Rodzaje Spawania‎ > ‎

Spawanie Elektryczne

Łuk elektryczny jest źródłem ciepła, które wykorzystuje się do spawania. Temperatura
łuku jest bardzo wysoka i często sięga kilku tysięcy stopni Celsjusza.
Spawanie moŜna wykonywać elektrodą topliwą lub elektrodą nietopliwą elektrodą
wolframową. Przy spawaniu elektrodą topliwą jest ona jednocześnie spoiwem i ulega
stopieniu podczas spawania.
Spawając elektrodą nietopliwą wytwarza się łuk elektryczny między przedmiotem spawanym
a elektrodą wolframową, która nie ulega stopieniu. Spoiwo w postaci pręta (drutu) topi się w
tym łuku, wytwarzając spoinę. Spawacz trzyma w jednej ręce elektrodę wolframową w
uchwycie, a w drugiej drut lub pręt. Metoda ta jest bardzo rzadko stosowana.


Comments