ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
74
70
144
5
ม.2
71
83
154
5
ม.3
46
84
130
4
รวมมัธยมต้น
191
237
428
14
ม.4
41
75
116
4
ม.5
38
85
123
4
ม.6
34
72
106
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
232
345
12
รวมทั้งหมด
304
469
773
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
Comments