แนวทางการประเมินตัดสินผลงาน

แนวทางการคัดเลือก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา· 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภูมิภาค โดยพิจารณาจากคู่มือ/เกณฑ์ที่ สมป.กาหนดและประสานงานกับจุดจัดในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับ จุดจัดแต่ละภูมิภาคก่อน อย่างน้อย 2 สัปดาห์

 ระดับภูมิภาค·
ระดับภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ โดยพิจารณาจากคู่มือ/เกณฑ์ที่ สมป.กาหนด โดยให้แต่ละภูมิภาค เป็นผู้กาหนดจานวนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค คัดเลือกตัวแทนนาเสนอผลงานระดับชาติ โดย

- ผลงานโรงเรียน คัดเลือกตัวแทน จานวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน

- ผลงานครู คัดเลือกตัวแทนเพื่อนาเสนอ จานวน 6 เรื่อง แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จานวน 2 เรื่อง ระดับมัธยมศึกษา จานวน 4 เรื่อง

- ผลงานนักเรียน ทุกกิจกรรม คัดเลือกลาดับที่ 1 และ 2 ไปแข่งขันระดับชาติ

 ระดับชาติ (National Symposium)·

- โรงเรียนและครูที่นาเสนอผลงานได้รับเกียรติบัตรทุกรายการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

- นักเรียนที่ประกวด/แข่งขันได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ


 การนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

 1. ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน

         ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย
 1. การบูรณาการด้าน 1.1 - 1.3
 1. รูปแบบการนาเสนอ
  โรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องนาเสนอผลงานใน 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
  2.2 นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม

ในการนาเสนอผลงาน ผู้นาเสนอผลงานจัดทาเอกสาร ซึ่งมีกรอบดังนี้ ส่วนนา 
1. ชื่อผลงาน.................................................. 
2. ชื่อผู้นาเสนอ.................................................. 
3. ชื่อโรงเรียน .......................................................ที่อยู่โรงเรียน.............................. ส่วนเนื้อหา 
4. ความเป็นมา 
5. วัตถุประสงค์ 
6. วิธีดาเนินงาน 
7. ผลการดาเนินงาน 
8. การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน ภาคผนวก หมายเหตุ : ให้ผู้นำเสนอผลงำน ส่งรำยงำนตำมกรอบกำรนำเสนอผลงำน พิมพ์ด้วย ตัวอักษร TH Niramit AS 16 point (สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บ http://www.sipa.or.th/index.php) ควำมยำว 2-3 หน้ำกระดำษ A4 จำนวน 5 ชุด
การนาเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

 1. ระดับของการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขต
  โดยคัดเลือกตัวแทนไปนาเสนอผลงานระดับภูมิภาค โรงเรียนประถมศึกษาอย่างน้อย 1 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างน้อย 2 โรงเรียน ทั้งนี้ โดยให้ประสานงานกับจุดจัดแต่ละภูมิภาคก่อน อย่างน้อย 2 สัปดาห์
  3.2 ระดับภูมิภาค กาหนดจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค โดยคัดเลือกตัวแทนนาเสนอผลงาน
  ระดับชาติ โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน
  3.3 การนาเสนอผลงานระดับชาติ จานวน 15 โรงเรียน
 2. รางวัลในการร่วมกิจกรรม
  โรงเรียนที่ส่งผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับต่าง ๆ ทุกโรงเรียน
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเมื่อนาเสนอผลงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศพิจารณาองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้ 
5.1 ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
1) การนาองค์กร 
2) การวางแผนกลยุทธ์ 
3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
6) การจัดกระบวนการ 
7) ผลลัพธ์ 
5.2 ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย และด้านการบูรณาการ ประเด็นการพิจารณา 
1) การจัดสาระเพิ่มเติม
 ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK)
·
 ความเรียงขั้นสูง (Extended - Essay : EE)
·
 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service)
·
 โลกศึกษา (Global Education : GE)
·

