Образователни проекти

В изпълнение на целите си Асоциацията до този момент е осъществила и съдействала при провеждането на следните образователни проекти:

Проект №BG051PO001-3.3.06/0026 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
Подизпълнител на НИС на СУ "Св. Климент Охридски" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2013-2014 | 10 000 лв.

Постоянно действащ семинар по проблемите на модернизацията на българското общество
Организиран и финансиран изцяло от АСИ

„Да подкупиш присмехулник“ или „Пътеводител на студента (не само за стопаджии)“
Проект за защита на правата на студентите като потребители на услугата "висше образование". Финансиран от Политологичен център в рамките на проект „Информация и превенция за потребителите“ по Програма ФАР на ЕС Развитие на гражданското общество 2002
2006 | 490 EUR

Inter-Institutional Project: Raising Quality of Education in Sociology in a Knowledge-Based Society (2005-2008)
Съвместно с Института по социални науки на Хумболтовия Университет, Берлин, Катедра „Социология“ към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“, София и Институт по Социология към ФФ на Университета „Св. Св. Кирил и Методи“, Скопие, Република Македония. Финансиран от Higher Education Support Program/ Open Society Institute – Budapest
2005 | 90 000 USD

Peter Berger in Sofia
Академична програма на визитата на американския социолог Питър Бъргър в България (научна конференция, лекции, дискусии). В партньорство с Американския културен център в София и Българската социологическа асоциация.
23–26 май, 2004 | 1 800 USD

Institutional project for twinning of Sociology Departments at Sofia University and Skopje University: Innovative Sociology: Societies in Transition in South-Eastern Europe
Базова организация. Grant of Higher Education Support Program / Open Society Institute - Budapest
2001-2004 | 90 000 USD

Посланията на европейската интеграция в условията на глобализиращия се свят
Финансиран от Делегацията на Европейската Комисия в България
януари 2003 - май 2003 | 1 890 EUR

Социално образователен проект "Наследство за бъдещето: Изграждане на съпротивителни нагласи към ксенофобията, антисемитизма и етническата нетърпимост в средните училища"
Базова организация. Финансиран от DEMOCRACY COMMISSION SMALL GRANTS, Embassy of the United States of America
2002 | 22 534 USD

Студентски проект "Евроидея"
Базова организация. Финансиран от Делегацията на Европейската Комисия в България
2000-2001 | 15 000 EUR

Тридневен семинар „Balkan Youth: Reflecting the past & Facing the Future“
Партньорство на българо-германското NGO Bosporus-Gesellschaft при организацията и провеждането
2001 | -

Проект на специалност Европеистика на ФФ, СУ, "Създаване на специализирана библиотека за Еuropean Studies”
Базова организация
2000 | -

Обучение на членовете на Асоциацията в провеждане на социални оценки чрез участие (participatory assessment) на международен семинар
Организиран от Световната банка в София със съ-участието на Асоциацията
март 1999 | -

Национална конференция “Постижения, проблеми и перспективи пред висшето образование в България и ролята на академичната общност”
Базова организация в консорциума
1999 | 4 800 USD, както и собствено участие 800 USD

Проект за младежки обмен „The New Balkans - Challenge for Young Europeans“
Партньорство на германското NGO Bosporus-Gesellschaft. Осъществен с финансовата подкрепа на Съвета на Европа
1998-1999 | собствено участие - 600 DM

Лятна школа по проблемите на пост-комунистическия преход на Балканите, Червия, Италия
Съдействие при подбора и подготовката на българските участници. Финансирана от Проекта „Европа и Балканите“
1996 | 500 USD

Лятна школа по проблемите на качествените методи в социалните науки, Созопол
Съдействие при организацията. Финансирана от Асоциацията на френско-говорящите социолози
1995 | 2 000 USD

Лекционен цикъл на американският социален психолог У. Хърст
1995 | 1 000 USD