3.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ


1.      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

     “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เปี่ยมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ

 

วิสัยทัศน์  (VISION)

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษาชาติมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ

พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

.     พันธกิจ  (MISSION) 

1.       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา

2.       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

3.       ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

4.       ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร

5.       ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา

       ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

       เป้าประสงค์

                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานในท้องถิ่น    รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งประเทศ  อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

 

      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย      

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ”

 

      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย     

“ สถานศึกษา 5 ส.”

 

2.    จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา

2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

7.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

1. รางวัล ระดับ 5 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนิน

    โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ปรกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2559

2. รางวัลเหรียญทอง  “ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป”การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ – เอสโซ่ ประจำปี 2559

   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

3. รางวัลเหรียญเงิน “ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป” การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ – เอสโซ่ ประจำปี 2559 

   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. รางวัลเหรียญทอง “ผลิตภัณฑ์ปายอเพื่อสุขภาพ” การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2558

   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

5. รางวัลเหรียญเงิน “ผลิตภัณฑ์ปายอเพื่อสุขภาพ” การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2558

   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. รางวัลระดับยอดเยี่ยม การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

    100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ประเมินโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

7. รางวัลระดับดีเยี่ยม “เรื่องรถตัดใบข้าว” การประกวดการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานการประดิษฐ์คิดค้น

    โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ระดับภาค

    ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

8. รางวัล ระดับ 3 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนิน

    โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ปรกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 57

9. รางวัลเกียรติบัตร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับรางวัลกิจกรรมผจญภัยดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

    อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัย

    เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

10. รางวัลเกียรติบัตร กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย

    วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จ

    กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

11. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ จังหวัดหนองคาย

12. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดหนองคาย

    -รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลง

    ไทยสากลหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

14. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชิ้นงาน “แยมฟักข้าวเพื่อสุขภาพ” ระดับภาค

     ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

15. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงสากลชาย ระดับภาค

     ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

16. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยสากล

     ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

17. รางวัลรองชนะเลศอันดับ (พิเศษ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

     ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น

18. รางวัลชนะเลิศ การประกวด การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากเนสกาแฟกระป๋อง หัวข้อ เด็กช่างพลังสร้างชาติ ได้รับเงิน

     รางวัล 20,000 บาท ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

19. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัด ชื่อชิ้นงาน “แยมฟักข้าวเพื่อสุขภาพ”

20. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภททักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

21. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน เข้าร่วมแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อม

     เครื่องเสียง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

22. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

23. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

24. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภททักษะโปรแกรมด้านการตลาด ระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

25. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงสากลชาย ระดับอาชีวศึกษา

      จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

26. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดแดนซ์เซอร์ไทยลูกทุ่ง

     Lipsing ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557

27. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทเล่านิทานพื้นบ้านระดับอาชีวศึกษา

     จังหวัดอุบลราชธานี

28. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากเนสกาแฟกระป๋อง หัวข้อ “เด็กช่าง

      พลังสร้างชาติ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

29. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

30. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทสุนทรพจน์ (ภาษาไทย)

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทการพูดในที่สาธารณะ (ภาษาอังกฤษ)

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภททักษะงานฝึกฝีมือ

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภททักษะงานกลึง

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (พิเศษ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทสาธิตภาษาอังกฤษ

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

36. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (พิเศษ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทมารยาทไทย

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

37. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (พิเศษ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทตอบปัญหาวิชาการ

     ประวัติศาสตร์ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิค

     อุบลราชธานี

38. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (พิเศษ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลงไทยลูงทุ่งหญิง

     ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

39. ประกาศนียบัตร “แผนกวิชาช่างยนต์” ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยบริษัทกิจตรงยามาฮ่า

     อุบลราชธานี  จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ YAMAHA AUTOMATIC GYMKHANA 2012

     ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 25 ธันวาคม 2555

40. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2554-2558) จาก

     นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

41. โล่เกียรติคุณ จังหวัดอุบลราชธานี “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้า

     ร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2554

42. โล่เกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถานศึกษาที่ให้การ

     สนับสนุน งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554

43. เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถานศึกษาแบบอย่าง

     การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง

     2553”

44. เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถานศึกษาแบบอย่าง

     การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามนโยบาย “สถานศึกษา 3D” ปีงบประมาณ 2553

45. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี “สถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น” ประจำปี

