Bestuur

Mededelingen van het bestuur van de W.S.V.R.
Onderstaand de bestuursmededelingen.

Mededeling van 22 augustus 2014 

Annelies Weggeman woont als notuliste sedert 4 augustus jl de bestuursvergaderingen bij. Zij zal ook de ALV notuleren.

Plons viert zondag 31 augustus de jaarlijkse vrijwilligers dag met onder meer een matchrace/zeilwedstrijd onder het genot van een drankje en een hapje.

Plons organiseert op 11 oktober as het allereerste NK Unified Sailing. Tussen de 9 en 14 teams zeilen dan tussen 11.00 en 16.00 uur wedstrijden op de Kralingse plas. De deelnemers komen uit Rotterdam, Friesland en België. Het culinaire gedeelte wordt verzorgd door de KZC.

Het bestuur heeft, uiteraard onder voorwaarde van goedkeuring door de ALV, een uitbreiding van de activiteiten van Plons toegestaan in die zin dat Foeke Brouwer en Toon Mul met hun pupillen onbeperkt trainen voor de Special Olympic World Games 2015 in Los Angeles.

Er is een commissie gevormd die zich bezig houdt met het opstellen van een meerjaren onderhouds plan. Zij bestaat uit René Verkerk, Gerard van Drunen, Marc Wielders en Wolter Nijenhuis. Rapportage volgt op de komende ALV.

22 augustus 2014

Het bestuur.

Verslag werklunch KPO met John Verkerke en Remmert Koch van de Gemeentewerf


 

Kees heeft voor een heerlijke lunch gezorgd en ondertussen praten we met John en Remmert

-          In de eerste plaats natuurlijk over de overmatige plantengroei in de plas. Beide partijen zijn het er over eens dat de bestrijding daarvan afgelopen zomer niet echt goed verlopen is. Dat het weer zover was is laat gesignaleerd en vervolgens zijn de planten wel losgeknipt maar niet verwijderd. Wat leidde tot drijvende eilanden van groen waar je dan ook weer in vast liep met de boot. Het geeft ook onveilige situaties voor de kinderen met hun Optimisten.  In sommige havens was de plantengroei echt bar en heeft men zoveel mogelijk het groen uit het water gehaald. Behalve dat dat heel zwaar werk is zit je dan ook weer met een afvoerprobleem van al dat groen. Er zijn zeilwedstrijden afgeblazen dan wel verplaatst vanwege deze ellende. En er is wat gelachen om het kleine bootje dat de knipklus mocht klaren.

-          Verder was er de blauwalg. Die gaf, gemengd met al dat groen, een vieze stinkende brij. Na een slechte zomer was het ook frustrerend dat precies in die ene mooie week niet gezwommen kon worden door de blauwalg.

 

Goed, de problemen zijn daarmee wel duidelijk verwoord, nu de plannen voor de toekomst:

De overmatige plantengroei: John zegt dat dat dit jaar al minder was dan het vorig jaar en dat de verwachting is dat de overmatige plantengroei in de loop van de jaren verder zal afnemen.

Bestrijding is goed maar de manier waarop is belangrijk. De ervaring leert dat het goed is om de bodem niet te verstoren omdat het probleem dan blijft terugkomen.

Dat betekent dat de planten er niet uitgetrokken mogen worden maar alleen afgeknipt worden. Het bootje dat de klus deze zomer klaarde wordt gebruikt voor sloten en kanalen, is wel handig voor de havens maar wel wat klein voor grotere stukken van de plas . Pas geleden heeft Gemeentewerken  een grotere maaier gebruikt in de Esch, die kan ook ingezet worden op de plas, maar gezien het prijskaartje dat daaraan hangt is een goede planning wel een must.

John en Remmert willen volgend seizoen graag zaken plannen.

Het voorstel is om op twee vaste momenten ( eind juni en begin september) de plas een maaibeurt te geven. Daar hebben ze ook een budget voor geregeld.

Omdat de overmatige plantengroei niet overal op de plas gebeurt is het belangrijk voor hen om van tevoren te weten waar er gemaaid moet worden. Dat vaststellen is een taak van de watersportverenigingen. En de berichtgeving daarover loopt via Kees.

Mocht er buiten deze vaste maaimomenten nog een extra actie nodig zijn , dan ook bericht aan John en Remmert via Kees.

Het afgemaaide groen zal ook verwijderd worden.

