Coi tuổi vợ chồng

Ngủ hành tương khắc
Kim khắc mộc
Mộc khắc thổ
Thổ khắc thủy
Thủy khắc hỏa
Hỏa khắc kim.
Ngủ hành tương sanh.
Kim sanh thủy
Thủy sanh mộc
Mộc sanh hỏa
Hỏa sanh thổ
Thổ sanh kim
Tam hợp.
Thân tý thìn
Dần ngọ tuất
Hợi mẹo mùi
Tỵ dậu sửu.
Tứ hành xung.
Dần thân tỵ hợi
Thìn tuất sửu mùi
T́y ngọ mẹo dậu.
Chánh xung.
Mèo nằm rình chuột thấy mà ghê.   Tuổi tý,mẹo kỵ
Hùm bắt rắng nay chẳn thấy về.      Tuổi dần,tỵ kỵ
Khỉ ở trên cây chờ lợn đến.             Tuổi thân,hợi kỵ
Chó kia cậy mạnh đuổi trâu què.      Tuổi tuất, sửu kỵ
Rồng bay cây núi mùi thơm nực.      Tuổi thìn,mùi  kỵ
Ngựa chạy đường dài gà gáy khuya.Tuổi ngọ, dậu kỵ
Phải biết kỵ xung hầu tránh trước.  
Trăm năm mới vững đạo phu thê.
Lục hại.
Tý hại mùi
Sửu hại ngọ
Dần hại tỵ
Mảo hại thìn
Thân hại hợi
Dần hại tuất
Sau đây là bài toán cao ly đồ hình.
Nam giáp kỷ lấy vợ.
 Tuổi tý ngọ tam hiển vinh
Sửu mùi  nhì bần tiện
Dần thân nhứt phú  qưới
Mảo dậu ngủ ly biệt
Thìn tuất nhì bần tiện
Tỵ hợi  tam hiển vinh
Nam tuổi ất canh, lấy vợ.
Tý ngọ nhì bần tiện
Sửu mùi nhứt phú qưới
Dần thân ngủ ly biệt
Mảo dậu tứ đạt đạo
Thìn tuất tam hiển vinh
Tỵ hợi nhì bần tiện
Nam tuổi bính tân,lấy vợ.
Tý ngọ nhứt phú qưới
Sửu mùi ngủ ly biệt
Dần thân tứ đạt đạo
Mảo dậu tam hiên vinh
thìn tuất nhì bầ tiện
Tỵ hợi nhứt phú qưới
Nam tuổi đinh nhâm,lấy vợ.
Tý ngọ ngủ ly biệt
Sửu mùi tứ đạt đạo
Dần thân tam hiển vinh
Mảo dậu nhì bần tiện
Thìn tuất nhứt phú qưới
Tỵ hợi ngủ ly biệt
Tuổi mậu quý,lấy vơ.
Tý ngọ tứ đạt đạo
Sửu mùi tam hiển vinh
Dần thân nhì bần tiện
Mảo dậu nhứt phú qưới
Thìn tuất ngủ ly biệt
Tỵ hợi tứ đạt đạo
Tứ tuyệt.
Tuổi tý kỵ tuổi tỵ
Tuổi dậu kỵ tuổi dần
Tuổi ngọ kỵ tuổi hợi
Tuổi mẹo kỵ tuổi thân
Hôn nhơn thuộc ngủ hành.
Mạng kim.
Chồng kim vợ kim thì sanh đẻ bất lợi,và hay cải vả có khi phải lìa nhau,đúng vào quẻ lưởng kim, kim khuyết hoặc là lưởng kim thành khí
Chồng kim vợ mộc thì kim khắc mộc khắc xuất khổ sở nghèo nàng,chồng nam vợ bắc
Chồng kim vợ thuỷ kim sanh thuỷ con cháu đầy đàn vợ chồng hoà thuận
Chông kim vợ hỏa thường hay cải vả nhau,sanh con khó nuôi nhà cửa túng nghèo
Chồng kim vợ thổ vợ chồng hòa thuận cháu con đầy đàn gia đình vui vẻ lục súc bình an
Mạng mộc.
Chồng mộc vợ mộc quang lộc tốt,con cháu đông đủ gia đình hòa hiệp
Chồng mộc vợ thủy tương sanh tiền tài phú túc,con cháu ̣đông vợ chồng bách niên giai lảo
Chông mộc vợ hỏa tư nhiên sanh tiền tài quang lộc đặng thạnh vượng con cháu đông đủ
Chồng mộc vợ thổ, thổ mộc tương khắc,vợ chồng xung khắc cải vả với nhau
Chồng mộc vợ kim hai mạng đều khắc,trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi
Mạng thủy.
Chồng thủy vợ thủy hai tuổi tuy không tốt nhưng điền trạch khá yên ăn ở nhau được
Chồng thủy vợ kim, kim sanh tài sung sướng đến già,con cháu đặng khá
Chồng thủy vợ mộc nhân duyên vợ chồng ăn ở đặngbá niên giai lảo
Chồng thủy vợ hỏa tương khắc vợ chồng chẳng đặng bền duyên,con cháu bất lợi gia đạo lâm nguy
Chồng thủy vợ thổ hai mạng khắc nhau,vui vẻ bất thường làm việc gì cũng khó
Mạng hỏa.
Chồng hỏa vợ hỏa hai hỏa giúp nhau có khi hưng vượng con cháu ̣ầy đàng
Chồng hỏa vợ kim,hỏa kim khắc nhau,hay cải vả và kiện cáo,gia đình không an
Chồng hỏa vợ mộc, hỏa mộc hợp duyên,gia thất bình an,phước lộc kim toàn
Chồng hỏa vợ thủy ,thủy hỏa tương khắc vợ chồng chẳng yên,con cháu bất lợi gia đạo lâm nguy
Chồng hỏa vợ thổ hỏa thổ hửu duyên tài lộc sung túc,con thảo dâu hiền
Mạng thổ.
Chồng thổ vợ thổ lưởng thổ tương sanh,trước khó sau dể lắm của nhiều con
Chồng thổ vợ kim vợ chồng hòa hiệp,con cháu thông minh tài lộc sung túc
Chồng thổ vợ mộc thổ mộc bất an,vợ chồng phải phân ly,mổi người mổi ngả
Chồng thổ vợ thủy, thổ thủy khắc trước hiệp sau lìa sanh kế bất lợi
Chồng thổ vợ hỏa đắc vi quan vị dồi dào,con cháu đông đủ,và giàu sang

         Comments