     2552-2553

46. ประกาศเกียรติคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ หน่วยงานที่ได้ให้การ

     สนับสนุนงานรับบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเข้าร่วมกิจกรรม วันผู้บริจาค

     โลหิตโลก” ประจำปี 2552-2553

47เกียรติบัตร “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถานศึกษาที่ฝึกงานภาคปฏิบัติโครงการพัฒนาข้าราชการครู

     และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2552-2553” จาก

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดีมาก”

48เกียรติบัตร หน่วยงานให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และ

     กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี 2551-2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

49เกียรติบัตร “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ หน่วงองค์การวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาค

     ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ประจำปีการศึกษา 2550-2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการ

     อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

50. ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาสร้างคุณประโยชน์ ส่งเสริมกิจกรรมรักษาดินแดนตามโครงการ

     “ศูนย์ฝึก นศท. แข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปี 2552 จากศูนย์การฝึก

      นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22

51. โล่เกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สถานศึกษาที่ให้การ

      สนับสนุนการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ

      ทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ” ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552

52. ประกาศนียบัตร “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สนับสนุนโครงการสร้างกุศลร่วมใจเยาวชนไทยหัวใจสุจริต”

     ประจำปีการศึกษา 2552 ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง

     ของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

53โล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

      สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ระดับ

      ค่อนข้างดีมาก”

54. ประกาศนียบัตร “วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ใน

      โครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ ประจำปีการศึกษา 2551-2552” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      กระทรวงศึกษา

55โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ดำเนินการ “กิจกรรม 5 ส” จนผ่านเกณฑ์ประเมินจาก

      บริษัท ฝึกอบรมทักษะและพัฒนากำลังคน จำกัด ปี 2549-2552

56ใบรับรองผลการพัฒนาสถานศึกษา “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (Healthy Work Place) ประจำปี 2549

57โล่และประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจำปี

     การศึกษา 2547” จากกระทรวงศึกษาธิการ

58โล่และประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน

     ระดับอุดมศึกษา” ตามโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรม ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสภา

     วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี


3.    กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา

    มาตรการที่ 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

     มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

     มาตรการที่ 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขาวิชาชีพ

     มาตรการที่ 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

     มาตรการที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน

    มาตรการที่ 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา

    มาตรการที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

    มาตรการที่ 3  จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

    มาตรการที่ 4  ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน

    มาตรการที่ 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

   มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

   มาตรการที่ 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ

   มาตรการที่ 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน

   มาตรการที่ 1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

   มาตรการที่ 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/

                   พณิชยกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน

   มาตรการที่ 3  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   มาตรการที่ 4  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน

                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย

4.    ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

 

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณที่ดินป่า

สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นที่ 44 ไร่ 

51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ  และวิทยาลัยฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย

            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตั้งอยู่เลขที่ 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์   

ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190  

หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087

Website : http://www.warinice.ac.th      


4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

          ชื่อภาษาอังกฤษ

          ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 187 หมู่ที่ 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

          โทรศัพท์          โทร. 045-854086

          โทรสาร           โทร. 045-854087

          เว็บไซต์          www.warinice.ac.th

 

 

       🏫   เนื้อที่ของสถานศึกษา     44 ไร่  51 ตารางวา

                    มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 12 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  58   ห้อง  ได้แก่

1.       อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ชั้น        จำนวน  1  หลัง           19   ห้อง

2.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น            จำนวน  1  หลัง           23   ห้อง

3.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้นเดียว         จำนวน  1  หลัง             9   ห้อง

4.       อาคารอำนวยการชั่วคราว  ชั้นเดียว         จำนวน  1  หลัง             2   ห้อง

5.       อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ชั้น               จำนวน  1  หลัง             4   ห้อง

6.       โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน  ชั้นเดียว          จำนวน  1  หลัง             1   ห้อง

7.       อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว ชั้นเดียว       จำนวน  1  หลัง             -   ห้อง

8.       บ้านพักผู้บริหารชั่วคราว ชั้นเดียว            จำนวน  1  หลัง             -   ห้อง

9.       บ้านพักครูชั่วคราว ชั้นเดียว                  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง

10.      โรงจอดรถยนต์                                จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง

11.      โรงจอดรถรถจักรยานยนต์                   จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง

12.      ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง         จำนวน  2  หลัง            -   ห้อง

 ...............................................................................................................................................................................................

สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง

             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ

             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม

วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ)

Comments