากรอำเภอบ่อทอง

                          16. คณะทำงานตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่อำเภอบ่อทอง

                          17.  กรรมการประเมินบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2

                          18.  เข้าร่วมโครงการ 1 โรงพัก 1 โรงเรียน ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ พ.ศ. 2551   อำเภอบ่อทอง

                          19.  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง

                          20.  คณะกรรมการสหกรณ์ยางพาราอำเภอบ่อทอง

                          21.  กรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา

และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

3.  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    3.1  ผลการปฏิบัติงาน

                          ผลการปฏิบัติงาน ที่โรงเรียนบ้านทับร้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

1)  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  ดังนี้

                          ข้าพเจ้า  นายชัยยุทธ   เมืองแก้ว   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง  ตั้งแต่วันที่  15  ตุลาคม  2547  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2547  และได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของโรงเรียน

บ้านทับร้าง โดยปฏิบัติตามภารกิจและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสัปดาห์ละ  50  ชั่วโมง  วันละ  10  ชั่วโมง  ระหว่างเวลา  7.30 น 17.30 น. ของทุกวันทำการจำแนกรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 2551  และ  2552

ที่

รายการ

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์/ในแต่ละปีการศึกษา

ปี  2551

ปี  2552

1

2

3

4

5

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

15

8

12

10

5

15

8

12

10

5

รวม

50

50

                         

                          การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม  กำกับ  ติดตามดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน  ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่นจากประชาชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำการศึกษา  วิเคราะห์วิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ (Mission)

และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อหาจุดอ่อน  จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดทำ  SWOT เพื่อศึกษาและได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้นำกระบวนการบริหารระบบ  PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้

ในการดำเนินการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  ดังนี้

                          1.  ทบทวนบทบาท  ภารกิจ  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน

                          2.  ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการวางแผนของโรงเรียนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                          3.  กำหนดโครงสร้างองค์กร  มอบหมายนโยบายและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน  เพื่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                          4.  พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย

                          5.  กำหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสม เป็นธรรม

                          6.  จัดให้มีการออกแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน

                          7.  กำหนดนโยบายควบคุมงานและทรัพยากรในหน่วยงานครบถ้วนทุกด้าน

                          8.  จัดให้มีแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดทำสารสนเทศของหน่วยงาน

                          9.  กำหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูล  และระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล

                    ผลการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาของสถานศึกษาเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน 

สรุปได้  ดังนี้

                    จุดอ่อนของสถานศึกษา

                    1.  ด้านผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  3  กลุ่มวิชายังอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาความยากจนและครอบครัวแตกแยก

                    2.  ด้านครูผู้สอน  ครูส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาและครูขาดแคลนตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ.

                    3.  ด้านการเงินและงบประมาณ  งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการของโรงเรียน

                    4.  สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

                    จุดแข็งของสถานศึกษา

                    1.  นักเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

                    2.  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมดำเนินงานต่าง ๆ

                    3.  ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งทางด้านกายภาพ  ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                    จากจุดอ่อน  จุดแข็ง  และปัญหาด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการประชุม วางแผน  ปฏิบัติ  กำกับ  ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในฝ่าย  กลุ่มงาน  งาน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  นโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

ของโรงเรียน  ต่อจากนั้นได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ  กล่าวคือ  พัฒนาการบริหารงานวิชาการ  มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย  การพัฒนาการบริหารงบประมาณ

ให้เพียงพอในการบริหารจัดการทั้งโรงเรียน  ถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  การพัฒนา

การบริหารงานบุคคลให้มีความรู้ความสามารถทั้งการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

การพัฒนางานบริหารทั่วไป  ได้แก่  งานบริการและงานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร  การให้บริการแก่ชุมชน  งานบริหารกิจการนักเรียนมุ่งเน้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานอาคารสถานที่  มุ่งเน้นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ  ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ 

งานนโยบายและแผนงาน  มุ่งเน้นการบริหารจัดการแผนงานโรงเรียนให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ในขณะเดียวกันได้มีการนิเทศติดตาม  วัดผล  ประเมินผล  การดำเนินงานเพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน  มีการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียนต่อเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผู้ปกครองและชุมชนให้ทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนส่งผลทำให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และกล้าแสดงออกมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  เห็นได้จากนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ช่วงชั้นที่ 4) ทั้งสายสามัญและสายอาชีพสูงขึ้น  ร้อยละ  90  ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการ

ด้านต่าง ๆ   ดังนี้

                    โครงสร้างการบริหารงาน

                    โรงเรียนบ้านทับร้าง   มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มงาน ได้แก่

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  และกลุ่มงานบริหารทั่วไป   แต่ละกลุ่มงานมีหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบ  มีผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการทั้ง 

4  กลุ่มงาน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  15 คน และมีสภานักเรียน

ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน

สพท.ชบ.2

 


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


กลุ่มงานบริหารวิชาการ               กลุ่มงานบริหารบุคคล        กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


1)  งานพัฒนาหลักสูตร                    1)  งานพัฒนาบุคลากร       1)  งานการเงินและบัญชี        1)  งานธุรการ

2)  งานวัดผลประเมินผล                                                             2)  งานพัสดุ                            2)  งานสถานที่

3)  งานพัฒนาสื่อ                                                                                                                        3)  งานความสัมพันธ์
       แหล่งเรียนรู้ และ                                                                                                                        ชุมชน
       นวัตกรรม เทคโนโลยี

 


                                                                                              นักเรียน

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

                          1.  การบริหารงานวิชาการ

                          งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

          โรงเรียนได้มีการวางแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และระดมความคิดเห็นจากการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม  ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้  ซึ่งมีความสำคัญต่อการช่วยพัฒนาการเรียนในทุก ๆ ด้าน  สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของการศึกษา  โดยอิงหลักสูตรแกนกลาง 

ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ   ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้  ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน โรงเรียนบ้านทับร้าง  จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1-3 ขึ้น  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางสนองตอบความต้องการของชุมชน  และสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบอนุมัติและประกาศใช้ในปีการศึกษา  ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

                          งานการจัดกระบวนการเรียนรู้

                          โรงเรียนได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ.  2545  มาตรา  24  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาได้ รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยผู้สอนคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิชาการเรียนรู้ ความสนใจ การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น มีการใช้รูปแบบวิธีการหลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การเรียนรู้คู่คุณธรรม จัดทำแผน

การจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย  ผู้เรียนจะได้ตกผลึกการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 2545  มาตรา  10  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  โรงเรียนได้สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และการปฏิรูปการศึกษา  โดยให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยการรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในระบบ  โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมพื้นที่เขตบริการการศึกษาครบ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

                          งานวัดและประเมินผล

                          โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2545  มาตรา  26  ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบ

ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ   และรูปแบบการศึกษา

อย่างหลากหลาย  ในด้านการจัดสรรโอกาสการศึกษาต่อได้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณา  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า  และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  โรงเรียนในฐานะที่รับผิดชอบการศึกษา  ได้ทำหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนโดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ถือปฏิบัติร่วมกัน  และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดผล 

และประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน  และระดับสถานศึกษา  เพื่อเป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน  ตามหลักการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนี้

                          การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนระหว่างเรียนเพื่อหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและค่านิยมที่พึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ ที่จะ

บ่งชี้ความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของผู้สอน  เพื่อเป็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทั้งผู้เรียน  ผู้สอน  สถานศึกษาและผู้ปกครองนำไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และใช้สำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

