WOVO


Wie zijn we ?

WOVO is een onafhankelijke groep Groen-Drieske-ouders die zich zorgen maakt over gezondheidsrisico's bij de geplande verhuis (2019/2020) van de lagere school aan de Voordries naar het dienstencentrum vlak naast het E17 viaduct in Gentbrugge.
Een veelheid aan wetenschappelijke studies toont immers aan dat lawaai en concentraties ziekteverwekkende stoffen (fijnstof, stikstofoxiden en andere kankerverwekkende stoffen) sterk toenemen naarmate de 'vervuiler' zich dichterbij bevindt. In het geval van de nieuwe locatie voor de lagere school is dat op minder dan 150 meter van het E17 viaduct.
De huidige locatie aan de Voordries bevindt zich op 360 meter van het viaduct. Het verschil qua hoeveelheid polluenten is groot, de mogelijke gevolgen voor de kinderen eveneens (zie studies en artikels).

WOVO is zich zeer goed bewust van het capaciteitsprobleem, de noodzaak om uit te breiden en de inspanningen die Stad Gent daarvoor levert.
Wij vinden echter dat de geplande uitbreiding niet kan ten koste van de gezondheid van schoolgaande kinderen. Daarom vragen wij de Stad om te zoeken naar alternatieve locaties of een nieuwe school.


Wat doen we ?

• Overleg met de Stad en de Directie
Eerste overleg 22/11/2016

Eerste overleg met de schepen van onderwijs, directie Groen Drieske, coördinerend directeur stad Gent, enkele ouders van ’t Groen Drieske, dienst Milieu en Klimaat, dienst vastgoedbeheer en ViaduKaduk vzw.

Eerste Gemeenschappelijke communicatietekst;

Op 22 november 2016 vond een eerste ontmoeting plaats tussen de schepen van onderwijs, de directie, coördinerend directeur en enkele ouders van ’t Groen Drieske, dienst Milieu en Klimaat, dienst vastgoedbeheer en ViaduKaduk vzw.
Op de agenda stond de uitbreiding van de school in september 2020 met een lagere afdeling in het dienstencentrum te Gentbrugge. Hierbij was aandacht voor de impact van geluid, fijn stof en de uitstoot van stikstofoxiden op de gezondheid van de kinderen als gevolg van het E17-viaduct. Het werd een zeer open en constructief overleg dat aantoonde dat de bezorgdheden gekend zijn en in rekening gebracht moeten worden. Iedereen is akkoord dat de gezondheid van de kinderen op de eerste plaats moet komen. De aanwezige ouders dringen erop aan dat er geen bindende beslissingen worden genomen vooraleer op een wetenschappelijke manier is aangetoond dat de blootstellingen aan fijn stof, stikstof en geluid niet in strijd zijn met normen die worden gehanteerd voor kwetsbare groepen. Een volgende samenkomst is gepland in het voorjaar 2017 met op de agenda de geverifieerde resultaten van de voorbije metingen van de omgeving, de beslissing over al dan niet bijkomende metingen en een voorstel van mogelijke infrastructurele ingrepen op vlak van geluidsisolatie, binnenluchtzuivering en inplanting van de buitenactiviteiten.


• Informeren van de andere ouders ,...

WOVO organiseerde een ontmoetingsavond waar ouders, leerkrachten en directie uitgenodigd werden om de problematiek te bespreken en die vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Om andere ouders te bereiken en uit te nodigen voor de ontmoetingsavond overlegden we eerst met de directie, deelden we flyers uit aan de school en stuurden we mails naar bevriende ouders.
Datum en plaats van de ontmoetingsavond:
Donderdag 23 Maart 2017, Vergaderzaal sporthal Driebeek
Deuren 19u30 / Start 20u00 /

Hieronder de flyer en de inhoud van wat er besproken werd

Ontmoetingsavond van WOVO met ouders van ‘t Groen Drieske - 23/03/2017

Op de ontmoetingsavond bracht WOVO geïnteresseerde ouders van ‘t Groen Drieske samen om uit te leggen wie WOVO is, wat WOVO doet en om de problematiek van de locatie DC Gentbrugge te verduidelijken. WOVO benadrukte dat ze onafhankelijk van, maar in volle openheid met de schooldirectie en de ouderraad actief is. Concreet pleit WOVO voor volgende punten:
1. de gezondheid van de schoolgaande kinderen en het schoolpersoneel staat op de eerste plaats in dit dossier;
2. duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met een eventuele verhuis naar DC GB;  
3. een objectieve studie en becijfering van de gezondheidsrisico’s door relevante metingen op schooldagen;
4. een doorgedreven studie naar alle mogelijke volwaardige alternatieven voor de uitbreiding van  de schoolcapaciteit;
5. de hantering van de Nederlandse 300-meter norm;
6. open communicatie over de verhuis naar alle ouders.
Na de presentaties kwamen uit het publiek relevante suggesties en vragen, die WOVO meenam naar het overleg met de schepen van onderwijs. 


