การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

             เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสะบาย ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและยังทำให้มนุษย์ค้นพบความรู้ในด้านต่างๆ มากขึ้น