                          การประเมินผลระดับสถานศึกษา  โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดช่วงชั้น  เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  รวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชา  และตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น  ส่วนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคน  ในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

                                งานพัฒนาบุคลากร

                          โรงเรียนบ้านทับร้างมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด  7  มาตรา  52 โดยส่งเสริมระบบกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง  มีการกำกับ  ติดตาม  พัฒนาครู  ได้แก่  จัดอบรมให้ครู

มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  จัดครูให้เข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานตามกลุ่มสาระเรียนรู้  อบรม

เชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน

                          งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                          ผลิตและพัฒนาสื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 

ความเข้าใจ  ความรู้สึก  เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด  คิดไตร่ตรอง  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สร้างเสริมคุณธรรม  และคิดวิเคราะห์ได้  สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  ท้องถิ่น  เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง  นำสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์  ตลอดจนสร้างนวัตกรรม  เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ผู้เรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น  ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

                          งานส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ

และตามอัธยาศัย

                          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) 2545  มาตรา  10  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมี

ร่างกายพิการทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ  และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และการปฏิรูปการศึกษา  เปิดโอกาสในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการรับนักเรียนในระบบและให้นักเรียนพิการเรียนร่วมโดยมีครูที่ได้รับการอบรมการเรียนร่วมให้การดูแลช่วยเหลือ  โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบให้เรียนนอกระบบ  เมื่อมีความพร้อมสามารถเข้าเรียนในระบบได้  ให้การบริการทางการศึกษาแก่นักเรียนเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมพื้นที่เขตบริการการศึกษากลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ  สติปัญญาเลิศ  สนับสนุนเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน  แก่นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

                          งานนิเทศการศึกษา

                          มีระบบการตรวจ  การกำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานของโรงเรียน  กำหนดปฏิทิน  ปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  การนิเทศทุกกลุ่มสาระวิชา  การประชุมกรรมการบริหารงาน

ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสมาคมผู้ปกครองและครู  นอกจากนี้  ยังมีการประชุมครูในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

                          งานสารสนเทศ

                          งานสารสนเทศในโรงเรียนจัดรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมและสะดวกต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงานซึ่งถือว่างานสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารและการพัฒนาหน่วยงาน  ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน  มีดังนี้

                          1)  ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน  ได้แก่  สารสนเทศและสถิติพื้นฐานของโรงเรียน  เช่น  ข้อมูล  SMIS / STUDENT  44 / OBEC  ทะเบียนนักเรียน  ข้อมูลครู  และบุคลากร  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  รวมทั้งข้อมูลเชิงกายภาพหรือวัสดุที่สามารถสังเกตได้  เช่น  นับได้  วัดได้  ได้แก่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสิ่งก่อสร้าง  และอื่น ๆ

                          2)  ข้อมูลสารสนเทศภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  ข้อมูลด้านชุมชน  ด้านประชากร 

ด้านสาธารณสุข  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง  และอื่น ๆ

                          งานห้องสมุด

                          พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าตามอัธยาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งอันประกอบด้วยหนังสือค้นคว้าและให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ห้องสมุดเสียง/

หนังสือสืบค้นที่ให้บริการยืมคืนได้ทุกเวลา  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มที่  และเปิดให้นักเรียนและชุมชนใช้บริการตลอดเวลา  

                          งานวิจัยเพื่อพัฒนา

                          ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกคน  อันนำไปสู่นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยมีทั้งการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  และการวิจัยในชั้นเรียน

เป็นรายบุคคล   โดยครูทุกคนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อนักเรียน

                          2.  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร  และบริหารทั่วไป

                          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการ  มาตรา  39  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา  34 ( 2 )

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา  หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา  รวมทั้งนโยบายประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญาของทางราชการ  ตามลงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจ  จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ปฏิบัติงานอื่น ๆ

ที่ได้รับมอบหมายผู้อำนวยการสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติงาน  กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  มอบนโยบายดำเนินงาน  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กำหนด  มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน  ตามภาระงานมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานงานประจำปีปีละ  2  ครั้ง  ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ  สรุปรายงานผลการประเมิน  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

                          การปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ  บริหารทั่วไปและบุคลากร  แบ่งงานออกเป็น 

งานบุคลากร  งานงบประมาณและการเงิน   งานสารบรรณ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

งานตรวจสอบภายในงานระดมทรัพยากร  งานอาคารสถานที่และนักการภารโรง  งานยานพาหนะ  โดยได้จัดวางแผนการดำเนินงานจัดทำโครงการ  งานต่างๆ  เพื่อตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

วางแผนการประชุมคณะกรรมการ  กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล

                          การกำหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน  โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและแผนงานการบริหาร  กล่าวคือ 

                          การบริหารงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน  เริ่มจากโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาสภาพเบื้องต้นของโรงเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  ได้แก่  การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ  ในอดีตเกียรติประวัติที่ได้รับ  สัญลักษณ์ ค่านิยมและปรัชญาของโรงเรียน  เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน  ได้แก่  โครงสร้างการบริหาร  บุคลากร  อัตรากำลังความสามารถพิเศษ   และศักยภาพที่เป็นจุดเด่น  เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานที่ผ่านมา  ได้แก่  การติดตามการปฏิบัติงาน  การประเมินผลงาน/โครงการ  และการนำผลการประเมินไปใช้  เกี่ยวกับสภาพผู้เรียน  ได้แก่  ความพร้อมของผู้เรียน  ลักษณะครอบครัวของผู้เรียน  อัตราการออกระหว่างปีของผู้เรียน  อัตราการจบการศึกษา  อัตราการเรียนต่อ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุมชน  ได้แก่  ที่ตั้งของโรงเรียน  สภาพสังคม  สภาพเศรษฐกิจความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน  สภาพแวดล้อม  สื่อ  องค์การพัฒนาเอกชนแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้จัดทำนโยบายแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป  สภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการที่มีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของโรงเรียน  เช่น  สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับภารกิจโดยตรงของโรงเรียน  ลักษณะของกลุ่มสังคมผู้รับผลประโยชน์ภาระงานที่เป็น

ความต้องการเร่งด่วน  ความพร้อมของสถานการณ์ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  ความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดำเนินการของโรงเรียนรวมทั้งเจตคติของประชาชน  เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่  ปัจจัยต่างๆ  ภายในระบบโรงเรียน  ที่เป็นจุดอ่อน  และ

จุดแข็งของโรงเรียน  ได้แก่  โครงสร้าง  และนโยบายขององค์กร  การบริการและคุณลักษณะผู้เรียน  บุคลากรการเงิน  วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้จัดทำนโยบาย 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป

 

                          เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแล้ว  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของโรงเรียน  เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายขึ้นโรงเรียน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  การบริหารงาน  โดยเริ่มจากให้แต่ละงาน/กลุ่มงานศึกษาข้อมูลของโรงเรียนและนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการของงาน/กลุ่มงานในปีงบประมาณที่ต้องดำเนินการ  โดยเริ่มจากการระบุสภาพปัญหาความจำเป็นของโครงการที่จัดทำ  กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  กำหนดกิจกรรมที่ทำ  กำหนดทรัพยากรและงบประมาณที่ใช้  กำหนดระยะเวลาที่ทำ  กำหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผล  และกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