2) การสร้างภาคีเครือข่าย 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลสาเร็จ 
4) อื่น ๆ
6. คณะกรรมการการคัดเลือกผลงานโรงเรียน
คณะกรรมการควรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 - 7 คน ตามความเหมาะสม

 การนาเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู


 1.              ขอบเขตของนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

              นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู หมายถึง นวัตกรรมที่ครูจัดทาด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงคุณลักษณะสาคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) ความเรียงขั้นสูง (Extended - Essay : EE) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service) โลกศึกษา(Global Education : GE) และภาษาต่างประเทศที่ 2 ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีร่องรอย การใช้ อาจมีตัวอย่างผลงานนักเรียนประกอบ โดยมีหัวข้อองค์ประกอบของผลงาน คือ เป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

2.              ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมที่นาเสนอ ได้แก่
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสอน เทคนิคการสอน หรือรูปแบบการสอนต่าง ๆ
2.2 ชุดการเรียนการสอน
2.3 สื่อการเรียนรู้
2.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้

3.              หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู การนาเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้คัดเลือก คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกผลงานครูเพื่อนาเสนอ ในระดับภูมิภาค จานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง ระดับประถมศึกษา จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง ระดับมัธยมศึกษา จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยการประสานกับจุดจัดแต่ละภูมิภาค 
3.2 ระดับภูมิภาค ผู้คัดเลือก คือ คณะกรรมการ คัดเลือกผลงานครูเพื่อนาเสนอในระดับภูมิภาค จานวน 6 เรื่อง ระดับประถมศึกษา จานวน 2 เรื่อง และระดับมัธยมศึกษา จานวน 4 เรื่อง
3.3 ระดับชาติ แสดงผลงานโดยภาพรวมจากครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค 
3.4 ผู้นาเสนอผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

4.              การนาเสนอผลงานของครู 
การนาเสนอผลงาน ผู้นาเสนอต้องดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
4.1 นาเสนอผลงานต่อที่ประชุม โดยมี กรอบการนาเสนอผลงาน ดังนี้ ส่วนนา 

1.             ชื่อผลงาน........................ .......................... 
2. ชื่อผู้นาเสนอ.................................................. 
3. ชื่อโรงเรียน ............................................ที่อยู่โรงเรียน.............................. ส่วนเนื้อหา 
4. ความเป็นมา 
5. วัตถุประสงค์ 
6. วิธีดาเนินงาน 
7. ผลการดาเนินงาน 
8. การสะท้อนความคิดเห็นของตนต่อผลงาน ภาคผนวก หมายเหตุ : ให้ผู้นำเสนอผลงำน ส่งรำยงำนตำมกรอบกำรนำเสนอผลงำน พิมพ์ด้วย ตัวอักษร TH Niramit AS 16 point (สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บ http://www.sipa.or.th/index.php) ควำมยำว 2-3 หน้ำกระดำษ A4 จำนวน 5 ชุด

 
4.2 นาเสนอผลงานในรูป นิทรรศการย่อย ขนาดมาตรฐานเท่าโครงงานนักเรียน โดยฝ่ายดาเนินการ จัดสถานที่ให้ผู้นาเสนอผลงานแสดง 

5.              แนวทางในการพิจารณาผลงานของครู 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานของครูที่มีความโดดเด่นตามแนวทางการคัดเลือกผลงาน ดังนี้ 
5.1 เป็นนวัตกรรมที่ครูจัดทาขึ้นเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงคุณลักษณะสาคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ
 ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK)
·
 ความเรียงขั้นสูง (Extended- Essay :EE)
·
 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service)
·
 โลกศึกษา (Global Education : GE) และภาษาต่างประเทศที่ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ในรูปแบบการบูรณาการ
·
5.2 ผลงานมีหัวข้อองค์ประกอบครบถ้วน คือ เป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อ/แหล่งการเรียนรู้
5.3 ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
5.4 มีร่องรอยการใช้นวัตกรรม อาจมีตัวอย่างผลงานนักเรียนประกอบ 
5.5 ผลงานครูเป็นแบบอย่างให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้ 
6. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานของครู 
คณะกรรมการ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 - 7 คน ตามความเหมาะสม

