Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii (OZE)
są to źródła niemal niewyczerpywalne istniejące w przyrodzie. Są one ostatnio coraz częściej wykorzystywane. Główną przyczyną tej rosnącej popularności jest nieszkodliwość OZE dla środowiska i ich niewyczerpywalność.
Do źródeł odnawialnych zaliczamy między innymi energię:
 • wiatru
 • Słońca
 • wody
 • geotermalna
 • biomas_________________________________

Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, ponieważ wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. ZALETY WADY
 1. Brak zanieczyszczeń środowiska - wytwarzanie energii z wiatru nie powoduje emisji żadnych szkodliwych związków do atmosfery ani powstawania odpadów. 1. Wysokie koszty inwestycji w produkcję i budowę wiatraków
 2. Wykorzystanie odnawialnego, niewyczerpywanego źródła energii, oszczędność paliw, procesu ich wydobywania i transportu.  2. Zmienność mocy w czasie - wytwarzana moc zależna jest, niestety, od siły wiatru, na którą człowiek nie ma wpływu
 3. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie może być w pełni wykorzystywany do celów rolniczych.  3. Hałas
 4. Stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii oraz wzrastająca konkurencyjność ekonomiczna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.  4. Zagrożenie dla ptaków
 5. Minimalne straty przesyłu - siłownie wiatrowe mogą być budowane bezpośrednio u użytkownika lub w miejscach odległych, wymagających w przypadku energetyki konwencjonalnej specjalnych przyłączeń do sieci.  5. Możliwość zakłócenia odbioru tv

6.
zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu
 6. Prosta obsługa, krótki czas montażu, niskie koszty obsługi i eksploatacji.7. Zmiany krajobrazu - deformacja_________________________________Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna działa oczywiście dzięki Słońcu, które jest ogromnym i niewyczerpywalnym źródłem energii dla naszej planety. Zostaje ona wykorzystana przez człowieka tylko w niewielkim stopniu.

 ZALETYWADY
1.  ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem
1.  brak pobierania energii w nocy

2.
wysokie
koszty magazynowania energii
 2. ogniwa słoneczne są niezawodne3.  stosunkowo wysoka cena
ogniw słonecznych

4.
zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego
 5.  trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji
 6.  mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego
 7.  instalacja ogniw zajmuje duże obszary
 8.  duże koszty produkcji i budowy

9.
duży nakład finansowy
 10.niezbyt duża moc _________________________________Elektrownia wodna

Energetyka wodna- inaczej hydroenergetyka- zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu turbin wodnych i hydrogeneratorów w elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń. Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych  o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej.

Hydroelektrownie mają cenne zalety, ale również stwarzają pewne problemy, które należy uwzględnić na już na etapie projektowania.
 ZALETY WADY
 1. możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni1. niszczenie krajobrazu naturalnego - deformacja
 2. sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi2.  duże koszty produkcji i budowy
 3. małe
problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji
3.  duży nakład finansowy

4.
degradacja zabytków,
4.  rozwój kompleksów rekreacyjnych i sportów wodnych.5.  konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi
 5. pozyskiwanie energii elektrycznej bez emisji szkodliwych gazów i pyłów, 6. zmiany klimatyczne (widoczne dopiero po kilkunastu latach),


Wybór hydroelektrowni oznacza:

 • wydobycie i transport na dużą skalę materiałów niezbędnych do wzniesienia zapory;
 • kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów i materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia;
 • znaczące zaburzenie drogi wodnej, zarówno powyżej jak i poniżej zapory, w tym stanu lokalnego ekosystemu, zasobów składników pokarmowych, łowisk, siedlisk ptactwa, stanu osadów rzecznych;
 • zakłócenia lokalnych stosunków hydrologicznych, hydrologicznych tym poziomu wód gruntowych i spływu wód;
 • zatopienie pewnej powierzchni terenu;
 • potencjalną konieczność przesiedlenia pewnej liczby ludności;
 • potencjalne zaburzenia geofizyczne spowodowane ciężarem wody spiętrzonej przez zaporę, w tym możliwe zwiększenie aktywności sejsmicznej na danym terenie.
_________________________________


Elektrownia geotermalna

Energia geotermalna gromadzi się ona w gruntach, skałach oraz szczelinach skalnych. Woda z opadów wnika w głąb ziemi, gdzie w wyniku kontaktu z intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy ulega nagrzaniu do znacznych temperatur. Tak nagrzana wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna.


ZALETY
WADY
 1.   Jej zasoby są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych czy też wahań pogody.
 1. nie wszędzie, gdzie występuje można ją łatwo pozyskiwać.
 2. występują w każdym miejscu na Ziemi, co daje możliwość pozyskiwania jej w pobliżu odbiorcy. 2. Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji.
 3. Energia wnętrza Ziemi to stale dostępne źródło energii. 3. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji.
 4. Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. 4. niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały.


Comments