Изследователски проекти

В изпълнение на целите си, до този момент Асоциацията е осъществила и съдействала при провеждането на следните изследователски проекти:

Съвместно с Фондация "Институт за пряка демокрация", финансиран от Фонд за партньорства и експертна помощ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество
2014 | 11 600 лв.
По договор за безвъзмездна финансова помощ №22/30.01.2014 г., проект "Граждански дебат за промяна" по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Подизпълнител на НИС на СУ "Св. Климент Охридски"
2014 | 7320 лв.
Съвместно с finep (Германия), Agora (Чехия) и Сдружение Болкан Асист (България), финансиран по програма GRUNDTWIG на ЕС
2013-2014 | 1638 Euro

Евровизия. Музеите представят Европа
Съвместно с Националния исторически музей
2013-2014 |

Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина
Съвместно с Фондация "Риск Монитор", финансиран от УНИЦЕФ
2013 | -

Съвместно с Фондация "Институт за пряка демокрация", финансиран от МРРБ
2013 | 19 000 лв.

Анализ за участието на българските жени в политиката
Подизпълнител на Сдружение Болкан Асист
2013 | 4000 лв.

Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители
Социологическо проучване на три целеви групи: ученици, учители и музейни специалисти, финансирано от Фонд "Култура" и осъществено съвместно с Националния исторически музей и Регионален инспекторат по образование - София.
2012 | -

Социално изследване на населението по протежението на газопровод "Набуко"
Подизпълнител на консултантската фирма ГеоМарин Център, извършваща оценка на въздействието върху околната и социалната среда на проекта "Набуко"
2010-2011 | 28 550 лв.

Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт
Организация-партньор на Фондация „Помощ за самопомощ”, проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
септември 2008 – август 2009 | 82 674 лв.
В партньорство с Българска социологическа асоциация, СУ “Св. Климент Охридски”, Институт по социология при БАН). Финансиран от Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа, СУ “Св. Климент Охридски”, EVS Foundation, Делойт България.
2008 | -

Fieldwork for ExTEND Research
Проект на Jeunesses Musicales International, Brussels, Belgium
юли, 2004 | -

Модели на корупция във висшето образование
Финансиран от „Коалиция 2000”
януари 2004 - септември 2004 | 15 300 лв.

Типология на източниците на корупционни практики във висшето образование
В партньорство с Център за либерални стратегии и Фондация “Общности 2002” (финансиран от „Коалиция 2000”)
януари 2004 - октомври 2004 | 15 300 лв.
Финансиран от фондация „Отворено общество“ - София
октомври 2003 - март 2004 | 18 240 USD
Финансиран от фондация "Отворено общество" - София
юли 2002 - април 2004 | 30 000 USD

Индикатори за местна демократична власт
Финансиран от Tocqueville Research Center DP
януари 2002 - април 2003 | 16 000 EUR

Проблеми на публичния дебат за българската евроинтеграция
СУ „Св. Климент Охридски“ и Делегацията на Комисията на Европейския съюз, София
2001 | 8 500 DM

Проблеми на социалната интеграция на уязвими и маргинализирани общности
финансиран от Фондация за развитието на гражданското общество
2001 | 7 500 EUR

Оценка на информационни потребности и очаквания и анализ на началните резултати от създаването на младежки информационни бюра
Финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта
2001 | 5 300 DM
Изследване на Асоциация за социални изследвания по повод на парламентарните избори в България през 2001 г.
2001 | -

Бъдещето на Родопите - модел за регионално устойчиво развитие
Финансиран от Фондация за развитие на гражданското общество (ФРГО)
2000 | 7 500 USD
Финансиран по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“, Министерство на труда и социалната политика
2002 | -

Проблеми на взаимодействието на структурите на ЕС и местната власт в България
Финансиран от Фондация “Отворено общество”
1999-2000 | 6 000 USD

Партньорство при провеждане на проект Езикът на протеста януари - февруари 1997 г.
1997 | -

Посланията на европейската интеграция в условията на глобализиращия се свят
Финансиран от Делегация на ЕК в България
януари 2003 - май 2003 | 1 890 ЕUR

Индикатори на местното самоуправление в България
Част от международно сравнително изследване на местното самоуправление в страните от Централна и Източна Европа: “Indicators of Local Democratic Governance in Central and Eastern Europe” Project
Toquville Research Center - Budapest. Финасирано от LGI - Budapest
2002 | 16 000 EUR

Социална интеграция на младите роми
Финансиран от Dialogue Development
2001 | -

Социалното подпомагане – преразпределение на ролите
Институт по социална политика и социална работа – София
2001 | -

Фискална децентрализация на социалните услуги в България
Финансиран от Световната банка
2000 | -

Социалното влияние на оценките на бедността чрез участие (Participatory Poverty Assessment Studies) върху политиките за редуциране на бедността
Финансиран от Институт за изследване на развитието, Университет на Съсекс, Великобритания
2000 | -

Гласовете на бедните
Финансиран от Световната банка
1999 | -

Партньорство при провеждане на проект Парламентарните избори в България 1990-1994
Заедно с Центъра за либерални стратегии и Фондация “Отворено общество”
1997 | -

Социално-психологически профили на гласоподавателите от “плаващия електорат”
Собствено финансиране на АСИ
1997 | -

Предизборни манипулации на общественото мнение с прогнозни резултати от социологически сондажи
Собствено финансиране на АСИ
1997 | -

Диверсификация на висшето образование в България: Изследване на случая в четири специалности
Финансиран от Research Support Scheme, OSI - Prague
1996-1998 | 17 000 USD

Социалната неефективност на правото в България
Финансиран от МОНТ
1995 | 135 000 лв.

Представата за справедливост в съда: реторически умения и поведение
Финансиран от МОНТ
1994-1996 | 95 000 лв.

Лонгитюдно изследване: “Оценка на потребностите от висше образование в ситуация на социален преход”
Финансирано от: 1. Фондация “Отворено общество”, 2. Министерство на Образованието, 3. Фонд научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски”
1994-1996 | 1) 220 000 лв., 2) 33 500 лв., 3) 88 000 лв.

Тенденции към авторитаризъм: Сравнителен анализ между Русия и България
Финансиран от NATO Research Foundation
1994-1996 | 250 000 Bfr

Равнище на бедност и социална фрагментация на българското общество. Ролята на неправителствените организации за стимулиране на социалната интеграция
Финансиран от ПРООН
1994-1995 | 19 500 USD