                          เมื่อแต่ละงาน/กลุ่มงาน  ได้จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณขึ้นแล้วโรงเรียนได้มอบหมายให้งานแผนงานรวบรวมงาน/โครงการ  ของงาน/กลุ่มงานต่างๆ  เพื่อจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน  โดยโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้ตามสภาพปัญหาและความจำเป็นมาก  ก่อนงานที่มีสภาพปัญหาและความจำเป็นน้อย

                          เมื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ  แล้วได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานจัดทำเป็นรูปเล่มเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  งบประมาณ  ของโรงเรียน  โดยให้ทุกงาน / กลุ่มงาน  ใช้เแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ของโรงเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณตามงาน / โครงการต่างๆ  โดยมีหัวหน้าแผนงานทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามแผนปฏิบัติการ มีการตรวจสอบหลายขั้นตอน  เริ่มจากผู้ขอใช้เงินตามงาน/โครงการ  ขอความเห็นชอบจากหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าแผนงาน  และผู้อนุมัติการใช้เงิน  คือ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้

                          เมื่อทุกงาน/กลุ่มงานได้ดำเนินงานตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการแล้ว  ได้ทำการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำนโยบาย  แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีต่อไป

 

 

 

 

 

                          งานการเงินและบัญชี              

                          งานการเงินและบัญชีมีการทำหลักฐานการเงินและการบัญชี  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมและตรวจสอบ  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการจัดเตรียมทะเบียนคุม  การรับ-จ่าย  เงินประเภทต่างๆ  วางแผนการเบิกจ่ายเงินจากสมุดบัญชีโดยมีผู้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด  วางแผนการารายงานเงินคงเหลือประจำวันแต่ละประเภท 

วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ  และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดดังนี้

                          -  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของการผลิต  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี  โปร่งใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้  จะช่วยลดการสูญเสียเงินงบประมาณ  ดังนั้นโรงเรียนบ้านทับร้าง 

จึงจัดระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี  มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะบ่งบอกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดใด  จำนวนเท่าไร  ในเวลาใด  และจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานได้ทันเวลา  มีปริมาณ  คุณภาพ  และราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ในการใช้งาน

                          -  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  การควบคุมงบประมาณเป็นกลไกที่จำเป็นสำหรับการประกันว่าความคล่องตัวของงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานกลางนั้นจะไม่นำไปสู่การกระจายงบประมาณที่ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินโดยมีรายการทางบัญชี  มีการจัดทำรายงานประจำเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  ทำสมุดบันทึกการทำบัญชีประจำวัน  แสดงถึงรายการที่จำเป็นเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณและคำนวณต้นทุนต่อหน่วย  รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงมีระบบการอนุมัติ  ตรวจสอบ  และการบันทึกเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

                          -  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผล  แสดงความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ใช้กำกับการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ  เพื่อจะบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา  รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินกิจกรรมหรืองานนั้นต่อไปหรือไม่อย่างไร

                          -  การบริหารสินทรัพย์  นับเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาหากสถานศึกษามีการใช้สินทรัพย์ที่ไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพ  ก็จะเป็นผลให้ต้นทุนในการดำเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็น  สาเหตุทั่วไปของสิ้นเปลืองงบประมาณอันเนื่องมาจากการใช้สินทรัพย์  ได้แก่  ไม่มีการบำรุงรักษาสินทรัพย์  ความสูญหาย  สถานศึกษาดำเนินการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ให้ใช้งานได้  วางระเบียบการใช้งาน  จัดทำคู่มือระเบียบการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่สัมฤทธิ์ผล  และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

                          -  การตรวจสอบภายใน  การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ  จากงบประมาณแบบแผนงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  จะมีการลดบทบาทของหน่วยงานกลางที่เคยทำหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินงานของส่วนราชการ  และให้ส่วนราชการที่ความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น  ในขณะเดียวกันจะส่งผลให้มีการใช้งบประมาณไปในทางที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล

                          งานพัสดุและสินทรัพย์

                          งานพัสดุและสินทรัพย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับปรุงซ่อมแซม  การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ  มีการวางแผนการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ 

โดยวางแผนจัดทำโครงการงานพัสดุและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบและมีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

                          งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา

                          โรงเรียนบ้านทับร้างกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพภายในอย่างสมเหตุสมผล 

เพื่อการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันการรั่วไหล  การสูญเสียและการทุจริต 

การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  จัดทำระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน  และมีการตรวจสอบ  และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้รัดกุม  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                          งานระดมทรัพยากร

                          โรงเรียนบ้านทับร้างได้ระดมทรัพยากร  ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ  ในการจัดหาทุน  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  วางแผนการดำเนินงานระดมทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประชุมคณะกรรมการระดมทรัพยากรและวางแผนหาแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสม  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา

 

 

                          งานบุคลากร

                          งานบุคลากรประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับราชการของบุคลากร 

การโอนย้าย  บรรจุแต่งตั้ง  การลา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การปรับปรุงวิทยฐานะ  การพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบำรุงขวัญและให้กำลังใจ  มีการวางแผนการดำเนินงานบุคลากร  อย่างเป็นระบบ  จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ประชุมคณะกรรมการ  วางแผนการจัดกิจกรรม / โครงการ วางแผนจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ตามมาตรา  34 (2)  สถานศึกษาและส่วนราชการ  มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่บริหารกิจการของโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติงาน  กำหนดบทบาทภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ  มอบนโยบายดำเนินงาน  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ดำเนินงานตาโครงการ  กิจกรรมที่กำหนด  มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงาน  และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีละ  2  ครั้ง   ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ   สรุปรายงานผลการประเมิน  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป

 

                          3.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                          พิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความจำเป็นเร่งด่วน  ประชุมพิจารณาร่วมกัน  มอบหมายให้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถรับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพทำให้งานต่าง ๆ  สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

                          งานบริการ  กิจการนักเรียน  และชุมชน

                          งานบริการ

                          งานบริการ  ประกอบด้วย  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมอาชีพ  งานโภชนาการ 

งานอนามัยโรงเรียน  งานโสตทัศนศึกษา  งานสวัสดิการร้านค้า  งานน้ำดื่มน้ำใช้  โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนิเทศติดตามผลเพื่อการพัฒนา  การดำเนินการต่าง ๆ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลต่อการพัฒนาโดยภาพรวมของโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

                          งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

                          งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน  โรงเรียนให้บริการชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

โรงเรียนได้รับความสนับสนุนจากชุมชน  โดยวางแผนจัดทำโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ชุมชน  วางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  และติดตามประเมินผล

          งานกิจการนักเรียน

          งานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานป้องกัน

สิ่งเสพติด  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  งานกิจกรรม  

การวางแผน  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มงานกิจการนักเรียน  มีดังต่อไปนี้

                          งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          โรงเรียนบ้านทับร้าง  มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องโดยนำโครงการครูชุมชนเข้ามาควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คัดกรองนักเรียนตามสภาพท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองในแต่ละหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษา  ทำทะเบียนหมู่บ้านพร้อมโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดตาม

                          การดำเนินงานของโรงเรียนประกอบด้วย  การวางแผน  ส่งเสริม  พัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  โรงเรียนได้กำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และการ ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้สามารถดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ  วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นไปสู่ตัวผู้เรียนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  การส่งเสริมวินัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  เพื่อให้สนองตอบเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เตรียมเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนที่มีมาตรฐาน  เพื่อการจำแนกนักเรียนให้ง่ายแก่การจัดกิจกรรม  ในการดูแล  พัฒนา  ส่งเสริม  ประสานกับผู้ปกครองและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