 

กิจกรรมการประกวด/แข่งขันของนักเรียน

1. ขอบเขตของกิจกรรมการประกวด/แข่งขันของนักเรียน 
               กิจกรรมการประกวด/แข่งขันของนักเรียนเป็นกิจกรรมที่สะท้อนผลการดาเนินงาน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม ซึ่งเชื่อมโยงคุณลักษณะสาคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) ความเรียงขั้นสูง (Extended- Essay : EE) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service) โลกศึกษา(Global Education : GE) และภาษาต่างประเทศที่ 2 ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ประเภทของกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน 
   กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ 
1. การนาเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service) 
2. การนาเสนอทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) 
3. การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay : EE) 
4. การเสนอผลงานโลกศึกษา (Global Education : GE) 
5. การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบ 
6. การเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย (Photo Essay) 
7. การผลิตสื่อผสมเพื่อนาเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
8. การแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์ 
9. เกมคอมพิวเตอร์ 
10. การนาเสนอโครงงานผ่านระบบ internet (Web - Based Project) 
11. การแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคม 
12. การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์ 

3. หลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน 
         แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้คัดเลือก คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมในระดับภูมิภาค จานวนตัวแทนแต่ละกิจกรรมให้จุดจัดในแต่ละภูมิภาค เป็นผู้กาหนดร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาจากคู่มือที่ สมป.กาหนด
3.2 ระดับภูมิภาค 
ผู้คัดเลือก คือ คณะกรรมการในระดับภูมิภาค โดยคัดเลือกตัวแทน ลาดับที่ 1 และ 2 ของทุกกิจกรรม ไปประกวด/แข่งขันในระดับชาติ
3.3 ระดับประชาติ
ผู้คัดเลือก คือ คณะกรรมการในระดับชาติ นักเรียนตัวแทนระดับภูมิภาคที่เข้าประกวด/แข่งขัน ในระดับชาติ จะได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ
3.4 ผู้ชนะการประกวด/แข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.5 การตัดสินผลการประกวด/แข่งขันทุกประเภท ถือว่าคาตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบ

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภทบุคคล 
 3. วิธีดาเนินการ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทากิจกรรมทั้งหมดดังนี้ (ตามเวลาที่กรรมการกาหนด) 
  3.1 ให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้าน ICT โดย ใช้โปรแกรมการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม skype, msn และผู้แข่งขันเตรียม account มาก่อน 
  3.2 ให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ จากการสุ่มประเด็นที่กรรมการกาหนดให้ผ่านโปรแกรม skype หรือ msn 
  3.3 ให้นักเรียนอ่านและตอบคาถามจากบทความภาษาอังกฤษตามที่กรรมการกาหนด และ ส่งคาตอบทางอีเมล์ โดยใช้ gmail หรือ hotmail และผู้แข่งขันเตรียม account มาก่อน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (10 คะแนน) 
  4.2 ความถูกต้องของเนื้อหา ภาษา (เฉพาะข้อ 3.2และ3.3) (20 คะแนน) 
  4.3 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (การใช้ภาษาเหมาะสม, ความสามารถในการออกเสียง) (20 คะแนน) 
  4.4 ความสามารถในการสื่อสาร (20 คะแนน) 
  4.5 ความสามารถในการตอบคาถาม (15 คะแนน) 
  4.6 ความสามารถในการปฏิบัติในระยะเวลาตามที่กาหนด (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

 การนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service)

