NGÀY SÁT CHỦ ( kỵ mọi việc)

Bài thơ ngày sát chủ dương.
Một chuộc đào hang đã an/
Hai,ba,bảy,chín,trâu tan hiệp bầy/
Nắng hè bốn chó sủa dai/
Sang qua mười một cột cây dê nằm/
Tháng chạp, mười,sáu,tám,năm,rồng nằm biển bắc bạc tăm ba đào.
Ấy ngày sát chủ trước sau,xây dựng cưới gả chủ chầu diêm vương.NGÀY SÁT CHỦ ẨM
Giêng rắn,hai chuộc,ba dê nằm,bốn mèo,sáu chó,khỉ tháng năm,tám trâu,chín ngựa,bảy heo nái,mười gà,mười cạp,chạp rồng xâm.

NGÀY SÁT CHỦ MÙA.
Mùa xuân ngày: ngọ
Mùa hạ  ngày:   tỵ
Muà thu ngày:dậu/
Mùa đông ngày:mẹo

NGÀY SÁT CHỦ ẨN
Tháng năm, tháng chín,ngày:tý/
Tháng ba,tháng bảy,tháng mười một, ngày: ngọ
Tháng hai,tháng tám, tháng mười,ngày: mẹo.
Tháng tư,tháng sáu,tháng mười hai, ngày: dần

Comments