เพื่อการดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบ  100  %

 

 

                    การวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ

                    การบริหารเชิงระบบ

                    การวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการทำงานเป็นขั้นตอน  เป็นกระบวนการโดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันคิดวิธีการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน 

และบันทึกการประชุมคณะทำงานเป็นปัจจุบัน  ข้อมูลจากการประชุมใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  และสามารถให้ผู้อื่นตรวจสอบได้  อีกทั้งเป็นสารสนเทศที่แสดงให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของกลุ่มย่อย  ดำเนินการเป็นระบบ

มีขั้นตอนกระบวนการทำงานเป็นทีมแบ่งเป็น  ทีมนำ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการอำนวยการ 

ทีมสนับสนุน  ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงาน  และทีมทำประกอบด้วย  คณะกรรมการดำเนินการ  ได้แก่  ครูประจำชั้น  ครูที่ปรึกษา  คณะทำงานทั้งหมดระดมความคิดเห็นร่วมกัน

โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น  เพื่อพัฒนางานและดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ในระหว่างการดำเนินงานมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไข (Acting)  เป็นการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ

                    การนิเทศติดตามและประเมินผล

                    การนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานช่วยส่งเสริมและให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนำไปใช้ปรับปรุงงานต่อไป  ดังนี้

                    มีการวางแผนการดำเนินการ  โดยเขียนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กำหนดวัตถุประสงค์  ระยะเวลาดำเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน  กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้แก่  การเยี่ยมบ้าน  การคัดกรองนักเรียน  เพื่อแยกกลุ่มนักเรียนให้ง่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแก่กลุ่มอัจฉริยะและง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และรายงานผลเป็นรูปเล่ม  เพื่อให้ทราบการพัฒนาของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และสามารถนำข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

                    บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง

                    ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในโรงเรียนมีความสามารถบริหารจัดการและให้ความสำคัญในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนประสบผลสำเร็จ 

โดยดำเนินการ   ดังนี้

                          1.  บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  และการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  จัดทำคำสั่งโรงเรียน  แต่งตั้งคณะทำงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดให้มีโครงสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน

                          2.  ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก  เช่น  เครือข่าย  ผู้ปกครอง  องค์กรต่าง ๆ สาธารณสุข  โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ ฯลฯ  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองโดยความสมัครใจ  และประชุมชี้แจงให้เหตุผลที่โรงเรียนต้องมีเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในปกครองของตนเองได้อย่างทันท่วงทีและตรงประเด็น  ส่งบุคลากรของโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  นักศึกษาระดับจังหวัด  เพื่อเป็นตัวแทนครูในการช่วยกันสอดส่องดูแลและปรับพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อทอง  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  สังคมสงเคราะห์จังหวัดชลบุรี  และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมกับ

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนและให้ความรู้ต่าง ๆ

เช่น  กฎหมายเบื้องต้น  กฎจราจร  ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย  ร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์

                          3.  ดูแล  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจในการดำเนินงานจัดให้มีปฏิทินการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะในเรื่องการประชุมครูที่ปรึกษาในระดับต่าง ๆ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการนิเทศ  ติดตามงานแต่ละงาน  และในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์โดยเน้นย้ำ  ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน  นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนเพื่อการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง  และขอความร่วมมือสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ต่าง ๆ เพื่อการป้องปราม  เมื่อนักเรียนประพฤติปฏิบัติดี  เช่น  เก็บของได้และส่งคืน  จะมีการบันทึกไว้โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และมีการประกาศคุณความดีหน้าเสาธงตอนเช้า  นอกจากนี้เมื่อนักเรียนเป็นเด็กดี  และได้รับการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษาว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามที่กำหนดในมาตรฐานพร้อมทั้งได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

                          งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                          โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุข  โดยเน้นเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขจึงเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ในการช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยแต่งตั้งคณะทำงาน  วางแผนจัดโครงการ / กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในโรงเรียน  และรวมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับคำชมเชยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

                          งานส่งเสริมประชาธิปไตย

                          งานส่งเสริมประชาธิปไตย  เป็นงานที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน  รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงตนได้ตามระบอบประชาธิปไตย  โรงเรียนมีการคัดเลือกและออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยให้นักเรียนในโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  วางแผนกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยและจัดการประชุมสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ

                          งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

                          โรงเรียนให้ความสำคัญในการดำเนินงานสร้างคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  ซึ่งถือเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดในตัวนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  ดำเนินงานหาแนวทางในการป้องกันนักเรียนไม่ให้ประพฤติเบี่ยงเบน  แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม  ส่งเสริมผู้ที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  โรงเรียนมีการวางแผนคัดเลือกหัวหน้างานเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนและคณะทำงาน  เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งวางแผนกิจกรรม / โครงการเพื่อดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  วางแผนประสานกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                          งานนโยบาย  แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

                          กำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ  จัดงบประมาณของโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยดำเนินการในกิจกรรมที่เป็นพันธกิจหลัก  เพื่อสนองตอบต่อเป้าหมายของโรงเรียน และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  โดยการจัดทำแผนกลยุทธ์  และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และบอกได้ว่าผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน

คืออะไร  ใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

                          กลยุทธ์ที่ได้จากการจัดทำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้นำมาสู่แผนการดำเนินงานหรือ

กลยุทธ์การปฏิบัติงานพร้อมจัดทำงบประมาณใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน  งาน / โครงการ  ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่กำหนด  และครอบคลุมแหล่งเงินงบประมาณ  รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการดำเนินงานอีก 3 ปีงบประมาณ   เพื่อเป็นการประกันได้ว่าหากสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  และทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

                          -  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผล  ผลงานแสดงความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่ใช้กำกับการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา  รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินกิจกรรมหรืองานนั้นต่อไปหรือไม่อย่างไร

                          -  การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ทำให้การบริหารงานราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณในขณะเดียวกัน  ก็ส่งผลให้การใช้งบประมาณเป็นไปในทางที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

                          กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

                          โรงเรียนได้จัดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมีกระบวนการสำคัญ  ดังนี้

                                -  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  เพื่อประเมินสภาพภายนอกและแนวโน้มในอนาคตว่ามีสิ่งใดที่จะเอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรค  และประเมินสภาพภายในว่ามีสิ่งใดเป็นจุดเด่นจุดด้อย  ในการทำงาน

                                -  จัดวางทิศทางขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จโดยการกำหนดสภาพองค์กรที่พึงประสงค์  กำหนดพันธกิจ  และเป้าประสงค์ขององค์กร

                                -  ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  คือ  การนำยุทธ์ไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  ตามที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร

                                -  การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน  การประเมิน ผลการดำเนินงาน  และประเมินผลสำเร็จขององค์กร  แล้วทบทวนตรวจสอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป

                          งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

                          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 

พ.ศ. 2545  หมวด  6  มาตรา  47  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  มาตรา  48  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนี้  จัดระบบโครงสร้างสายงานรองรับกับระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ใช้หลักการบริหารอย่างหลากหลายตามสถานการณ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาไปพร้อมกันทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  ด้านผู้บริหาร

