3.5 ข้อมูลอาคารและสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่


1.อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม (3ชั้น)

2.อาคารเรียนและปฎิบัติการ(3ชั้น)

3.อาคารปฎิบัติการ (ชั้นเดียว)

4.อาคารอำนวยการชั่วคราว (ชั้นเดียว) 

5.อาคารศูนย์วิทยบริการ

6.โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน (ชั้นเดียว)

7.อาคารอเนกประสงค์ ชั้วคราว (ชั้นเดียว)   

8.บ้านพักผู้บริหาร (ชั่วคราวชั้นเดียว)และบ้านพักครู-อาจารย์ (ชั่วคราวชั้นเดียว)                                               9. อาคารประชุม

🚗🚗 a1-a3 โรงจอดรถ - b1 ห้องน้ำชายหญิง - c1 ป้อมยาม - d1 พระพุทธรูป


ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีพื้นที่การศึกษา 44 ไร่ 51 ตารางวา มีจำนวนอาคารสถานที่ ดังนี้

ลำดับที่
รายการ
เนื้อที่ (ตรม.)
จำนวน

1

 

 

 

อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม (3ชั้น)

1.1 แผนกวิช่ช่างยนต์

1.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

1.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3,000

1,000

1,000

1,000

1 หลัง

7 ห้อง

6 ห้อง

6ห้อง

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเรียนและปฎิบัติการ(3ชั้น)

2.1 สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

2.2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

2.2.1 ห้องปฎิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย

2.2.2 ห้องปฎิบัติการภาษาอังฤษ

2.2.3 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

2.2.4 ห้องปฎิบัติการ Internet

2.2.5 ห้องเรียนทฤษฏี

2.3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2.3.1 ห้องเรียนทฤษฏี

2.3.2 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

2.3.3 ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศ

2.3.4 ห้องปฎิบัติการภาษาอังฤษ

2.4 ห้องประชุมภักดีชาติ

 

64

72

72

72

72

704

64

320

64

72

72

72

144

1 หลัง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

3 ห้อง

1 ห้อง

6 ห้อง

1 ห้อง

4 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

3

 

 

 

 

 

 

อาคารปฎิบัติการ (ชั้นเดียว)

3.1 สำนักงานฝ่ายแผนและความร่วมมือ

3.2 สำนักงานฝ่ายวิชาการ

3.3 ห้องพยาบาล

3.4 ห้องพัสดุ

3.5 ห้องสหการ

3.6 ห้องรักษาเวรยาม

 

64

64

64

96

96

32

1 หลัง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

4

 

 

อาคารอำนวยการชั่วคราว (ชั้นเดียว)

4.1 ห้องผู้อำนวยการ

4.2 สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

72

160

1 หลัง

1 ห้อง

1 ห้อง

5

 

 

 

 

อาคารศูนย์วิทยบริการ

5.1 ห้องสมุด

5.2 ห้องประกันคุณภาพ

5.3 ห้องอินเตอร์เน็ต

5.4 ห้องประชุมวารินนคร

 

567

63

126

189

1 หลัง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

6
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน (ชั้นเดียว)
480
1 หลัง
7
อาคารอเนกประสงค์ ชั้วคราว (ชั้นเดียว)
576
1 หลัง
8
บ้านพักผู้บริหาร (ชั่วคราวชั้นเดียว)
96
1 หลัง
9
บ้านพักครู-อาจารย์ (ชั่วคราวชั้นเดียว)
288
3 หลัง
10
โรงจอดรถยนต์
180
1 หลัง
11
โรงจอดรถจักรยานยนต์
300
1 หลัง
12
ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา (ชาย-หญิง)
64
2 หลัง

รวบรวมโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
โทรศัพท์ 0-4585-4086 Web site www.wrcice.ac.th E-mail:Ubonratchatani07@vec.go.th

Comments