• Overleg met de Stad en de Directie
Tweede overleg 29/03/2017
    
Het tweede overleg met de schepen van onderwijs en verschillende stadsdiensten over de verhuis van ‘t Groen Drieske verliep gemoedelijk en constructief. Tijdens het overleg ging het zowel over metingen van luchtvervuiling als over het zoeken naar alternatieven.

Net zoals tijdens het eerste overleg benadrukte WOVO opnieuw dat de gezondheidsimpact van de voorgestelde locatie prioritair moet zijn. Het stadsbestuur erkende dit. Tegelijk legde ze de noodzaak uit om in Gentbrugge de schoolcapaciteit uit te breiden door de stijgende bevolkingsdruk.

Hieronder de 2de gemeenschappelijke communicatietekst;

Op 29 maart 2017 vond een tweede ontmoeting plaats tussen de schepen van onderwijs, de directie, coördinerend directeur, WOVO, dienst Milieu en Klimaat, dienst vastgoedbeheer en ViaduKaduk vzw plaats. Op de agenda stond de bespreking van de bijkomende metingen, de eventuele aanpassingen aan het gebouw en de vraag tot zoektocht naar alternatieve locaties.

• Alle partijen erkennen de urgentie tot uitbreiding van de bestaande schoolcapaciteit in het licht van de toenemende bevolkingsdruk in Gentbrugge, maar herbevestigen hierbij aansluitend dat de gezondheid van de kinderen en het schoolpersoneel voorop dient te staan.

• Binnen enkele maanden starten, op vraag van WOWO, Viadukaduk en het schoolbestuur, bijkomende metingen van NO2 op de site van het dienstencentrum. Deze zullen, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, gedurende een geheel jaar plaatsvinden. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2018. In de zomer van 2017 zullen een aantal vergelijkende black carbon metingen uitgevoerd worden met het oog op de gebouworiëntatie. Daarnaast zal ook een advies aan het Agentschap Zorg en Gezondheid opgevraagd worden.

• Het bouwdossier zit nog in de voorbereidende fase. In september 2017 wordt een ontwerper aangesteld die een voorontwerp en een definitief ontwerp (nadat de resultaten van alle metingen en gevraagde advies bekend zijn) maakt. De gunning van de bouw volgt pas in januari 2019. Dit geeft de tijd om gedurende of tussen deze fases in stil te staan bij het AZG-advies en de uitkomst van de meetresultaten.

• Expertise met het verbeteren van luchtkwaliteit en geluid wordt nu al opgenomen als één van de toewijzingscriteria bij het selecteren van een ontwerp. De schepen neemt de vraag tot het zoeken naar mogelijke alternatieve locaties op met haar collega’s binnen het bestuurscollege. Met daarbij ook aandacht voor mogelijkheden buiten het stadspatrimonium en opportuniteiten voor nieuwbouwprojecten, ook zonder eventuele koppeling aan ‘t Groen Drieske. De schepen nodigt hierbij WOVO en alle betrokken burgers uit om eventuele voorstellen en opportuniteiten kenbaar te maken.

• Alle ouders van ’t Groen Drieske worden via de vaste communicatiekanalen van de school op de hoogte gehouden.
E17 Gentbrugge /120.000 voertuigen per dag waarvan ca 25.000 vrachtwagens 
Bron: Agentschap Wegen & Verkeer http://indicatoren.verkeerscentrum.be/

Bron: http://atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp 

Bovenstaande kaart geeft het jaargemiddelde concentraties NO2 (stikstofdioxide) op 1,5 m hoogte weer. De lagere waarden in het midden van het beeld bevinden zich onder het viaduct, daar waar de snelweg gelijkvloers of over een talud loopt zien we de concentraties boven het wegdek. De Europese regelgeving schrijft voor dat de jaargemiddelde concentratie NO2 onder de grenswaarde van 40 µg/m³ dient te blijven. Dat is voor het gebied binnen de 150 meter van het viaduct niet het geval. De huidige norm voor NO2 (40 µg/m³) is opgesteld voor de gezondheidseffecten van NO2 zelf. Als NO2 als indicator voor verkeersuitstoot wordt gebruikt, zou de norm lager moeten liggen. Stikstofdioxide is namelijk een goede indicator voor de aanwezigheid van roet en ultrafijn stof: de meest schadelijke fractie fijn stof, vooral afkomstig uit dieselmotoren. De metingen dateren van 2013. Stad Gent suggereerde tijdens het overleg dat de toestand nu, anno 2017, minder verontrustend zou zijn. Nieuwe metingen zullen dit moeten uitwijzen. Wovo vraagt om niet enkel NO2 te meten maar ook fijnstof.
bron:De standaard weekend, 24.02.17
zie deze link naar het artikel