                          มาตรฐานด้านผู้เรียน  -  มีนโยบายส่งเสริมให้จัดทำโครงการ  กิจกรรม  ภาระงาน 

ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

                          มาตรฐานด้านครู  -  มีนโยบายส่งเสริมให้ทำโครงการ  กิจกรรม  และภาระงานสู่การเป็นครูมืออาชีพ  อาทิ  เช่น  การสรรหาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนพัฒนางาน  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                          มาตรฐานด้านผู้บริหาร  -  ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  กำลังศึกษาระดับ

ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  เข้ารับการอบรมสัมมนา  ศึกษา  ดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา  เห็นได้จากผลงานโครงการต่าง ๆ

อันเป็นที่ประจักษ์  พัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งรายงานต่อผลต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ โดยส่งเสริมให้มีการประเมินภายในระหว่างสถานศึกษา  และเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้น  3-4  ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  ถือเป็นการศึกษาดูงาน  ประชาสัมพันธ์  โครงการ / กิจกรรม  และรายงานความก้าวหน้า  ในการพัฒนาโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องทราบ              (เอกสารประกอบหมายเลข 1 )

 

 

 

 

                          2)  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                1. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

                                      1.1  ผลงานด้านการบริหารกิจการของสถานศึกษา

                                      อาศัยอำนาจตามมาตรา  34  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านทับร้าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  บังคับบัญชาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  บริหารกิจการของโรงเรียน  มีอำนาจหน้าที่  วิเคราะห์จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  วางระเบียบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและดำเนินการตามแผนงาน  จัดการเรียน

การสอน  จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน  จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน  วางระเบียบ  และออกข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน  การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนาการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บำรุงรักษา 

ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่นๆ  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  จัดทำรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น  แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ   มอบหมายให้ปฏิบัติงาน  ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในโรงเรียนได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบุคลากร  กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  และชุมชน  งานนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  การบังคับบัญชาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตามอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของโรงเรียน  ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการข้อบังคับ  และนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

 

                                      การบริหารกิจการของโรงเรียนบ้านทับร้าง  เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบเป็นผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี  2550  และ  ปี  2551  ทุกมาตรฐาน  และปีการศึกษา  2551  ได้รับการประเมินความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับเหรียญทองและผ่านการประเมินภายนอกรอบที่ 2  ในระดับดี

                                      การบริหารงานวิชาการ

                                      การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                                      โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแผนหรือแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  ลำดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีชีวิตอยู่ในชุมชน  สังคม  และโลกอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านทับร้าง  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงช่วงชั้นที่ 1-3  และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ครั้งที่  1 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2548  ครั้งที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2549  ครั้งที่  3  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2551   เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งเป็นภารกิจเป้าหมายในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน  ที่มีการปรับวิสัยทัศน์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการปรับรหัสรายวิชา  ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักวิชาการกำหนด  ในส่วนหลักสูตรท้องถิ่นให้เพิ่มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา  แต่ละช่วงชั้น  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  หรือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพต่อไป

                                      นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับโครงงานเพื่อให้นักเรียนทุกคน  ต้องผ่านการเรียนโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกำหนดให้ทำโครงงานทางวิชาการ  และโครงงานอาชีพ

 

 

 

                                      การจัดกระบวนการเรียนรู้

                                      การจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

 ตามเป้าหมายและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  โดยกำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับร้าง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี  และจัดการเรียนการสอน  เน้นความรู้  ทักษะด้านการจัดการ  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ธำรงภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักคิดวิเคราะห์  สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปใช้ในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย  สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะด้านการจัดการ  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  โดยกำหนดเป็นโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้นต้องผ่านการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย  ตามที่โรงเรียนกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็น  ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนสื่อความทุกรายวิชา  การจัดการเรียน

การสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมใช้กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรก

ในการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น

                                      การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                                      สื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึก  เพิ่มพูนประสบการณ์  สร้างสถานการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด  ได้แก่  การคิดไตร่ตรอง  การคิดสร้างสรรค์ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมแก่ผู้เรียน  สื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ  ทำหน้าที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้นช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจ  ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียน  ดำเนินการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  สนับสนุนส่งเสริมผู้สอนให้ใช้และผลิตสื่อการสอน  สื่อสิ่งพิมพ์  เอกสารประกอบการสอน  โดยเฉพาะสื่อทางด้านเทคโนโลยี  มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน   จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ  จัดหาสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้นสื่อที่มีในท้องถิ่น  โดยการจัดหาหรือจัดทำจากการเรียนรู้และการค้นคว้าของผู้เรียน

                                      นิเทศและวัดผลประเมินผล

                                      เป็นระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  กำกับดูแลการดำเนินงานโรงเรียน  โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ 

ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่กำหนดไว้  และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียนและเป็นกระบวนการ

ที่ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยจะช่วยให้ทราบผลการพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน  เป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ตามศักยภาพ โดยฝ่ายจัดการ ศึกษาและพัฒนาวิชาการได้จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ครูผู้สอนถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โรงเรียน

มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินผล  มีจุดหมาย  คือ  มุ่งหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  และค่านิยม  อันพึงประสงค์ 

การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง  และเหมาะสมกับ

การเรียนรู้  และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                                      แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  สาระการเรียนรู้มอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาเป็นผู้ประเมินผล  และตัดสินผลการเรียน  รายบุคคล  เน้นการประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างการเรียน  การสอน  หรือกิจกรรมที่มอบหมาย  ผลการตัดสินเป็นระดับคุณภาพ 

การประเมินพัฒนาผู้เรียน  ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร  กำหนดผลการประเมิน  ผ่าน/ไม่ผ่าน  โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมแต่ละประเภท  เป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมิน

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การประเมิน 

โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  เป็นผู้ประเมินในห้องเรียน  ตามที่คณะกรรมการกำหนด  และตัดสินผลการเรียน  ประเมินเป็นระดับคุณภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ  เอกสารและสื่อต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  นำมาสรุปเป็นความรู้ของตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน  นำไปสังเคราะห์สร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  สามารถถ่ายทอดเป็นความคิดด้วยการเขียนสื่อความสะท้อนถึงสติปัญญา  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการตัดสินให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามระดับคุณภาพ  โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชา 

เป็นผู้ประเมินในห้องเรียนของแต่ละรายวิชา  และครูที่ปรึกษาประเมินภาพรวมของนักเรียนรายบุคคล  จากการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และตัดสินผลการประเมินรายบุคคล  นำผลการตัดสิน  หาค่าโหมดเป็นระดับคุณภาพการผ่านชั้นปี  และช่วงชั้น

                                      การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                                      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 47,48 กำหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีการรายงานผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนา  เป็นฐานข้อมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  นำจุดเด่น  จุดควรพัฒนาและผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูผู้สอนนำข้อมูลจากการดำเนินงานเชิงประจักษ์  ไปปรับพฤติกรรม

การทำงานโรงเรียนใช้รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  แสดงผลการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาที่เกิดจากการประเมินตนเอง  โรงเรียนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ดำเนินการและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีหลักการสำคัญ

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น  สถานศึกษารับผิดชอบในการจัดการศึกษา  ท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา  สถานศึกษาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษา  คือผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  มีระบบการกำกับ  ติดตามประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำผลจากการประเมินคุณภาพภายใน  มากำหนดแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

 

                                      สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

                                      ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา  2551  ในภาพรวมที่ผ่านมา 

มีดังนี้

                                      ก.  มาตรฐานด้านผู้เรียน

                                      นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับร้าง  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และ