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้นาเสนอ ไม่เกิน 3 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 ผลงานเกิดจากการดาเนินโครงงานหรือกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ตรง เน้นการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคม 
  3.2 ผู้นาเสนอจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานส่งคณะกรรมการพิจารณา 
  3.3 ผู้เข้าแข่งขันจัดนิทรรศการย่อยนาเสนอผลงาน ใช้บอร์ดขนาด 240 x 60 ซ.ม. และนาเสนอผลงานโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.4 ผลงานมีการเผยแพร่ 
  3.5 ผู้จัดการแข่งขันเตรียมสถานที่สาหรับจัดนิทรรศการย่อย 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) 
  4.2 กระบวนการดาเนินงาน (20 คะแนน) 
  4.3 คุณค่าของผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม (20 คะแนน) 
  4.4 การสะท้อนผลที่ได้จากการทากิจกรรม/โครงงาน/โครงการ(เช่น การดาเนินการ การแก้ปัญหา ความรู้สึกต่องานที่ทา) (25 คะแนน) 
  4.5 ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารและนิทรรศการ(15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความชานาญที่สอดคล้องกับกิจกรร

 การนำเสนอทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK)

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  2.1 แข่งขันภาษาไทย 
  2.2 แข่งขันประเภททีม จานวน 2 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากประเด็นความรู้เพื่อค้นคว้าในวันแข่งขัน 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ค้นคว้าในวันแข่งขันเอง 
  3.3 ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการค้นคว้าจากแหล่งเรียนห้องสมุดหรือเครือข่าย Internet และเขียนผลการค้นคว้าพร้อมแสดงหลักฐานจากการค้นคว้า/แหล่งอ้างอิง ในเวลา 3 ชั่วโมง 
  3.4 ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอผลงานโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที(ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.5 ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุดโรงเรียนและเตรียมอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบ internet 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 การสรุปองค์ความรู้ตรงตามประเด็น (20 คะแนน) 
  4.2 แสดงความคิดเห็นสนับสนุน/คัดค้าน/โต้แย้ง/เปรียบเทียบและเชื่อมโยงประเด็นความรู้ (30 คะแนน) 
  4.3 การเรียบเรียงใช้ภาษาสื่อความชัดเจน (20 คะแนน) 
  4.4 แหล่งอ้างอิง/หลักฐานการค้นคว้า (ความน่าเชื่อถือ ความหลากหลาย) (15 คะแนน) 4.5 การนาเสนอ (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Theory of Knowledge : TOK) 
  หมายเหตุ คณะกรรมการ กาหนดประเด็นในการแข่งขัน

 การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended -Essay : EE)

1.              ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

2.              ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
2.1 แข่งขันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
2.2 แข่งขันประเภทบุคคล
 

3.              วิธีดาเนินการ 
3.1 ผู้เข้าแข่งขันส่งเอกสารผลการเขียนความเรียงขั้นสูงให้คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน มีเงื่อนไขดังนี้
 
3.1.1 ความเรียงภาษาไทย
 
- ระดับประถมศึกษา ผลงานมีจานวนประมาณ 2,000 คำ
 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานมีจานวนประมาณ 3,000 คำ
 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานมีจานวนประมาณ 4,000 คำ
3.1.2 ความเรียงภาษาอังกฤษ
- ระดับประถมศึกษา ผลงานมีจานวนประมาณ 1,000 คำ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานมีจานวนประมาณ 2,000 คำ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานมีจานวนประมาณ 3,000 คำ
 
3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกเอกสารตามเกณฑ์ที่กาหนด
 
3.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนาเสนอผลงาน (Oral) ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ)
 

4.              เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
4.1 การเขียนเรียบเรียง ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน (30 คะแนน)
 
4.2 การอ้างอิง แสดงถึงแหล่งค้นคว้าอย่างหลากหลาย (20 คะแนน)
 
4.3 การลาดับความคิดหลักและความคิดรอง (15 คะแนน)
 
4.4 ประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการศึกษา (20 คะแนน)
 
4.5 การใช้ภาพหรือข้อมูลประกอบคาอธิบายความคิดเห็น (อย่างเป็นระบบ)(15 คะแนน)

5.              เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 
คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 
คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6.              คณะกรรมการตัดสิน 
6.1 จำนวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน
 
6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านการเขียนเรียงความขั้นสูง ภาษาไทย

 การนำเสนอผลงานโลกศึกษา (Global Education : GE)

