ยูเนสโก(Unesco)องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization= UNESCO)
           องค์การยูเนสโก ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังช่วยเหลือภารกิจขององค์การสหประชาชาติในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพที่มั่นคงและยืนนาน แก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งและสงครามทำลายล้าง รวมพลังกลุ่มบุคคลด้านพุทธิปัญญา วัฒนธรรม นันทนาการศิลปะ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ร่วมมือกัน แม้ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา สังคม วัฒนธรรมและระดับการศึกษา ดังนั้น ภายในหนึ่งปีหลังจากการสถาปนาองค์การสหประชาชาติ ผู้นำประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามก็ได้ตกลงกันในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ให้จัดตั้งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมขึ้น

          วัตถุประสงค์ของยูเนสโก คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างชาติต่างๆ ให้ยอมรับระบบสังคมวัฒนธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด และผลงานทางศิลปะของกันและกัน ขจัดความไม่รู้ในวิถีชีวิตของคนอื่นๆ เนื่องจากความไม่รู้นี้เป็นตัวการในการก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความอยุติธรรม และสงครามระหว่างประเทศในที่สุด

           ภารกิจหลักของยูเนสโกครอบคลุมการส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ วัฒนธรรมและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก

          โครงการหลักในเรื่องดังกล่าวเป็นโครงการเสริมความคิด ความรู้สติปัญญาและเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ยูเนสโกจัดลำดับเรื่องสำคัญที่จะมุ่งเน้นกิจกรรมใน ๓ ด้าน คือ
          ๑) การศึกษาพื้นฐานสำหรับทุกคนในโลก อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา ขจัดความไม่รู้หนังสือ จัดบริการการศึกษาแก่ผู้ใหญ่ที่จบชั้นประถมศึกษาแล้ว ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สตรี  เด็ก ชนกลุ่มน้อย คนยากจนทั้งในเมืองและชนบท ส่งเสริมการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการให้การศึกษา
         ๒) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         ๓) อำนวยความสะดวกในการร่วมมือเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า

          แผนงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา (Programme of Educational Innovation for Development - APEID) เป็นตัวอย่างแผนงานสำคัญแผนหนึ่งของสำนักงานใหญ่ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก แผนงานนี้มุ่งเน้นการขจัดความยากจน ส่งเสริมคุณธรรม ขจัดความเสื่อมทางจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการวางแผนการศึกษา การบริการสถานศึกษา ปฏิรูปหลักสูตร กำหนดโครงสร้างใหม่สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ และอื่นๆ ซึ่งสมควรต้องให้การศึกษา

          ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวิจัยในเรื่องสารเคมีในผลิตผลธรรมชาติ จุลชีวันไบออสเฟียร์ (แผนงานมนุษย์และไบออสเฟียร์) ส่งเสริมการจัดการและการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านทางเครือข่ายนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยของสภาในส่วนภูมิภาคว่าด้วยสังคมศาสตร์ และเครือข่ายสารนิเทศของสังคมศาสตร์

          ในด้านวัฒนธรรมมีงานสำคัญๆ เช่น รณรงค์เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมโบราณ ตัวอย่างเช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พุทธสถานโบโรพุทโธ ในอินโดนีเซีย กาฐมาณฑุในเนปาล สามเหลี่ยมทางวัฒนธรรมในศรีลังกา มีแผนงานและโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะในระหว่างทศวรรษแห่งการพัฒนาวัฒนธรรมแห่งโลก (World Decade for Cultural Development 1988-1997) มีโครงการสำคัญๆ เช่น การศึกษาเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อสมัยโบราณในด้านการค้าขายและเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างยุโรปกับเอเชีย

          ในด้านการสื่อสารและการส่งเสริมบริการความรู้ ยูเนสโก ได้สนับสนุนการพัฒนาหนังสือ การพัฒนาห้องสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการต่างๆ ที่มีการเผยแพร่โดยสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโดยผ่านสื่อมวลชนอื่นๆ ทุกประเภท ให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึง รับรู้ และเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะผลิตขึ้น ณ ที่ไหนในโลก

          สำนักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย อาคารดาราคาร เลขที่ ๙๒๐ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ (๖๖๒) ๓๙๑-๐๕๗๗ โทรสาร (๖๖๒) ๓๙๑-๐๘๖๖

Comments