มีวิสัยทัศน์  มีทักษะ  มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด  เป็นผู้ที่รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้จักการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีทักษะ  มีนิสัยรักการทำงาน  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  กล้าแสดงออก  และให้เกียรติผู้อื่น  รักการเล่นกีฬา  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีศิลปะ  และกีฬา  การดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานด้านผู้เรียนมีคุณภาพ

                                      ข.  มาตรฐานด้านครูผู้สอน

                                      โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ทำโครงการ  กิจกรรมและภาระงานสู่การเป็นครูมืออาชีพ  จัดผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ทุกคน  อาทิเช่น  การสรรหาสื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน  พัฒนางาน  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                      ค.  มาตรฐานด้านผู้บริหาร

                                      โรงเรียนบ้านทับร้าง  มีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นระบบชัดเจน 

มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ  3  และ 5 ปี  ในการบริหารพัฒนาโรงเรียน  มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน  มีระบบการบริหารงานงบประมาณ

ที่ชัดเจนเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการ  มีขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ได้อย่างเหมาะสมเป็นระเบียบสวยงามพร้อมใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดทั้งคนและงบประมาณให้

แต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนได้รับ

การยอมรับจากชุมชน  สามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

กับการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

                                                

                                      2)  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน

                                      ด้านการเงินและบัญชี  มีการทำหลักฐานการเงินและการบัญชี  การรับเงิน 

การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมและตรวจสอบ  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผน

การใช้จ่ายสถานศึกษา  วางแผนการดำเนินงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ  จัดทำทะเบียนคุม  การรับ-จ่ายเงินประเภทต่างๆ  วางแผนการเบิก-จ่ายเงินจากสมุดบัญชีโดยมีผู้เบิกจ่ายได้ตามจำนวน  ที่ทางราชการกำหนด  รายงานเงินคงเหลือประจำวันแต่ละประเภท  และใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ

                                      -  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส  ยุติธรรม  และตรวจสอบได้บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างบ่งบอกว่า

จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดใด  จำนวนเท่าไร  ในเวลาใด  และจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานได้ทันเวลา  มีปริมาณคุณภาพ  มีราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ในการใช้งาน

                                      -  การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  กระจายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กำหนดมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบ  ในเรื่องการบัญชีและการเงินโดยมีรายการทางบัญชี  มีการจัดทำรายงานประจำเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  ทำสมุดบันทึกการทำบัญชีประจำวัน  แสดงรายการที่จำเป็นเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณและคำนวณต้นทุนต่อหน่วย  สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงมีระบบ  การอนุมัติ  ตรวจสอบ  และการบันทึกเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

                                      -  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  แสดงความโปร่งใส

ของการใช้จ่ายเงิน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย  ในแต่ละช่วงเวลา  รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินกิจกรรมหรืองานนั้นต่อไปหรือไม่อย่างไร

                                      -  การบริหารสินทรัพย์  ใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  มีการบำรุงรักษาสินทรัพย์  ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ให้ใช้งานได้  วางระเบียบการใช้งานและจัดทำคู่มือระเบียบการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                      -  การตรวจสอบภายใน  ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากงบประมาณแบบแผนงานไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้นและส่งผลให้มีการใช้งบประมาณให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง  และสัมฤทธิ์ผล

 

                                      งานพัสดุและสินทรัพย์

                                      จัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  บำรุงรักษาพัสดุ  ปรับปรุงและซ่อมแซม  ตรวจสอบพัสดุประจำปี   จำหน่ายพัสดุ  จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ  ดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์  โดยวางแผนจัดทำโครงการงานพัสดุ  จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ  ดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ 

โดยวางแผนจัดทำโครงการงานพัสดุ  สินทรัพย์อย่างเป็นระบบ

                                      3)  การบริหารงานบุคคล

                                      โรงเรียนมีบุคลากรขาดเกณฑ์ตามมาตรฐานของ  ก.ค.ศ.  โดยระดมทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีและปริญญาโท  รวมทั้งมีการศึกษาต่อ  เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ทุกคนทุ่มเทช่วยเหลือกล่อมเกลา

นักเรียนเสมือนเป็นลูกหลาน  มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียนหาข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ใช้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียน  ได้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง

                                      การพัฒนาบุคลากร

                                      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2545  หมวด  7  มาตรา  52  กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ  กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง  กระทรวงศึกษาธิการเร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานหลักสูตร  เสริมสร้างความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และคุณลักษณะ  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู

                                      การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องพัฒนาให้เป็นครู

มืออาชีพโดยศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ การสำรวจของโรงเรียนว่าจุดอ่อน  จุดแข็ง  รวมทั้งระบบการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การวิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ  ความถนัด 

ความสนใจที่มีต่อการเรียนการสอน  เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง  กำหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป้าหมายพัฒนาครูเพื่อให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอนใช้กระบวนการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  อาศัยความร่วมมือของครูแกนนำ  ครูต้นแบบ  และหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 

มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนส่งเสริมและกำหนดนโยบายให้ครู  ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองปีละ  2  ครั้ง 

มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนละ  1  เรื่อง  โดยงานพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินการเสนอโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ  มีการสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานทุกครั้ง

                                      4)   การบริหารทั่วไป

                                      งานประสานความร่วมมือกับชุมชน

                                      งานสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  บริการชุมชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนการได้รับความช่วยเหลือ  และการสนับสนุนจากชุมชน  โรงเรียนมีการวางแผนจัดทำโครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  วางแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ชุมชน  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  วางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลตลอดปีการศึกษา

                                      งานระดมทรัพยากร

                                      โรงเรียนระดมทรัพยากร  ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ

ในการจัดหาทุน  วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนดำเนินงานระดมทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการระดมทรัพยากรและวางแผนหาแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสม

ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญหรือกิจกรรมอื่นของโรงเรียนด้วยดี

                                      การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

                                      กระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ

จะบรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพของการดำเนินงานรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันการทุจริต  สร้างความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ข้อ  5  กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน

ท้ายระเบียบเป็นแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน  และรายงานความคืบหน้าในการวางระบบการควบคุมภายใน  ต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการจัดทำรายงานความคืบหน้าตามระเบียบ 

เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน  โรงเรียนบ้านทับร้าง  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ  และการใช้ทรัพยากรรวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน  ป้องกัน

การผิดพลาด  ความเสียหาย  การสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

                                      โรงเรียนบ้านทับร้าง  มีคำสั่งแต่งตั้ง  และมอบหมายการปฏิบัติงาน  กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  มอบนโยบายดำเนินงาน  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กำหนด  มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน  ตามภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพ  และมาตรฐานวิชาชีพ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  กำหนดเกณฑ์  และประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  การปฏิบัติงานประจำปีละ  2  ครั้ง  ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ  สรุปรายงานผลการประเมิน  นำผลการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

                                      การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                      การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม  การบริหารดำเนินการ

ได้จัดให้มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทำให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดกลาง

ที่ดำเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ช่วงชั้นที่  1-3  ประเภทยอดเยี่ยม  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2