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 3 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 ผู้จัดการแข่งขันกาหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (situation/event) จานวน 5 สถานการณ์ 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขันจับสลาก 1 สถานการณ์และศึกษาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ (situation/event) 
  3.3 ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอและแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตามประเด็นที่กาหนด 
  3.4 ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลานาเสนอไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (25 คะแนน) 
  4.2 การแสดงความคิดเห็น (20 คะแนน) 
  4.3 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ (25 คะแนน) 
  4.4 การทางานเป็นทีม (15 คะแนน) 
  4.5 การนาเสนอ (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโลกศึกษา หมายเหตุ คณะกรรมการ กาหนดประเด็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในการแข่งขัน

การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบ

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภท
 3. วิธีดาเนินการ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทากิจกรรมทั้งหมดดังนี้ (ตามเวลาที่กรรมการกาหนด) 
  3.1 ให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้าน ICT โดย ใช้โปรแกรมการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ด้วยโปรแกรม skype, msn และผู้แข่งขันเตรียม account มาก่อน 
  3.2 ให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ จากการสุ่มประเด็นที่กรรมการกาหนดให้ผ่านโปรแกรม skype หรือ msn 
  3.3 ให้นักเรียนอ่านและตอบคาถามจากบทความภาษาอังกฤษตามที่กรรมการกาหนด และ ส่งคาตอบทางอีเมล์ โดยใช้ gmail หรือ hotmail และผู้แข่งขันเตรียม account มาก่อน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (10 คะแนน) 
  4.2 ความถูกต้องของเนื้อหา ภาษา (เฉพาะข้อ 3.2และ3.3) (20 คะแนน) 
  4.3 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (การใช้ภาษาเหมาะสม, ความสามารถในการออกเสียง) (20 คะแนน) 
  4.4 ความสามารถในการสื่อสาร (20 คะแนน) 
  4.5 ความสามารถในการตอบคาถาม (15 คะแนน) 
  4.6 ความสามารถในการปฏิบัติในระยะเวลาตามที่กาหนด (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

 การใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 เพื่อการสื่อสาร

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภทบุคคล ภำษำที่ประกวด/แข่งขันให้แต่ละภูมิภำคกำหนด 
 3. วิธีดาเนินการ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทากิจกรรมทั้งหมดดังนี้ (ตามเวลาที่กรรมการกาหนด) 
  3.1 ให้นักเรียนพูดภาษาต่างประเทศที่ 2 จากการสุ่มประเด็นที่กรรมการกาหนด 
  3.2 ให้นักเรียนอ่านและตอบคาถามจากบทความภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามที่กรรมการกาหนด 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความถูกต้องของเนื้อหา และภาษา (25 คะแนน) 
  4.2 ความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (การใช้ภาษาเหมาะสม, ความสามารถในการออกเสียง) (25 คะแนน) 
  4.3 ความสามารถในการถ่ายทอด (การสื่อให้ผู้ฟัง,ท่าทาง) (25 คะแนน) 
  4.4 ความสามารถในการตอบคาถาม (25 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จำนวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศที่ 2

 การเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย (Photo Essay)

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภทบุคคล 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 ผู้นาเสนอเตรียมภาพซึ่งถ่ายมาเอง พร้อมกาหนดชื่อเรื่อง 
  3.2 ผู้นาเสนอนาเสนอเรื่องราวด้วยภาพเป็นชุด (15 - 20 ภาพ) 
  3.3 การนาเสนอ สามารถทาได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ประกวด/แข่งขัน 
  3.4 เวลาการนาเสนอไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.5 ไม่มีการบรรยายภาพใด ๆ 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ชื่อเรื่อง (น่าสนใจ สอดคล้องกับภาพ) (10 คะแนน) 
  4.2 รูปแบบการนาเสนอมีส่วนนา เนื้อเรื่อง สรุป (20 คะแนน) 
  4.3 ความต่อเนื่องของภาพที่นาเสนอ (สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย) (15 คะแนน) 
  4.4 คุณภาพของภาพถ่าย (10 คะแนน) 
  4.5 เนื้อหา (มีความหมายในเชิงสร้างสรรค์สังคม) (30 คะแนน) 
  4.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปะ ภาษาไทยและเทคโนโลยี