Mochten er verenigingen zijn die ondanks deze actie toch groen uit hun havens moeten verwijderen, dan wil de gemeente dat komen ophalen, mits het groen op een plek ligt die voor een vrachtwagen met grijper bereikbaar is. Wellicht nog een punt van overleg voor het KPO.  ( beunbakken zijn een onhaalbare zaak voor de Gemeentewerf)

 

De blauwalg. De bestrijding daarvan is een zaak van het Hoogheemraadschap, die zich aan het beraden is op mogelijke maatregelen. De blauwalg die we deze zomer hadden is een andere dan voorheen, was alleen nog bekend van Terschelling. Zo’n blauwalg heeft een cyclus. Hij groeit vanaf de bodem en door gasvorming stijgt de plant op een gegeven moment op en drijft dan tijdelijk aan de oppervlakte.

Als alle gas weer afgegeven is zinkt de alg weer naar de bodem ( en is de stank ook weer voorbij). In de drijvende fase is de alg te bestrijden ( opzuigen). Dit jaar was er een experiment met waterstofperoxide, straf spul want het bootje waar dat in zat is gezonken.

 

Dit waren de belangrijkste zaken wel. Misschien nog aardig om te vermelden dat de herinrichting van de plas niet alleen maar negatieve zaken oplevert. Remmert vertelde dat de visstand zich heel goed ontwikkelt, dat er op dit moment veel paling gevangen wordt in de plas en dat er mooie hoevelheden baars,  blankvoorn en  snoek zijn waargenomen. De vistrap wordt gebruikt ( daar komt nog een reconstructie van de iets te hoge eerste trap). Verder is de ijsvogel gezien en heeft de visdief genesteld langs de plas. Hoeveelheden futen nemen toe.

Als er belangstelling voor is geeft Remmert  graag een keer een rondleiding.

Overigens hoopt hij dat jullie ook gemerkt hebben dat de hoeveelheid ganzen afneemt. Een kwestie van volhouden, ieder jaar weer bijna alle eieren schudden ( dit jaar 900). Ganzen zijn territoriumdieren, de bestaande groepen zijn in grootte afgenomen. En nieuwkomers zien dat de hoeveelheid jonkies maar heel matig is en besluiten verderop een plek te zoeken. Slimme beessies die ganzen!

 




WEBSITE & VAARVOER 


Rotterdam, 7 augustus 2012.

Beste WSVR mensen.

Zoals u wellicht al weet hebben Menno Plaum, webmaster en Jan de Kreek, webmaster en redacteur Vaarvoer hun taken in goed overleg met het bestuur neergelegd. Zij verdienen veel lof voor het vele werk dat zij jaren hebben gedaan. In een bijeenkomst na de komende Algemene Ledenvergadering zal hieraan aandacht worden besteed.

Mark van der Heijden neemt de taken over. Hij richt zich thans in het bijzonder op het functioneren van de website met name op het vergemakkelijken van de mogelijkheid tot inschrijving voor wedstrijden en evenementen, informatievoorzienig, reisverslagen, het doen van mededelingen door het bestuur enz. enz.

Neem eens een kijkje op de website, wsvr.nl, om te zien wat er al veranderd is.

Het bestuur houdt zich intussen bezig met de vraag hoe de informatievoorziening er in de toekomst uit zal zien. Wat is de positie van de website naast Vaarvoer en overigens ook naast Facebook en Twitter waar ook van alles, op eigen initiatief van leden, gebeurt.

Internet vooral de website wordt door het bestuur gezien als een goedkoop wijd verbreid uiterst efficiënt middel voor communicatie op alle fronten. Het bestuur denkt dan ook dat dit middel langzaam maar zeker zoals op alle vlakken van het maatschappelijk verkeer het belangrijkste en centrale medium wordt en functies van Vaarvoer absorbeert. Dit laatste geldt zeker voor praktische informatie over bijvoorbeeld nieuwe leden en evenementen doch bijvoorbeeld ook voor mededelingen van de voorzitter.

Het bestuur realiseert zich donders goed dat niet iedereen over internet beschikt en dat voor velen het verdwijnen van de papieren Vaarvoer na aan het hart ligt. Van ieder bericht zoals het onderhavige gaat dan ook een papieren versie naar leden en donateurs zonder internet en de Vaarvoer verschijnt zowel digitaal als op papier voortaan twee maal per jaar voorafgaand aan iedere Algemene Ledenvergadering.

Kortom het bestuur denkt goed in te spelen op de vele mogelijkheden die internet biedt en op het beperkt beroep dat we nu eenmaal op mensen en op financiële middelen kunnen doen.

Wilt u op ons op de hoogte houden van wijzigingen in uw gegevens?

En, lever uw bijdrage voor de website, tekst, foto’s, video enz. kunnen worden gezonden aan onze webmaster, mark@wsvr.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Nico van Bellen, voorzitter.
Ċ
Watersportvereniging Rotterdam,
7 aug. 2012 03:37