                                      การเยี่ยมบ้านนักเรียน

                                      การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมาก  เนื่องจากครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาได้เข้าถึงผู้ปกครองโดยตรง  ถือว่าเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนบ้านทับร้าง  ซึ่งครูที่ปรึกษาทุกคนต้องเยี่ยมบ้านให้ได้ 100 %  และจากการปฏิบัติจริงในช่วงระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมา  ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  100 % ทำให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างครู  และผู้ปกครอง  ครูได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนทันท่วงที  และมีประสิทธิภาพ  ทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ตรงประเด็น  ส่งผลให้นักเรียนปรับพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                                      การคัดกรองนักเรียน

                                      การบริหารดำเนินการ  การคัดกรองนักเรียน  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

ที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นและได้ดำเนินการในการคัดกรองนักเรียน  ดังนี้

                                      จัดประชุมครูที่ปรึกษา  เพื่อรับทราบเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนในแนวทางเดียวกัน  สอนให้รู้วิธีการแปลผลการคัดกรอง ใช้แบบประเมิน  SDQ  ประเมินเพื่อคัดกรองนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มช่วยเหลือ  หลังจากประชุมครูที่ปรึกษาแล้วจึงให้แยกแบบ

ประเมิน  SDQ   ออกเป็น  แบบประเมินตนเอง  แบบประเมินโดยครูที่ปรึกษา    แบบประเมินโดยผู้ปกครอง  นำไปประเมินนักเรียนในห้องเรียนของตน  และแปรผลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในห้องของตนเอง  ออกเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มมีปัญหา  และกลุ่มช่วยเหลือ  และรายงานสรุปผลการคัดกรอง

ส่งกลุ่มกิจการนักเรียน  เพื่อรวบรวมสรุปผลการคัดกรองในระดับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

                                      การส่งเสริมและพัฒนา

                                      โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  สนับสนุนนักเรียน

ทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา  ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา 

และเป็นการช่วยให้นักเรียนหรือกลุ่มมีปัญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง

                                      การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                      โรงเรียนบ้านทับร้าง  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักเรียนต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านใด  สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มได้ตามความสนใจ  โดยโรงเรียนเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  มีการทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทำปฏิทิน  การเข้าร่วมกิจกรรม  มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมว่าผ่านหรือไม่ผ่าน  หากไม่ผ่านกิจกรรมถือว่าไม่จบหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มที่  ทำให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      การป้องกันยาเสพติด

                                      โรงเรียนดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจน  มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน  โรงเรียนให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยเน้นว่าเป็นปัญหาสำคัญ  จึงเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   โรงเรียนดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน  และร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  การดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทำให้โรงเรียนบ้านทับร้างได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมดีเด่นเป็นโรงเรียนสีขาว  เอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

 

 

                                2.  คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                      1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่  กฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรู้ทั่วไป  ได้จัดรวบรวมจัดเป็นเอกสาร  ดังนี้

                                            1.1)  คู่มือการบริหารงานโรงเรียน

                                            1.2)  คู่มือการปฏิบัติงานของครู

                                            1.3)  คู่มือนักเรียน

และได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาสูงสุด

            2)  ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผล

ให้เกิดผลสำเร็จในการส่งเสริม  การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของผู้เรียน ดังนี้

                                            -  รางวัลกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของเล่นและเป็นของใช้ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่  ปี  2551  จังหวัดชลบุรี

                                            -  รางวัลกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  การจัดอาหารคาวหวาน  ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ปี  2551  จังหวัดสุพรรณบุรี

                                            -  รางวัลกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  การทำน้ำพริก  ผักสด

 เครื่องเคียง  ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ปี  2551  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

            3)  ผลงานที่แสดงถึงทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา

                                            การบริหารงานกลุ่มงานธุรการ  บริหารทั่วไป  และบุคลากร

                                            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมาตรา  39  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา  34  (2) 

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา 

หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการของสถานศึกษา  รวมทั้งนโยบาย  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เป็นผู้แทนของสถานศึกษา  การจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับมอบอำนาจ  จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติงาน  กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  มอบนโยบายดำเนินงาน  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ดำเนินตามโครงการ  กิจกรรมที่กำหนดมีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานมาตรฐานคุณภาพ  มาตรฐานงานประจำ  ปีละ  2  ครั้ง    ประกาศเกณฑ์การประเมินและมอบหมายงานในการประเมินประสิทธิภาพ  สรุปรายงานผลการประเมินนำผลการประเมิน

มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

                                            การปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ  บริหารทั่วไปและบุคลากร  แบ่งงานออกเป็นงานบุคลากร  งานงบประมาณและการเงิน  งานสารบรรณ  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  งานตรวจสอบภายใน  งานระดมทรัพยากร  งานอาคารสถานที่ โดยได้จัดวางแผนการดำเนินงาน  จัดทำโครงการงานต่าง ๆ  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  วางแผนการประชุมคณะกรรมการ  วางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  ได้ดำเนินการดังนี้

                                            -  การจัดโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

                                            -  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทางด้านวิชาชีพด้วยวิธีการอบรม/สัมมนา  และทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  หรือศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท

                                            -  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา

                                            -  สนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งผลงานเพื่อรับโล่ห์/รางวัล  จากหน่วยงานต่าง ๆ

                                            -  จัดให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูและบุคลากร  มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา

                                            -  จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้ครูและบุคลากรเนื่องในโอกาสที่ครูได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน  เช่น  ครูผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ครูผู้สอนดีเด่น  ครูดีในดวงใจระดับช่วงชั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                                            งานการเงินและบัญชี

                                            งานการเงินและบัญชีประกอบด้วยการทำหลักฐานการเงินและการบัญชี 

การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมและตรวจสอบ  การประเมินผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่าย  โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบโดย

วางแผนการจัดเตรียมทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ  วางแผนการเบิกจ่ายจากสมุดบัญชี  โดยมีผู้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด  วางแผนการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

แต่ละประเภท  วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  การบำรุงรักษาพัสดุและ

การซ่อมแซม  การตรวจสอบพัสดุประจำปี  และการจำหน่ายพัสดุ  การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ 

มีการวางแผนการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์  โดยวางแผนจัดโครงการงานพัสดุและสินทรัพย์  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  โปร่งใส  เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้

                                            งานอาคารสถานที่

                                            การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ถือเป็นปัจจัยสำคัญ  การจัดอาคารเรียนให้เพียงพอ  ได้วางแผนงานโครงการในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น  เขียว  สะอาด  สดชื่น  พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน  อาคาร  สนาม  สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งให้บริการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีคณะกรรมการดำเนินงานและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง

                                            การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

                                            โรงเรียนบ้านทับร้างนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนเพื่อสร้าง

ความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบท  ระบบการเรียนการสอนทางไกล

ผ่านดาวเทียม  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  การใช้ห้องสมุดมีชีวิต  ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า       ทางวิทยาการสมัยใหม่  พัฒนาเป็นนักคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

                                            ด้านการแนะแนว

                                            โรงเรียนได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มที่ 

ลดภาระและความกังวลของผู้ปกครอง  จัดให้มีทุนอาหารกลางวัน    จักรยานยืมเรียน  หนังสือ

ยืมเรียน  ทุนค่าพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน  ช่วยเหลือส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วม  รวมทั้งเด็กต่างด้าวให้ได้เรียน  เมื่อไม่มีความวิตกกังวลก็จะสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่  งานแนะแนวของโรงเรียนพยายามสร้างโอกาสและรักษาสิทธิในการเรียนต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับช่วงชั้นที่ 4 สูงขึ้นและได้รับทุนการศึกษาตามความต้องการ  การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรม  ยาเสพติด  โรคเอดส์และส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