 การผลิตสื่อผสมเพื่อนาเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้นาเสนอไม่เกิน 3 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 เรื่องที่นาเสนอ นักเรียนเลือกหรือแต่งขึ้นเอง 
  3.2 เรื่องที่นาเสนอ เป็นเรื่องที่มีการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
  3.3 อุปกรณ์ในการนาเสนอต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ผู้ประกวด/แข่งขัน จัดหาเอง 
  3.4 ใช้เวลานาเสนอไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.5 หลังจากนาเสนอแล้วให้ส่งไฟล์ข้อมูลการนาเสนอ เป็น CD 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 เค้าโครงของเรื่อง (สื่อความหมายได้ตรงกับวัตถุประสงค์) (20 คะแนน) 
  4.2 สาระสาคัญของเรื่อง(เป็นการแก้ปัญหาสังคมซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง) (25 คะแนน) 
  4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) 
  4.4 รูปแบบการนาเสนอตรงประเด็น น่าสนใจชวนให้ติดตาม (20 คะแนน) 
  4.5 การสรุปให้ข้อคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคม ภาษาไทย และการแสดง

 การแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 7 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 จับฉลากเพื่อเรียงลาดับการแข่งขัน 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่งคาร้อง ทานองเอง 1 เพลง โดยแต่งมาก่อนการแข่งขัน 
  3.3 ผู้เข้าแข่งขันแสดง 2 เพลง เป็นเพลงบังคับ 1 เพลง (เพลงพระราชนิพนธ์ : จุดแข่งขันเป็นผู้กาหนด) และเพลงที่ผู้เข้าประกวด/แข่งขันแต่งเอง 1 เพลง 
  3.4 ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 10 นาที 
  3.5 ใช้เวลาในการติดตั้งเครื่องไม่เกิน 5 นาที 
  3.6 เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแข่งขัน(เครื่องดนตรีไทยผสมสากล)ให้ผู้เข้าประกวด/แข่งขันเตรียมมาเอง 
  3.7 ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความไพเราะกลมกลืนของการเล่นดนตรีและการขับร้อง (20 คะแนน) 
  4.2 เทคนิคและความสามารถในการเล่นดนตรี (20 คะแนน) 
  4.3 ความถูกต้องของทานองเพลงและจังหวะ (20 คะแนน) 
  4.4 ความถูกต้องและความไพเราะของการขับร้อง (20 คะแนน) 
  4.5 การทางานเป็นทีมและภาพรวมในการแสดง (20 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นครูผู้สอนที่มีวุฒิทางด้านดนตรีหรือมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
  6.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญด้านดนตรี

 การแข่งขันเล่นเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภทบุคคล 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 กาหนดเกมสร้างสรรค์ที่จะใช้ในการแข่งขันและแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า เกมการแข่งขันประกอบด้วย 
  - ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น แข่ง Sudoku และ Time Attrack 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่ง Sudoku และ Mine Sweep 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเล่นเกมทั้ง 2 เกม ๆ ละ 5 นาที กรรมการรวมคะแนนแล้วจัดลาดับที่ 1, 2, 3 
  3.3 การบันทึกผลการแข่งขันให้บันทึกทั้งเวลาและคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูจากเวลา ผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ 
  3.4 กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันหลังจากพิจารณาตามข้อ 3.3 แล้ว ให้แข่งขันตามข้อ 3.2 อีกครั้ง เพื่อหาผู้ชนะ 
  3.5 เกณฑ์การตัดสินอาจปรับเปลี่ยนตามลักษณะของเกม 
  3.6 ผู้จัดการแข่งขัน เตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เกม ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้คะแนนตามคะแนนและเวลาที่กาหนด 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกมคอมพิวเตอร์ 
  6.3 มีกรรมการผู้ควบคุมดูและระบบคอมพิวเตอร์และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน

  การแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวน 2 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 ผู้แข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ที่ทาให้ผู้เล่นมีการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น 
  3.2 ส่งผลงานเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์เป็นแผ่น CD 
  3.3 องค์ประกอบของเกมประกอบด้วย Flow Chart การจัดทาโปรแกรม คาชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนน เวลา และการสิ้นสุดของเกม (Game Over) 
  3.4 ผู้แข่งขันนาเสนอและสาธิตการเล่นโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.5 ผู้จัดการแข่งขันเตรียมสถานที่ 
  3.6 ผู้แข่งขันนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์(20 คะแนน) 
  4.2 การจัดองค์ประกอบ (20 คะแนน) 
  4.3 ความสวยงาม ความน่าสนใจ (20 คะแนน) 
  4.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้เล่นกับเนื้อหา (20 คะแนน) 
  4.5 ผลด้านการเกิดการเรียนรู้ใหม่ (20 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกมคอมพิวเตอร์ 
  6.3 มีกรรมการผู้ควบคุมดูและระบบคอมพิวเตอร์และกรรมการผู้ดำเนินการแข่งขัน

 การนาเสนอโครงงานผ่านระบบ Internet (Web - Based Project)

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้เข้าแข่งขัน 3 คน ที่ปรึกษา 1 คน 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 โครงงานระดับประถมศึกษาใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ 
  3.2 โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันมีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ มีการนาเสนอผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีช่องทางให้โต้ตอบกันได้ 
  3.3 มีกระบวนการพัฒนาและดาเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  3.4 คณะกรรมการซักถามข้อสงสัย 
  3.5 ผู้จัดการแข่งขันเตรียมสถานที่ คอมพิวเตอร์(พร้อมระบบInternet) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) 
  4.2 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา (20 คะแนน) 
  4.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องขององค์ประกอบ(เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินงาน ) (15 คะแนน) 
  4.4 ความเหมาะสมในการสื่อสารโต้ตอบ (15 คะแนน) 
  4.5 การนาเสนอผลงานผ่านเครือข่าย Internet (15 คะแนน) 
  4.6 การนาเสนอโครงงานระดับสากล (15 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ 
  6.3 มีกรรมการผู้ควบคุมดูและระบบคอมพิวเตอร์และกรรมการผู้ดำเนินการแข่งขัน

 การแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคม

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  ประเภททีม จานวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมผู้จัดฉาก) 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 โครงเรื่องที่ใช้แสดงเป็นเรื่องที่ผู้เข้าแข่งขันแต่งเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สังคม 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงเอง 
  3.3 ใช้เสียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการบันทึกเทปเสียงของผู้แสดง) 
  3.4 ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน 15 นาที และเวลาในการจัดฉาก/เตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 3.5 ผู้จัดการแข่งขันเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
  4.2 เนื้อหาสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ (35 คะแนน) 
  4.3 ความสามารถในการแสดง (20 คะแนน) 
  4.4 การแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบ (เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง) (20 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแสดง การพัฒนาสังคม ภาษาไทย

 การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์

 1. ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด/แข่งขัน 
  2.1 แข่งขันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.2 แข่งขันประเภทบุคคล 
 3. วิธีดาเนินการ 
  3.1 นิทานที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
  3.2 องค์ประกอบของการเล่าจะต้องมีส่วนนา การนาเสนอและการสรุป 
  3.3 ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน 10 นาที (ไม่รวมเวลาการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ) 
  3.4 ผู้จัดการแข่งขันเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
  4.2 เนื้อหาสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ (35 คะแนน) 
  4.3 ความสามารถในการใช้ภาษาและความต่อเนื่องในการเล่า (ถูกต้องตามอักขระ) (20 คะแนน) 
  4.4 บุคลิกภาพและลีลาในการเล่า (20 คะแนน) 
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ยกเว้นคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1 จานวนคณะกรรมการ ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน 
  6.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทักษะการเล่านิทาน ภาษาไทย การแสดงละคร
Comments