За нас‎ > ‎

Предмет на дейност

Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) има за предмет на дейност:

 • Развитие на интердисциплинарна изследователска практика по отношение на социалните проблеми.
 • Прилагане на евристични изследователски методики в областта на социалните науки при решаване на актуални социални проблеми.
 • Организиране и провеждане на специализирани изследвания в областта на социалните науки.
 • Създаване и развитие на база за информационно обслужване на държавни и недържавни организации-възложители.
 • Създаване на предпоставки за развитието на гражданското общество и гражданското самосъзнание чрез разпространение на социално-научна информация
 • Създаване на информационни предпоставки за формиране на публични политики
 • Предоставяне на експертно знание за формиране на публични политики.
 • Посредничество и подпомагане при осъществяване на дейности от държавни и недържавни институции със сходни цели и форми на дейност.
 • Консултиране в областта на развитието на социални политики в национален и регионален мащаб.
 • Провеждане на курсове, конференции, семинари и образователни програми, както и други форми на научна и практическа дейност в областта на хуманитаристиката и социалните изследвания.
 • Осъществяване на научен обмен със сродни организации в страната и чужбина
 • Популяризиране на резултатите от проведените социални анализи сред широката общественост.
 • Съдействие за прилагането на резултатите от социалните изследвания и анализи в полза на разгръщане на конструктивни публични политики и практики.
 • Провеждане на мониторинг и оценка на програми, проекти и политики в социалната сфера.
Comments