                                            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา  2551  และ  2552  ได้แก่

                                            -  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                            -  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

                                            -  โครงการอบรมผู้นำนักเรียน

                                            -  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

                                            -  กิจกรรมวันพระ

                                            -  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์

                                            -  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

                                            -  กิจกรรมวันไหว้ครู

                                            -  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

                                            -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                                            -  กิจกรรมวันพ่อ  5  ธันวามหาราช

                                            -  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                                            -  กิจกรรมป้องกันการทารุณกรรมเด็ก

                                            -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต

 

                          3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาและการจัดการศึกษา

                                3.1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

                    3.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี  2550 2551  สูงขึ้นชัดเจน  จากการ เปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา  2550  และ  2551  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกชั้นเรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้น ป.1 ม.3   (เฉลี่ยรวม)

เป้าหมาย

ปีการศึกษา  2550

ปีการศึกษา  2551

ภาษาไทย

70

72.28

72.17

คณิตศาสตร์

60

71.44

70.11

วิทยาศาสตร์

65

70.94

73.93

สังคมศึกษาฯ

60

70.17

71.41

สุขศึกษาฯ

70

76.92

81.94

ศิลปะ

70

76.76

77.76

การงานอาชีพฯ

70

76.68

79.58

ภาษาอังกฤษ

60

68.15

70.91

 

รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่  (LAS)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5,  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปี

ที่  3,  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2550  และ  2551

 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

LAS

O-NET

NT

 

เฉลี่ย

ระดับชั้น

ป.2

ป.5

ม.2

ป.6

ป.3

ม.3

ปีการศึกษา  2550

52.53

48.45

41.08

32.57

-

49.81

44.89

ปีการศึกษา  2551

52.98

43.12

38.64

55.50

46.90

33.52

45.11

 

                                      3.1.2  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น  ดังนี้

                                            -  นักเรียนสอบนักธรรมศึกษาตรี  ช่วงชั้นที่  3  ได้ทุกคนจากการสอบนักธรรมสนามหลวง

                                            -  นักเรียนเข้าอบรมตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรปฏิบัติศีล 5  และศีล 8  ของนักเรียนช่วงชั้นที่  2  และช่วงชั้นที่ 3  ณ วัดทับเจริญ  โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

                                            -  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2

                                3.2  ผลที่เกิดกับครู

                                ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรักสามัคคี  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      3.2.1  ครูมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

                                      3.2.2  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการอบรม  สัมมนา  ศึกษา

ดูงานและศึกษาด้วยตนเอง  นำมาพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ   ดังนี้

 

 

ปีการศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการ

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

2549

9  คน

3  คน

2550

1  คน

2  คน

2551

1  คน

4  คน

                                      3.2.3  ครูได้รับเกียรติ/รางวัล  จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  คือ  รางวัลครูดีในดวงใจ    ปีการศึกษา  2550   จำนวน  1  คน  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  4  คน

 

                                3.3  ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง  ชุมชน

                                ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง

                                      1.  ผู้ปกครองมีความศรัทธาส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เกณฑ์เด็ก

มาเข้าเรียนภาคบังคับได้ครบ  100  %  และจากการเปรียบเทียบสถิติจำนวนนักเรียน ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ประจำปีการศึกษา  2550 2552 ดังนี้

                                                ปีการศึกษา  2550                จำนวนนักเรียน   428    คน

                                                ปีการศึกษา  2551                จำนวนนักเรียน   456    คน

                                                ปีการศึกษา  2552                จำนวนนักเรียน   463    คน

                                      2.  ผู้ปกครองได้ใช้บริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา  เช่น  ออกกำลังกาย 

อ่านหนังสือ    การจัดงานเลี้ยง  การจัดกิจกรรมของชุมชน

                                      3.  ผู้ปกครองได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาโรงเรียน

                                      4.  ผู้ปกครองประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในฐานะผู้ปกครองเครือข่าย  และโครงการครูชุมชน

                                ผลที่เกิดกับชุมชน

                                      1.  ชุมชนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมสืบทอดวัฒนธรรม  ประเพณีทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ

                                      2.  ชุมชนได้รับความรู้และร่วมสืบทอดประเพณีท้องถิ่นกับโรงเรียน 

เช่น  ประเพณีวิ่งควายบ่อทอง  งานเจ้าพ่อพญาเร่

                                      3.  โรงเรียนให้ความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  สถานีตำรวจภูธรบ่อทอง  และโรงพยาบาลบ่อทอง  ในการบริการชุมชนตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ

                                      4.  ชุมชนใช้บริการด้านอาคารสถานที่  เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

 

 

                                  3.4  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

                                      1.  มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  สะดวกในการค้นหานำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา

                                      2.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน  ถูกต้อง  ทันสมัย

                                      3.  มีการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      4.  มีทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน

                                      5.  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์  สื่อครุภัณฑ์  สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

                                      6.  มีการบริหารงานด้านต่าง ๆ คล่องตัว  เนื่องจากมีระบบการบริหารงานที่ดี

                                      7.  มีการใช้เงินงบประมาณและจัดทำหลักฐานระบบบัญชีถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันพร้อมให้การตรวจสอบ

                                      8.  บุคลากรมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู   มีความเข้าใจอันดี  มีความสามัคคี

                                      9.  มีห้องเรียนมาตรฐาน  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน

                                      10. บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น  สวยงามเป็นระเบียบ

                                      11.  มีระบบประปาและเครื่องกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มที่สะอาด

ให้กับนักเรียน

                                      12.  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งนอกและในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย

                                      13.  ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับเหรียญทองและคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดี  จนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

                                      14.  ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  รับรางวัลและเกียรติบัตร

                                            14.1  การประกวดนวัตกรรมการศึกษา  ด้านนวัตกรรมอื่นหรือสิ่งประดิษฐ์

                                            14.2  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปี  2551

                                            14.3  โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  (ชมรม อย.น้อย)

                                            14.4  โครงการพัฒนาคุณภาพ  จริยธรรม  ลูกเสือ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี  2549

                                            14.5  การประกวดแข่งขันทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกและภาคกลาง  ที่จังหวัดชลบุรี  ในปี  2550  และจังหวัดสุพรรณบุรี  ในปี  2551

                                            14.6  โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  ปี  2551 2552

                                            14.7  การสอบนักธรรมศึกษาตรี  นักธรรมสนามหลวง  ปี  2551 2552

                                      15.  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  พ่อค้า  ประชาชน  ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้แก่นักเรียน

                                      16.  ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ  วัด  หน่วยงานและประชาชน

มอบทุนการศึกษา  ทุนอาหารกลางวัน  เสื้อผ้า  สิ่งของและอุปกรณ์การเรียน

                                      17.  ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชน  ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  เป็นการสร้างเกียรติภูมิ

 

                                      3.5  ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา

                                            1.  นักเรียนมีคุณภาพ  มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนพึงประสงค์

                                            2.  นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  100 %

                                            3.  ชุมชนมีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐ  ทำให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ครบ  100 %

 

                    3.2  มีผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและระบบการบริหารจัดการศึกษาคือ

                                งานวิจัย    คือ 

1.   การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2

2.       การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง 

                                ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง  และเป็นความจริง

 

 

                                                             (ลงชื่อ)                  ชัยยุทธ เมืองแก้ว                                                                                                             (นายชัยยุทธ  เมืองแก้ว)   

                                                                 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง