กลุ่มงานวัดและประเมินผล

โหวต ....ล่าสุด

ปฏิบัติการนิเทศ

1422 วันนับตั้งแต่
วันที่ 31 พ.ค. 2553

  เอกสาร หลักสูตร 51

        เพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผล   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  พุทธศักราช  2551   เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   กลุ่มงานวัดและประเมินผล  สพท.สมุทรสาคร จึงรวบรวม  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  และ หลักสูตร
  มาให้กับครูทุกท่าน  และผู้สนใจ   สามารถ  Download  ได้
  ć ๒วัดประเมินในชั้นเรียน.ppt
  ดู ดาวน์โหลด
    971 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2553 21:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์10_แฟ้มสะสมงาน_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:42 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์1_ภาษาไทย_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
  เกณฑ์รูบิค ภาษาไทย  233 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 มิ.ย. 2553 04:30 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์2_คณิตศาสตร์_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
  เกณฑ์รูบิค คณิตศาสตร์  190 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:35 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์3_วิทยาศาสตร์_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    195 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:37 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์4_สังคมศึกษาฯ_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:37 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์5_สุขศึกษาฯ_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    232 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:38 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์6_ศิลปะ_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:39 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์7_การงานอาชีพฯ_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:40 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์8_ภาษาต่างประเทศ_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Ċ ตัวอย่างรูบริคส์9_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน_.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  ċ
  หลักสูตร 51
  ดู
    14 มิ.ย. 2553 00:36 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  ċ
  หลักสูตรวัดนางสาว.rar
  ดาวน์โหลด
    2133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2553 21:39 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
  Comments