ใบสัญญาเป็นแฟนกัน

ใบสัญญาเป็นแฟนกัน

เขียนที่………………………………………………
วันที่…..........เดือน……………………พ.ศ……………


ข้าพเจ้า………………………………………
.......อายุ……..ปี ได้สัญญากับ…………………………………… .......อายุ……..ปี
เพื่อแสดงว่าจะเป็นแฟนกันโดยมีข้อตกลงดังนี้
1. หากเจอกันต้องทักทายด้วยความยินดี แต่ถ้าอยู่ห่างกัน 100 เมตรให้ยิ้มหวานๆประมาณ 1 นาทีและมีท่าทางประกอบเช่น บ๊ายบา
หรือส่งจูบถ้าฝ่าฝืนต้องโดนหอมแก้ม 3 ที
2. ห้ามพูดกับคนอื่นเกินหน้าเกินตา ถ้าจับได้จะโดนทำโทษโดยการดึงหูจนกว่าจะแดงและไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
3. โทรศัพท์คุยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 5 วัน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 40 นาที ถ้าไม่ว่างจริงๆต้องเขียนใบลาเพื่อรับรองว่าไม่ว่างจริงๆ
4. เวลานอนห้ามคิดถึงใครต้องคิดถึงแต่แฟนที่ลงลายมือไว้ในสัญญาฉบับนี้ก่อน แม้ว่าจะอยู่บ้านไหนก็ตาม ถ้าไม่คิดถึงขอให้นอนไม่หลับถ้าคิดถึงคนอื่นอยู่ขอให้โดนผีหลอก
5. ผู้ลงลายมือทำสัญญานี้ไม่มีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาฉบับนี้จนกว่าบุคคล ทั้ง 2 ฝ่ายจะยินยอมสัญญานี้มีสิทธิ์อันชอบธรรมและต้องอยู
ในความจำเป็นต้องประพฤติตามความที่ระ บุข้างบนนี้ นั้นหากฝ่าฝืนมีความผิดทางแท่ง มาตรา 27 หน้าที่ 36 บรรทัดที่ 7 วรรคที่ 2 ว่าด้วยตกลงทำสัญญาแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 25...

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญาฉบับนี้

จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญตั้งแต่วันที่………
เดือน………………………พ.ศ. 25....
..

ลงชื่อ………………………………………………ผุ้ทำสัญญา (ฝ่ายชาย)
          (…………………………………)

ลงชื่อ………………………………………………ผุ้ทำสัญญา (ฝ่ายหญิง)
                (…………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………….พยาน
          (…………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………….พยาน
           (…………………………………)

@@@หมายเหตุ......
สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณได้ส่งให้คนที่คุณรักแล้ว...

Comments